Prosiect Carbon Bositif

Yn datblygu i fod yn esiampl mewn rheolaeth carbon a rhannu arferion gorau i'w defnyddio ar draws sector cyhoeddus Cymru

Ariennir y Prosiect Carbon Bositif gan Lywodraeth Cymru i ddangos sut y gall y sector cyhoeddus leihau ei effaith carbon er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Mae ein Prosiect Carbon Bositif yn defnyddio dull uchelgeisiol i ddeall ein heffaith carbon ac i nodi cyfleoedd i fynd i’r afael ag e.

Trwy rannu ein profiadau, ein nod yw annog datgarboneiddio pellach yng Nghymru.

 

Arfer gorau mewn rheoli carbon

Byddwn yn helpu i ledaenu arfer gorau mewn rheoli carbon ar draws sector cyhoeddus Cymru

Pum cam allweddol

Mae gan y Prosiect ddull cynhwysfawr o reoli carbon sydd â phum cam allweddol

Cyfrifo ein gwir statws carbon

Rydyn ni’n ystyried allyriadau nwyon tŷ gwydr a dal a storio ar draws y stad sy’n cael ei rheoli gennyn ni ac sy’n berchen inni

Gwerthuso cyfleoedd lliniaru

Rydyn ni’n chwilio am gyfleoedd lliniaru er mwyn lleihau ein heffaith carbon fel sefydliad

Prosiectau arddangos

Rydyn ni’n cyflawni prosiectau i ddangos y mesurau lliniaru

Mewnblannu Carbon Bositif yn CNC

Bydd y prosiect hefyd yn creu cynllun i roi mesurau lliniaru ar waith yn y dyfodol a chynnwys rheoli carbon ar draws y sefydliad

Cysylltu â ni

Cysylltwch â thîm y prosiect

Newyddion diweddaraf

Edrychwch ar y newyddion diweddaraf am y prosiect