Cynghorydd Arbenigol Data Ecolegol

Dyddiad Cau: 11 Ebrill 2023 | Cyflog: £37,308 - £40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif swydd: 201411

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am rywun i reoli'r data a gasglwn ar gyfer gwaith ecolegol yn CNC. Yn y rôl arbenigol dechnegol hon, byddwch yn rheoli ac yn datblygu'r gwaith o weinyddu data monitro ac arolygu bioamrywiaeth daearol a morol a data ffisegol cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys arwain ar ddefnyddio a datblygu data ecolegol a storfeydd data CNC, cynghori ar safonau data, a gweithio gyda'n partneriaid i wella llif data.  

Er enghraifft, o ddydd i ddydd efallai y byddwch yn:

 • cynghori ar ddatblygu storfeydd data a chronfeydd data newydd
 • siarad â staff mewn adrannau eraill am ddata y mae angen ei gatalogio a'i archifo'n gywir
 • datblygu safonau data a rhoi cyngor ar weithredu
 • nodi mecanwaith ar gyfer trin cofnodion rhywogaethau a gyflwynir i CNC gan eraill
 • cysylltu â cheidwaid data eraill ar draws CNC i gefnogi’r broses o ddatblygu strategaethau data ehangach

Bydd angen gwybodaeth dechnegol arbenigol arnoch sy'n ymwneud â monitro ecoleg a data bioamrywiaeth. Yn ogystal â'r sgiliau hyn bydd angen i chi roi sylw i fanylion a mwynhau cydweithio ag eraill.

Byddwch wedi'ch lleoli yn y Tîm Ecosystemau a Rhywogaethau Daearol, sef tîm o arbenigwyr ar gynefinoedd a rhywogaethau yn y Gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu. Ond byddwch yn gweithio ar draws CNC, gan gydweithio â chydweithwyr morol a monitro, yn ogystal â'r rhai sy'n gweithio ar reoli data ecolegol, polisïau a gweithdrefnau rheoli data a systemau TGCh. Byddwch hefyd yn gweithio gyda phartneriaid allanol ar ddatblygu a rheoli systemau data fel Marine Recorder.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i'r person sydd â'r sgiliau cywir i helpu CNC i gael y gorau o'n data, drwy arwain a chefnogi'r gwaith o reoli data ecoleg ar draws CNC.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan dynnu ar ystod o wybodaeth gymhleth a ffynonellau data.
 • Rheoli, datblygu a darparu mewnbwn technegol i gadwrfeydd data ecoleg CNC gan gynnwys y Cofnodwr a’r Cofnodwr Morol. Fel gweinyddwr system arweiniol byddwch yn sicrhau cydymffurfedd â safonau data a TG, ac yn gyfrifol am berchenogaeth fusnes yr asedau data ecoleg a gedwir ynddo.
 • Arwain ar ddatblygu, gweithredu a chynnal yr offer a’r prosesau cysylltiedig ar gyfer cadwrfeydd data ecoleg CNC, ynghyd ag ansawdd data, gwiriadau a sicrwydd.
 • Arwain datblygiad i fodloni gofynion rheoli data ecolegol CNC yn awr ac yn y dyfodol. Mabwysiadu newidiadau mewn technoleg ac arloesi i wella gwasanaethau a darparu buddion a ffyrdd gwell o gefnogi defnyddwyr.
 • Cydgysylltu â rhanddeiliaid allanol i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu deall, bod ein hanghenion a’n gallu i gyflawni yn cael eu cyfleu, a bod trefniadau ar gyfer cyfnewid data ecoleg a bioamrywiaeth, lle bynnag y cânt eu storio, yn cael eu gweithredu a’u rheoli’n briodol i sicrhau eu bod yn amserol ac yn addas i’r diben.
 • Cynghori ar anghenion tystiolaeth a chyfleoedd bioamrywiaeth, a rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Cefnogi ymgysylltiad a meithrin perthnasoedd mewnol ac allanol cryf ag ystod o bartneriaid a bod yn bwynt cyswllt arweiniol ar gyfer ymholiadau cwsmeriaid a cheisio cael cydweithrediad eraill, gan gynrychioli CNC mewn gweithgorau yn ôl yr angen.
 • Gweithredu fel arbenigwr technegol ar gyfer systemau cofnodi ecoleg a bioamrywiaeth ar gyfer y busnes. Darparu cyngor technegol, cefnogaeth ac arweiniad fel arbenigwr arweiniol. Darparu hyfforddiant arbenigol uwch ar holl systemau cofnodi ecoleg a bioamrywiaeth CNC, gan gynnwys paratoi dogfennau canllaw
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, er mwyn paratoi cynhyrchion pendant yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi cynllun datblygu personol Sgwrs cytunedig.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth dechnegol arbenigol sy'n ymwneud â datblygu ac asesu safonau a metrigau Ansawdd Data priodol ar gyfer monitro ecoleg a data bioamrywiaeth.
 2. Profiad o: ddefnyddio storfeydd data ecoleg, a rheoli gwaith monitro ecoleg a data bioamrywiaeth. Sgiliau TG cryf a phrofiad o ddefnyddio a rheoli data, meta-ddata a data cyfeirio mewn systemau TG cysylltiedig.  Ymwybyddiaeth a'r gallu i werthuso gofynion TG a data sy’n perthyn i brosesau busnes sy'n cynhyrchu ac yn defnyddio data.
 3. Gweithio gyda/mewn cyrff cadwraeth natur statudol, awdurdodau lleol, cyrff anllywodraethol, a chyrff cyhoeddus a'r gwasanaethau TG perthnasol.
 4. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad a/neu gymwysterau ym maes Rheoli Prosiectau.
 5. Gwybodaeth o’r canlynol: Deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy'n ymwneud â bioamrywiaeth a rheoli data: gyrwyr polisi Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ym maes bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau: a'r materion a'r cyfleoedd yng Nghymru.
 6. Byddwch yn aelod o sefydliad proffesiynol perthnasol a/neu'n gweithio tuag at ddod yn aelod.
 7. Rhannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi pob Pennaeth Busnes yn yr adran Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl y galw.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig 

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd y lefel cyfrifoldeb ariannol yn debygol o fod yn rhan ddirprwyedig o gyllideb lawer mwy a reolir gan gyflogai ar lefel uwch. 

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 11 Ebrill 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Liz Halliwell at liz.halliwell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk or 07717800692

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf