Dadansoddi Perygl Llifogydd Lleoliad Addysg Uwch

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2023 | Cyflog: £21,655 - £24,408 (Gradd 2) | Lleoliad: Hyblyg o fewn De Cymru

Math o gontract: Cyfnod penodol am 12 mis, Lleoliad Addysg Uwch

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Rhif swydd: 203127

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae adnoddau naturiol gwych yng Nghymru – mynyddoedd a choetiroedd garw, tirweddau a morlinau hardd, a bywyd gwyllt anhygoel.

Maent yn hanfodol i’n goroesiad ac yn rhoi i ni'r pethau sylfaenol sydd eu hangen arnom i fyw: aer glân, dŵr glân a bwyd. Maent yn creu swyddi i filoedd o bobl fel ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant.

Maent yn rhoi ansawdd bywyd gwell i ni a chyfleoedd i fwynhau'r awyr agored gyda harddwch a threftadaeth naturiol Cymru yn gefndir i'r cwbl. Mae pobl yn dod o bell i'w profi. Maent wedi’u cysylltu’n gynhenid â diwylliant ac iaith Cymru.

Ein cyfrifoldeb ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw gofalu am adnoddau naturiol Cymru a’r hyn y maent yn ei ddarparu i ni: i helpu i leihau'r risg o lifogydd a llygredd i bobl ac eiddo, i ofalu am fannau arbennig ar gyfer llesiant, bywyd gwyllt a phren, ac i weithio gydag eraill i’n helpu ni i gyd i’w rheoli’n gynaliadwy. Mae'r bobl sy'n gweithio yma yn CNC yn meddu ar y wybodaeth, yr arbenigedd a’r brwdfrydedd i helpu i sicrhau ein bod yn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Ynglŷn â rhaglen Lleoliad Addysg Bellach Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd

Mae'r argyfwng hinsawdd yn rhywbeth a fydd yn cael effaith arnom ni i gyd. Rhagwelir y gall Cymru ddisgwyl stormydd mwy difrifol ac aml, lefelau môr uwch, a chyfraddau uwch o erydu arfordirol yn y dyfodol.

Er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau y gallwn fod ynddi i wynebu'r heriau hyn yn y dyfodol ac er mwyn amddiffyn cymunedau ledled Cymru rhag llifogydd, mae ein tîm Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd yn ceisio datblygu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr rheoli perygl llifogydd.

Mae gennym bedwar cyfle cyffrous ar gyfer lleoliad 12 mis â thâl ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cymhwyso’n ddiweddar ar lefel Tystysgrif Genedlaethol Uwch, Diploma Cenedlaethol Uwch a gradd, neu sy'n ymgymryd â lleoliad canol y flwyddyn fel rhan o radd berthnasol sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd.

Ynglŷn â'r rôl

Mae hon yn rôl lleoliad addysg uwch ar gyfer rhywun sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar (o fewn y 18 mis diwethaf) ar lefel Tystysgrif Genedlaethol Uwch / Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd, neu sydd ar hyn o bryd yn ymgymryd â gradd cwrs rhyngosod sy’n gofyn am flwyddyn mewn diwydiant. Dylai'r testun a astudiwyd fod mewn maes cysylltiedig â pherygl llifogydd megis peirianneg, daearyddiaeth neu reoli peryglon naturiol.

Mae hwn yn gyfle lleoliad heriol a diddorol sy'n cael ei gynnal mewn amryw o leoliadau. Byddwch yn cefnogi gwaith y tîm Dadansoddi Perygl Llifogydd. Bydd rhan fawr o'ch rôl yn cynnwys gweithio gydag uwch-aelodau o'r tîm yn cynnal ymweliadau safle, gwaith arolwg a chasglu data, gan gynnwys arolygon ar ôl llifogydd.

Byddwch wedyn yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i greu a chynnal setiau data perygl llifogydd ar gyfer systemau gwybodaeth ddaearyddol, gan gynnwys amlinelliadau llifogydd newydd a hanesyddol. Byddwch hefyd yn darparu gwasanaeth pwysig i'r cyhoedd trwy gynorthwyo ag ymholiadau a cheisiadau gan gwsmeriaid am ddata rheoli perygl llifogydd.

Byddwch hefyd yn gweld sut mae gwaith y tîm Dadansoddi Perygl Llifogydd er budd meysydd eraill rheoli perygl llifogydd trwy dreulio rhan o'ch lleoliad yn y tîm Datblygu a Pherygl o Lifogydd, lle byddwch yn cynorthwyo ag ymgynghoriadau ar drwyddedau gweithgarwch perygl llifogydd a chofrestru esemptiadau ar gyfer gweithgareddau perygl llifogydd.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cynorthwyo'r gwaith o gyflawni cynlluniau gwaith, a grëir gan y tîm, sy'n cyfrannu at y gwaith o gyflawni cynlluniau busnes.
 • Cynorthwyo ag ymweliadau safle, gwaith arolwg a chasglu data, gan gynnwys arolygon ar ôl llifogydd.
 • Cadw cofnodion a gwybodaeth yn unol â rheoliadau/deddfwriaeth a safonau y cytunwyd arnynt.
 • Gweithio ar waith cynnal a chadw a chreu setiau data perygl llifogydd ar gyfer systemau gwybodaeth ddaearyddol – amlinelliad llifogydd ac amlinelliad hanesyddol ac ati.
 • Cynorthwyo ag ymholiadau a cheisiadau gan gwsmeriaid am ddata rheoli perygl llifogydd yn unol â'n siarter cwsmeriaid.
 • Cynorthwyo ag ymgynghoriadau mewnol ar drwyddedau gweithgarwch perygl llifogydd.
 • Cynorthwyo â chofrestru esemptiadau ar gyfer gweithgareddau perygl llifogydd: trwyddedau amgylcheddol.
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd allanol gydag aelodau eraill o'r tîm.
 • Gwaith arall yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr llinell.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Cymhwyster diweddar (o fewn y 18 mis diwethaf) ar lefel Tystysgrif Genedlaethol Uwch / Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd, neu ar hyn o bryd yn ymgymryd â gradd cwrs rhyngosod sy’n gofyn am flwyddyn mewn diwydiant. Dylai'r testun a astudiwyd fod mewn maes cysylltiedig â pherygl llifogydd megis peirianneg, daearyddiaeth neu reoli peryglon naturiol.
 2. Mae angen dealltwriaeth dda o egwyddorion a thechnegau rheoli perygl llifogydd.
 3. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Y gallu i feithrin perthynas waith effeithiol â chydweithwyr a phartneriaid.
 4. Gwybodaeth am raglenni systemau gwybodaeth ddaearyddol (ArcMap a/neu QGIS)
 5. Sgiliau TGCh da (Hanfodol)

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Mae deiliad y swydd wedi ennill gwybodaeth a sgiliau trwy brofiad gwaith ymarferol blaenorol fel bod ganddo lefel resymol o gymhwysedd technegol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau llythrennedd, rhifiadol a chyfathrebu da. Bydd ganddo ddealltwriaeth o ofynion a goblygiadau iechyd a diogelwch mewn perthynas â gweithgareddau yn y gwaith.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Bydd y defnydd o wybodaeth yn y rôl hon yn syml, yn hawdd ei ddeall, ac yn seiliedig ar adnoddau sydd hawdd eu cyrchu.
 • Bydd angen i ddeiliad y swydd allu gwirio, dilysu, cynnull, casglu a chofnodi data sy'n gofyn am rywfaint o gywirdeb.
 • Mae dogfennau'n arferol ac yn safonol o ran eu deall a’u cwblhau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Fel arfer, mae gwaith deiliad y swydd yn dilyn trefn arferol a bydd yn dilyn cynllun gwaith cytunedig, heb lawer o angen i wyro oddi arno, heblaw am flaenoriaethu tasgau.
 • Efallai y bydd rhai problemau sy'n dod i'r golwg yn gofyn am elfen o flaengaredd neu farn, er y bydd datrysiadau yn seiliedig ar wybodaeth flaenorol, profiad, a datrysiadau a chanlyniadau hysbys. Mae gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth yn eithaf cyfyngedig.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir o fewn ardal arwahanol, felly bydd unrhyw effaith yn effeithio'n bennaf ar eraill yn y tîm. Efallai y bydd gan rai agweddau ar y gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i gael effaith isel ar drydydd partïon. Byddai'r effaith yn hysbys ar unwaith, a byddai’n cael ei chywiro a’i thrin yn gyflym heb i unrhyw faterion tymor hwy yn codi.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd cyfathrebu gyda chydweithwyr sy'n cyflawni agweddau tebyg ac agweddau gwahanol ar y gwaith. Gallai hyn gynnwys arwain ar rai agweddau ar y gwaith sy'n gofyn am y gallu i roi arweiniad neu gyfarwyddiadau clir os oes angen.
 • Bydd cyswllt â'r cyhoedd a thrydydd partïon, a fydd yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth.
 • Bydd cyfathrebiadau ysgrifenedig yn cynnwys cwblhau dogfennau safonol a chadw cofnodion, a fydd yn gofyn am sgiliau TG da.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 31 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Chwefror ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Richard Derrick ar Richard.Derrick@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk    

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf