Prif Beiriannydd Telemetreg

Dyddiad Cau: 17 Ebrill 2023 | Cyflog: £54,011-£58,961 (Gradd 9) | LleoliadHyblyg - bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio o'n swyddfa yn Cross Hands neu o swyddfeydd eraill De Cymru ar adegau (hyd at 2 ddiwrnod bob pythefnos ar gyfartaledd) gyda'r gweddill yn hyblyg o ran lleoliad.

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Amser llawn, 37 awr yw wythnos. Bydd disgwyl i’r deiliad swydd hefyd gyflawni rôl Swyddog Telemetreg ar Ddyletswydd. Mae’r rôl hon yn rôl swyddog ar ddyletswydd ar sail rota, ar ddyletswydd wrth gefn 24 awr y dydd, oddeutu un wythnos ym mhob wyth, a bydd angen gweithio y tu allan i oriau arferol i ymateb i unrhyw broblemau system neu unrhyw ddigwyddiadau sy’n effeithio ar y gwasanaeth telemetreg.

Rhif y swydd: 202695

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â'n tîm Hydrometreg a Telemetreg Cenedlaethol ac arwain y gwaith o ddatblygu a chynnal a chadw ein gwasanaethau Telemetreg sy’n hanfodol i’r busnes.

Mae ein gwasanaeth Telemetreg yn sail i'n gwasanaethau rheoli llifogydd a dŵr drwy ddarparu data, larymau a gwybodaeth bron mewn amser real i'n galluogi i fonitro, rhagweld a rhybuddio am lifogydd. Mae hefyd yn darparu data ar lif afonydd sy'n hanfodol i'n gwaith i reoli adnoddau dŵr gan gynnwys cynlluniau rheoleiddio cronfeydd dŵr, rheoli sychder ac ymateb i lygredd.

Fel ein prif rôl yn arwain y system a'r gwasanaethau telemetreg, byddwch yn arwain y gwaith o gynllunio, datblygu a rheoli system a gwasanaeth telemetreg CNC yn y dyfodol, gan ganolbwyntio ar unwaith ar gefnogi’r prosiect sydd eisoes ar y gweill i adnewyddu ein system Delemetreg.  Fel ein harbenigwr technegol arbenigol, byddwch yn arwain ar gyfer pob agwedd ar delemetreg yn CNC o gyfathrebu yn y maes hyd at ymarferoldeb y brif system a darparu data bron mewn amser real i gwsmeriaid mewnol ac allanol trwy ein porth data API.

Byddwch yn gweithio mewn tîm sy'n gyfrifol am y polisi, y strategaeth, y data a'r systemau sy'n galluogi Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau bod data hydrometrig ar gael i'r rhai sydd ei angen, pan fydd ei angen arnynt, i lefel gytunedig o gywirdeb a gwydnwch.   

Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill ledled CNC a sefydliadau partner gan gynnwys y Swyddfa Dywydd, cwmnïau dŵr, ac Awdurdodau Monitro eraill y DU. Bydd rhan o'ch rôl yn cynnwys gweithio i ddeall anghenion cwsmeriaid a rheoli system sy'n effeithlon, cyson ac ar adegau yn arloesol wrth i ni geisio defnyddio Telemetreg ar gyfer heriau newydd sy'n gysylltiedig â'n hymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur. Byddwch yn cael gweithio gydag arbenigwyr profiadol o bob rhan o’n sefydliad gan gynnwys rheoli perygl llifogydd, adnoddau dŵr a hydroleg, hydrometreg, pysgodfeydd, ansawdd dŵr, TGCh a chyfathrebu digidol i ddarparu gwasanaethau Telemetreg ar gyfer sefydliad sydd â chylch gwaith amgylcheddol sylweddol ac sy’n arwain y byd

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd yn y rôl hon ymgymryd â rôl y Swyddog Telemetreg ar Ddyletswydd. Mae hon yn rôl swyddog ar ddyletswydd ar rota, sydd ar ddyletswydd wrth gefn, 24/7, tuag un wythnos ym mhob wyth. Mae'r dyletswyddau ychwanegol hyn yn gymwys i gael taliadau wrth gefn a goramser.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Darparu arweinyddiaeth, fel yr arbenigwr technegol arbenigol ar gyfer gosod a gweithredu polisi, strategaeth, arweiniad a chynlluniau gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer dadansoddi llifogydd ar gyfer systemau a gwasanaethau telemetreg.
 • Darparu arweinyddiaeth, fel yr arbenigwr technegol arbenigol i staff ar bob lefel o'r maes gwaith, gan gynnwys ynghylch darparu cyngor arbenigol, arweiniad a briffiau.
 • Darparu arweinyddiaeth fel yr arbenigwr technegol arbenigol ar gyfer datblygu a darparu systemau a gwasanaethau telemetreg, rheoli tystiolaeth ac ymchwil, ac ymddwyn fel ceidwad data'r maes gwaith.
 • Arwain ar sicrhau bod systemau telemetreg Cyfoeth Naturiol Cymru, a systemau cysylltiedig, yn cael eu cynnal, eu rheoli a'u gweithredu yn y ffordd orau posibl er mwyn cyflawni gwasanaethau busnesau hanfodol gofynnol, a diwallu anghenion staff Cyfoeth Naturiol Cymru, partneriaid allanol, a systemau busnes.
 • Arwain ar bennu cydrannau a ffurfweddiadau cymhleth arbenigol y system delemetreg, eu datblygu a'u rhoi ar waith.
 • Arwain, a dilyn dull rheoli prosiect wrth ymdrin â materion cymhleth penodol megis darparu cyngor arbenigol, arweiniad, tystiolaeth, cynlluniau, a sesiynau briffio technegol i staff ar bob lefel gan gynnwys ymgymryd â sganio'r gorwel er mwyn sicrhau bod peryglon/materion y dyfodol a chyfleoedd yn cael eu nodi a lle bo hynny'n briodol, yn cael eu harneisio, gan gymhwyso tystiolaeth ar lefel dechnegol iawn.
 • Meithrin a chynnal cydberthnasau â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys ar lefel Cymru, y DU ac yn rhyngwladol er mwyn sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflawni ei rolau a'i ddyletswyddau yn y maes hwn, ac i sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn glynu at arfer gorau, yn cydymffurfio â safonau technegol a data priodol, a'i fod yn gallu cynnal cydnawsedd gweithredol a strategol â'i sefydliadau partner.
 • Bydd deiliad y swydd, fel arbenigwr arweiniol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer telemetreg, yn gweithio gydag is-grwpiau'r Bwrdd Busnes ac arweinwyr polisi'r gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu er mwyn sicrhau bod ein cyfrifoldebau swyddogaethol, ein dulliau strategol, ein datblygiadau technegol, a'n cynlluniau hirdymor ar gyfer telemetreg yn addas i'r diben a'u bod yn cael eu gweithredu.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth arbenigol am delemetreg a'r amrediad cymhleth o sbardunau a heriau posibl i waith cyflenwi effeithiol, gan gynnwys profiad o reoli system delemetreg / SCADA dros ardal eang.
 2. Gwybodaeth arbenigol a datblygedig manwl a chyfoes, a gallu profedig i gyflawni yn y meysydd technegol canlynol:
 • Systemau, offer a safonau offeryniaeth a mesur;
 • Systemau sy'n seiliedig ar weinydd Windows;
 • Rhwydweithiau cyfrifiadurol a gwasanaethau rhwydwaith;
 • Ieithoedd rhaglennu a sgriptio;
 • Dulliau o gyfnewid a chrynhoi data.
 1. Profiad o adeiladu rhwydweithiau a meithrin cydberthnasau gyda sefydliadau partner ac asiantaethau ar lefel y DU ac yn genedlaethol, a'r gallu i gyfathrebu â phobl ar bob lefel sefydliadol, yn fewnol ac yn allanol, a dylanwadu arnynt.
 2. Gweithio o fewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau a meddu ar brofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn.
 3. Pragmataidd a blaengar gyda'r gallu i arloesi er mwyn datblygu datrysiadau ar gyfer materion cymhleth.
 4. Gallu arfer barn gadarn ac yn barod i fod yn atebol am benderfyniadau, gweithrediadau a dewisiadau a wnaed yn bersonol, a thrwy hynny feithrin hyder ac ennill parch.
 5. Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar a sgiliau cyflwyno rhagorol.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 3 – gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith.

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio
 • taliadau wrth gefn a goramser am waith rôl dyletswydd y tu allan i oriau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud Cais

Anfonwch CV a Datganiad Personol yn nodi sut rydych chi’n paru i’r meini prawf ar gyfer y rôl atceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Dyddiad cau ar gyfer y cais 17 Ebrill 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn ystod mis Ebrill ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Alison Hanson, Arweinydd Tîm Hydrometreg a Thelemetreg aralison.hanson@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf