Cynghorydd 2, Rhaglen Goetir x 2

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £32,876-£36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg  

Math o gontract: 

 • 202733, 202738 – Parhaol

Lleoliad: Hyblyg o fewn De Orllewin Cymru, yn ddelfrydol Cross Hands, Hwlffordd neu Lanymddyfri

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhif y swyddi: 202733, 202738

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Paratoi cyngor ac asesiadau technegol wedi'u lleoli yn y maes ar gyfer y Rhaglen Goetir fel rhan o ddarparu gwasanaeth dilysu i Lywodraeth Cymru ar gyfer ei chynlluniau grant Creu Coetir Glastir ac Adfer Coetir Glastir. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill o'r gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a'r gyfarwyddiaeth Gweithrediadau, a rhanddeiliaid allanol.

Bydd angen teithio'n rheolaidd ledled Cymru, gan gynnwys teithio i ddaliadau amaethyddol ac o fewn amgylchedd coetir, a hynny'n rheolaidd. Mae trwydded yrru lawn yn hanfodol

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan dynnu ar amrediad o wybodaeth a ffynonellau data
 • Cefnogi'r gwaith o baratoi deunydd i lywio’r broses o ddatblygu polisïau, cyngor statudol a dogfennau canllaw Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill. Paratoi'r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio
 • Darparu gwybodaeth gywir yn rheolaidd ynghylch cynnydd i reolwyr, fel y gellir addasu a sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni yn ôl yr amserlen a'r gost.
 • Cysylltu â staff perthnasol Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch rhyngweithiadau rhwng timau er mwyn sicrhau bod y gwaith o gyflawni rhwymedigaethau prosiect, polisi neu strategaeth yn cael ei wneud mewn modd amserol ac effeithiol
 • Rheoli prosiectau tystiolaeth bach, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni
 • Cefnogi ymgysylltu â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru, Confor a chyrff amgylcheddol eraill yng Nghymru a'r DU, a gweithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid.
 • Cyfrannu at waith grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynir drwy’r Byrddau Busnes, er mwyn paratoi cynhyrchion diffiniedig yn ôl yr angen
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi Cynllun Datblygu Personol cytunedig.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am y canlynol: deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE mewn perthynas â rheoli tir coedwigaeth ac amaethyddiaeth; ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar gyfer rheoli tir, gan gynnwys coedwigaeth ac amaethyddiaeth, fel y'u hamlinellir yn rhaglen goetir Glastir Llywodraeth Cymru; a'r materion a chyfleoedd o ran creu ac adfer coetiroedd yng Nghymru
 2. Profiad o ddadansoddi technegol a dehongli amrywiaeth o ddata a gwybodaeth amgylcheddol, gan gynnwys dadansoddi setiau data mawr.
 3. Gweithio gyda neu yn Llywodraeth Cymru, ar draws y sector coedwigaeth a sefydliadau rheoli tir eraill
 4. Gweithio o fewn amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau a meddu ar brofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn
 5. Byddwch yn aelod o sefydliad proffesiynol perthnasol a/neu yn gweithio tuag at aelodaeth broffesiynol lawn
 6. Y gallu i rannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob pennaeth busnes yn y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru yn ôl y gofyn
 7. Trwydded yrru lawn sy'n gyfredol a dilys yn y DU i yrru cerbydau fflyd Cyfoeth Naturiol Cymru (ceir).

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 3 – gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, ac yn gallu darparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Y gallu i ddangos sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau da wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli a deall ystod eang o wybodaeth a data technegol, gan dynnu pwyntiau ac egwyddorion allweddol i ddarparu'r blociau adeiladu ar gyfer datblygu polisïau, strategaeth a chynlluniau mewnol.
 • Bydd y dogfennau a gynhyrchir yn cynnwys gwybodaeth dechnegol / arbenigol, a fydd yn gofyn am rywfaint o feddylfryd gwreiddiol, creadigrwydd a dealltwriaeth o'r materion.
 • Y gallu i brosesu a dadansoddi gwybodaeth anarferol sydd ag elfennau cymhleth ac o natur dechnegol.
 • Dangos dealltwriaeth o ddeddfwriaeth ac yn gallu ei dehongli a'i chymhwyso, mewn perthynas â'i rôl.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o grebwyll a chreadigrwydd, ac addasu blaenoriaethau os oes galwadau sy'n gwrthdaro â'i gilydd.
 • Bydd penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o amgylch cwmpas maes gwaith deiliad y swydd.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau a fydd yn gymhleth i ryw raddau ac a fydd yn gofyn am y gallu i gymhwyso technegau neu ddulliau gwahanol.
 • Y gallu i ymgymryd ag ymchwil i bennu’r ffordd orau o ddatrys materion. 
 • Dangos y gallu i arwain aelodau llai profiadol wrth ddatrys problemau.

Effaith

 • Gwerthfawrogi bod y gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn maes arwahanol a’i fod yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws pynciau a meysydd gwaith eraill a bod potensial, os caiff ei wneud yn anghywir, iddo effeithio ar drydydd partïon a meysydd ehangach.
 • Bydd effaith penderfyniadau neu weithgareddau gwaith fel arfer yn y tymor byr i ganolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru ac yn allanol, gan ei gwneud hi'n ofynnol i ddeiliad y swydd gyfathrebu o amgylch ei faes arbenigedd, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Dangos sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da gyda'r gallu i ddatblygu, dylanwadu a chynnal cydberthnasau gwaith da. 

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llinell ond bydd yn goruchwylio eraill mewn gweithgareddau penodol neu ddarnau o waith.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith, a fydd o werth cymharol gymedrol yn gyffredinol.
 • Yn gyfrifol am gadw offer a chyfarpar yn ddiogel a'u defnyddio'n gyfreithlon. 
 • Goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 11 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Elen G Richards ar Elen.G.Richards@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 00300 065 4789

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf