Aelod o’r Tîm Gweithlu Integredig

Dyddiad cau: 18 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £21,655-£24,408 (Gradd 2) | Lleoliad: Cilfynydd 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Pythefnos 9-diwrnod

Rhifau y swyddi: 202669

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â thîm y Gweithlu Integredig yn Ne-ddwyrain Cymru.  

Byddwch yn ymuno â thîm sy'n angerddol am yr hyn y maent yn ei wneud. Byddwch yn helpu i gyflawni gwaith cynnal a chadw a chyfalaf ar asedau CNC. Mae’r asedau hyn yn cynnwys asedau perygl llifogydd fel argloddiau llifogydd, a byddwch yn helpu i gadw afonydd De-ddwyrain Cymru yn rhydd o rwystrau a all gynyddu’r perygl o lifogydd. Byddwch hefyd yn gweithio ar asedau eraill a reolir gan CNC. Mae'r gallu i weithredu offer megis offer llaw, a all gynnwys llifiau cadwyn, yn elfen bwysig o'r rôl. 

Bydd deiliad y swydd yn darparu ymateb brys priodol a bydd yn ofynnol i gyfrannu at rota wrth gefn a gweithio y tu allan i oriau.  

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Byddwch yn darparu gwasanaeth llafur â llaw er mwyn cynnal asedau Cyfoeth Naturiol Cymru, a fydd yn cynnwys asedau perygl llifogydd a thir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Byddwch yn gallu defnyddio offer megis offer â llaw a allai gynnwys llifiau cadwyn.
 • Byddwch yn gallu gweithredu fel arolygwr a thaflwr/arwyddwr.
 • Byddwch yn gallu deall cynlluniau technegol a chyfleustodau a gweithredu mewn cydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Dylunio a Rheoli Adeiladu.
 • Byddwch yn defnyddio cyfarpar a pheiriannau bach h.y. Aebi/Reform, peiriant torri gwair wrth gerdded, peiriant malu pren, ac ati.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Trwyddedau gweithredwyr perthnasol ar gyfer offer, peiriannau a chyfarpar neu’n gweithio tuag atynt.
 2. Tystysgrif Gweithio'n Ddiogel IOSH.
 3. Cymhwysedd mewn TGCh (lefel sylfaenol).
 4. Cymorth Cyntaf Brys +F.
 5. Mae profiad blaenorol yn y maes coedwigaeth, adeiladu, amaethyddol, amgylcheddol neu fel gweithredwr cyfarpar yn ddymunol.
 6. Mae'r rôl yn anodd yn gorfforol felly bydd angen lefel resymol o ffitrwydd.
 7. Hyderus yn gweithio mewn dŵr ac wrth ymyl dŵr.
 8. Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn ofynnol ar gyfer y rôl.  Mae TGAU gradd C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg yn hanfodol.  
 9. Trwydded yrru lawn y DU yn ddelfrydol yn cynnwys categori B + E (tynnu trelars)

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich CV a Llythyr at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Dyddiad cau i wneud cais: 18 Rhagfyr 2022

Cyfweliadau i'w cadarnhau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Gwyn Thomas ar Gwyn.thomas@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07468742723

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf