Uwch-gynghorydd Caffael (Rheoli Tir)

Dyddiad cau: 8 Ionawr 2023 | Cyflog: £37,308-£40,806 (Grade 6)| Lleoliad: Hyblyg (ond bydd angen teithio i leoliadau drwy Gymru)

Math o gontract: Bydd y swydd hon yn cael ei chynnig fel contract parhaol. Mae gan y rôl ei hun gyfyngiad amser hyd at 31 Mawrth 2025 ac ar yr adeg honno gallai eich rôl gael ei hymsetyn, ei gwneud yn barhaol, neu gallech gael eich adleoli i'n cronfa o gynghorwyr / rheolwyr prosiect arbennig neu eich adleoli i rôl addas arall.

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Rhif swydd: 203303

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Diben CNC yw rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru. Mae hyn yn golygu bod y gwaith a’r gefnogaeth a roddir gan Caffael CNC yn hynod o amrywiol a diddorol o ran natur. Drwy gydweddu â chategorïau strategol, mae’r tîm yn rhoi cymorth i Reolwyr Contractau ar draws amrediad o feysydd busnes, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Beirianneg Sifil, Gweithrediadau Coedwig, Rheoli Tir, TGCh, Fflyd, Cyfleusterau a llawer mwy.

Mae tîm Caffael CNC yn chwarae rôl hanfodol wrth gyflawni Amcanion Corfforaethol, Strategaeth Fasnachol a Chynlluniau Gwasanaeth CNC, gan roi arferion gorau ar waith ym maes caffael ar draws CNC, a hyrwyddo manteision proses gydymffurfiol a hyblyg sy’n rhoi gwerth am arian i’n rhanddeiliaid.

Mae’r adran yn dibynnu ar y ffaith y bydd swyddogion caffael proffesiynol cymwys a phrofiadol yn cyfrannu eu dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc yn unol â’r holl ddeddfwriaeth gaffael berthnasol a’r holl bolisïau a’r gweithdrefnau y mae’n rhaid inni lynu atynt.

Bydd rôl yr Uwch Gynghorydd, Caffael yn rhoi cymorth i’r Arweinydd Categorïau Rheoli Tir ac yn cynorthwyo categorïau eraill yn ôl yr angen; byddwch hefyd yn helpu CNC i gyflawni ei fentrau a’i amcanion ehangach yn yr ymdrech i liniaru’r argyfwng hinsawdd a natur.

Dylech fod yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) a dylai fod gennych brofiad sylweddol a pherthnasol o arwain gwaith caffael cymhleth o fewn y sector cyhoeddus. Byddai disgwyl y byddech yn ennill cymhwyster MCIPS llawn os nad ydych eisoes yn gymwys.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi’r broses o gyflawni gwasanaeth caffael integredig a phroffesiynol i gefnogi’r gwaith o reoli categorïau (ac amcanion corfforaethol CNC), darparu cyngor i gleientiaid ar faterion caffael strategol a chyfrannu at ddatblygiad strategaeth gaffael CNC.
 • Sicrhau atebolrwydd o dan Ymrwymo ein Harian, gan sicrhau canlyniadau cadarn sy’n cydymffurfio ac yn rhoi gwerth am arian.
 • Dadansoddi amrywiaeth o wybodaeth gymhleth i nodi cyfleoedd i wella costau o fewn Cynlluniau Cyflawni a Chynlluniau Gwariant fesul Categori, gan gynnwys adolygu cytundebau contractiol.
 • Cyflawni canlyniadau a gwelliannau ym maes caffael (o ran cost, effeithlonrwydd, gwerth neu ansawdd) yn unol â thargedau cytunedig a dangosyddion perfformiad allweddol.
 • Adeiladu a chynnal perthnasoedd dylanwadol a chydweithredol gyda chwsmeriaid mewnol i sicrhau ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd, risgiau ac arferion gorau sy’n berthnasol i gaffael, gan ddylanwadu ar waith ein cwsmeriaid mewnol i ddarparu canlyniadau cadarnhaol.
 • Darparu cyngor ac arweiniad arbenigol er mwyn rheoli risg o ran masnach a chynaliadwyedd, i wella ffyrdd o weithio ac ysgogi effeithlonrwydd, gydag arbedion a gwerth cyffredinol yn dystiolaeth o hyn.
 • Darparu rôl arwain a chefnogi mewn meysydd gweithgarwch rhagnodedig gan weithio gydag amrywiaeth o bobl o bob rhan o’r sefydliad.
 • Sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol Cymru, Cyrff a Noddir, Asiantaethau, darparwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (Aelodaeth Lawn neu’ch bod yn gweithio tuag at hynny).
 2. Profiad sylweddol fel ymarferydd Caffael, o ran cymhwyso gwybodaeth a gofynion penodol y swydd.
 3. Profiad sylweddol o ddylanwadu ar benderfyniadau caffael ar lefel prosiectau.
 4. Profiad o gynnal ac arwain ymarferion caffael, gan allu dangos llwyddiant o ran eu cyflawni.
 5. Profiad o gynnal trafodaethau lefel uchel a chymhleth gyda phartneriaid cyflenwi.
 6. Profiad trosglwyddadwy o ddefnyddio caffael i gyflawni amcanion busnes.
 7. Dealltwriaeth o gysyniadau, arferion a phrosesau a thechnegau llywodraethu ym maes caffael a’r gallu i gynnal hyn drwy ystod o ddiddordebau a rhyngweithio â grwpiau cymheiriaid.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol:  Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Gofyniad i gyflawni lefel uwch o dasgau/gwaith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.  Arbenigwyr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'u proffesiwn. 
 • Er mwyn cyflawni gwasanaethau technegol/arbenigol bydd gofyn am wybodaeth fanwl am eu maes pwnc.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill yn seiliedig ar eu gwybodaeth a'u profiad, gan fod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf mewn meysydd technegol/arbenigol. Profiad o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau/rolau/swyddogaethau gwahanol.
 • Profiad sylweddol perthnasol o weithio yn y maes perthnasol. Y gallu i reoli rhaglenni llai o faint sy'n llai cymhleth a/neu reoli prosiectau ar raddfa fwy.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Dehongli a deall dulliau cyflawni gweithredol a chynlluniau strategol CNC a'i gyd-destun ehangach.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan ddethol pwyntiau allweddol i'w cyfathrebu i unigolion ar bob lefel, a chyfrannu at ddatblygu polisïau.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond mae deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Gallai arweiniad gael ei ddarparu gan gymheiriaid ond mae'n debygol y bydd angen defnyddio ychydig o ddyfarniad neu greadigrwydd. Efallai y bydd yn ofynnol newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Gall gynnwys rheoli prosiectau canolig o ran maint. Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, a dealltwriaeth o bolisi CNC a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Yn rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol a ac yn meddu ar rywfaint o ymreolaeth yn y gwaith o weithredu polisi sefydliadol.
 • Efallai y bydd penderfyniadau a wnaed yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Gall canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion ac ni fyddai canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Effaith a dylanwad canolig, a fydd o natur tymor canolig yn gyffredinol. 
 • Bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith ganolig yn fewnol neu'n allanol. Nodi neu reoli risgiau yn ei faes gwaith.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i gysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. Gall rhyngweithio ag eraill hefyd fod gyda phobl a sefydliadau y tu allan i CNC.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, arwain prosiectau llai o faint sy'n llai cymhleth, sy’n gofyn am sgiliau dwyn perswâd da. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig cyngor a mewnbwn yn ôl yr angen.  Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi fel arfer yn cynhyrchu dogfennau llai cymhleth, fel adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati. Bydd y rhain yn cynnwys lefel is o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu'n seiliedig arnynt neu'n eu defnyddio, ac sy'n debygol o gael effaith andwyol os ydynt yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth o sawl lleoliad trwy ymchwil a chymhwyso barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli'r deunydd, y mae ei effaith yn debygol o bara yn y tymor canolig.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond efallai y bydd ganddynt gyfrifoldeb gweithredol dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol nad ydynt yn gymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'. Bydd deiliaid y swyddi hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi'u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 8 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Llinos Hughes ar Llinos.hughes@naturalresourceswales.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf