Uwch-swyddog Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £37,308 - £40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Hyblyg yn Ne Orllewin

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i dydd Gwener

Rhifau y swyddi: 200792, 200793, 200794

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â’n Tîm Rheoleiddio Diwydiant yn Ne Orllewin Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n angerddol ynglŷn â’r amgylchedd ac sy’n gallu defnyddio ei sgiliau cyfathrebu a dylanwadu cryf i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Nid oes unrhyw ddiwrnod yr un fath yn y rôl hon, felly bydd angen i chi fod yn rhywun sy’n gallu addasu’n hawdd ac sy’n gallu rheoli llwythi gwaith cymhleth ac annisgwyl ar brydiau a defnyddio eich blaengarwch i wneud penderfyniadau amserol.

Fel swyddog â gwarant byddwch yn gyfrifol am reoleiddio safleoedd trwyddedig ar draws ystod eang o sectorau diwydiannol gan gynnwys cemegion, bwyd a diod, metelau, cynhyrchu ynni, papur a thecstilau, sment a mwynau, tirlenwi a thrin gwastraff. Gallech hefyd fod yn gysylltiedig â gwaith cynnal COMAH (Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr), a gweithgareddau sy’n defnyddio sylweddau ymbelydrol. 

Gan weithio ar eich pen eich hun neu gydag eraill, byddwch yn ymweld â’n safleoedd rheoledig i sicrhau bod gweithredwyr yn cydymffurfio â gofynion eu Trwyddedau Amgylcheddol. Byddwch yn datblygu perthynas weithio broffesiynol â’n gweithredwyr, ac yn rhoi cyngor ac arweiniad iddynt a byddwch yn cymryd camau gorfodi cymesur os bydd angen i wella cydymffurfiaeth a chanlyniadau amgylcheddol.

Bydd gofyn ichi hefyd ymateb i ddigwyddiadau/adroddiadau amgylcheddol ac ymgymryd â gwaith ymchwilio priodol.

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad sylweddol ym maes diwydiant neu reoleiddio o fewn sector perthnasol ynghyd â gwybodaeth fanwl o ddeddfwriaeth berthnasol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Asesu cydymffurfiaeth mewn gosodiadau, safleoedd COMAH, safleoedd gwastraff, a safleoedd sy'n trin sylweddau ymbelydrol.
 • Cysylltu â chynghorwyr diogelwch gwrthderfysgaeth.
 • Cymryd camau priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig.
 • Arwain ein hymateb i achosion/materion mawr neu ddadleuol mewn ffordd reolaidd.
 • Cydlynu trafodaethau cyn cyflwyno cais gyda gweithredwyr a thimau trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru i gynorthwyo amrywiadau, ceisiadau ac ildiadau trwyddedu sy’n amserol ac effeithlon ac o safon dda.
 • Pan fo diffyg cydymffurfiaeth yn cael ei nodi, penderfynu ar yr opsiwn ymyrryd mwyaf priodol a’i weithredu i sicrhau bod gweithredwyr yn dychwelyd i gydymffurfiaeth cyn gynted ag y bo'n bosibl, gyda'r effaith amgylcheddol leiaf ac ystyriaeth o'r effeithiau economaidd.
 • Gweithio gyda gweithredwyr i ddatblygu strategaethau rheoliadol tymor canolig ar gyfer y gosodiadau, gan gynnwys ymgysylltu ag uwch-reolwyr a gweithredwyr mewn cwmnïau, i sicrhau buddion lluosog.
 • Bydd yn ofynnol cymryd rhan mewn grwpiau technegol/strategol neu gynrychioli Cyfoeth Naturiol Cymru mewn fforymau allanol, e.e. grwpiau sector rheoleiddwyr y DU, yn ôl y gofyn.
 • Cyfrannu at grwpiau sector Cyfoeth Naturiol Cymru a grwpiau sector ar draws asiantaethau yn ôl y gofyn, i gynorthwyo mabwysiadu dulliau rheoliadol cyson a lledaenu arferion da er budd yr amgylchedd.
 • Hyfforddi a mentora aelodau'r tîm.
 • Ymateb i ddigwyddiadau a chwynion.
 • Cyfrannu at ddiwylliant iechyd, diogelwch a llesiant cadarnhaol.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth a phrofiad helaeth naill ai o weithio mewn diwydiant a reoleiddir neu fel rheoleiddiwr.
 2. Dealltwriaeth dda o brosesau a phwysau busnes masnachol.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnesau a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio materion cymhleth ac ennill cefnogaeth drwy ddylanwadu.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith.

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Gan weithio fel arbenigwr/arweinydd sector lleol, bydd cyfraniad a dylanwad deiliad y swydd ar lefel weithredol ac yn cael effaith yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 12 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 20/21 Rhagfyr 2022 drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch ag Julia Frost ar Julia.Frost@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 653859 neu Gary Lewis Evans ar gary.l.evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 653237

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf