Arweinydd Tîm Categori (Sifil a Strategol)

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2022 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr

Rhif swydd: 203417

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Fel Arweinydd Tîm Categori (Sifil a Strategol) ar gyfer yr Adran Gaffael, byddwch yn uniongyrchol atebol i Arweinydd y Tîm Caffael, gan gefnogi’r gwaith o gyflawni strategaethau masnachol a Chynlluniau Gwasanaeth. Byddwch yn gyfrifol am dîm o bersonél â chymwysterau proffesiynol, gan gynnig cymorth, arweiniad ac arbenigedd ar faterion masnachol, tra'n grymuso aelodau'r tîm i gyflawni eu dyletswyddau fel Arweinwyr Categori wrth gynorthwyo'r Perchnogion Busnes y maen nhw’n gweithio gyda nhw.

Bydd gennych rôl weithredol wrth yrru canlyniadau’r sefydliad o ran Gwerth Am Arian, yn ogystal â gwelliant ym maes cydymffurfiaeth gorfforaethol, cynllunio, perfformiad, polisi a strategaeth, yng nghyd-destun caffael a rheoli categorïau. 

Byddwch yn cynorthwyo'r Rheolwr Caffael i fwrw ymlaen â Chynllun y Gwasanaeth Caffael, a byddwch yn cyfrannu at gyflawni Strategaeth Fasnachol CNC, gan hyrwyddo llywodraethu a chydymffurfio da ar draws CNC drwy gydol yr amser.                                                                                   

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Goruchwylio'r gwaith o nodi, datblygu a darparu datrysiadau rheoli categorïau a chaffael ar draws CNC.
 • Arwain ar ddylunio a gweithredu mecanweithiau contract sy'n ymwneud â chydymffurfio â'r gadwyn gyflenwi a chynaliadwyedd, rhagweld ac ymateb i ddeddfwriaeth newydd a newidiadau i Reoliadau Contractau Cyhoeddus, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a deddfwriaeth arall Llywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru.
 • Bod yn atebol am nodi a rheoli risgiau sefydliadol yn ymwneud â chaffael, gan wneud penderfyniadau yn unol â'ch awdurdod dirprwyedig.
 • Sicrhau manteision busnes cynaliadwy a moesegol drwy ddatblygu, cyflawni a galluogi gyrwyr ‘gwerth am arian’ ehangach y fframweithiau llywodraethu ym maes caffael, gan gynnwys cynaliadwyedd, effeithlonrwydd o ran gwerth cymdeithasol a buddion cymunedol.
 • Arwain ar neu fod yn rhan o dimau prosiect sy'n ceisio gwella canllawiau, polisïau a gweithdrefnau yn barhaus, ynghyd ag offer, templedi a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â chaffael a rheoli categorïau.
 • Arwain ar sefydlu a chynnal perthnasoedd da gydag uwch reolwyr a phartneriaid allanol, gan ddylanwadu arnynt i gyfrannu at, cefnogi a mabwysiadu polisïau a phrosesau ac addasu eu gweithgareddau yn unol ag anghenion busnes ac amgylcheddol. 
 • Arwain / gweithio'n agos gyda thimau eraill sy’n galluogi gwasanaeth wrth reoli a phrosesu gwelliannau ar gyfer contractau yn ôl y gofyn.
 • Rheoli a datblygu aelodau'r tîm Caffael a bod yn gwbl atebol am eu perfformiad, eu cyfraniad, eu datblygiad a'u lles. Nodi a mynd i'r afael â'ch anghenion dysgu eich hun i wella galluoedd o ran caffael a rheoli categorïau; cydnabod bylchau yn y tîm, argymell camau i adeiladu gallu ar gyfer caffael.           
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Aelodaeth lawn o'r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (MCIPS) (Hanfodol)
 2. Profiad sylweddol fel Uwch Ymarferydd Caffael, wrth gymhwyso gwybodaeth a gofynion penodol y swydd, yn enwedig Rheoli Categorïau.
 3. Sgiliau rheoli ariannol a masnachol, arweinyddiaeth a dylanwadu. (Hanfodol)
 4. Profiad trosglwyddadwy o ddefnyddio dulliau masnachol i gyflawni amcanion busnes. (Hanfodol)
 5. Dealltwriaeth arbenigol a gallu i gymhwyso cysyniadau, arferion, dulliau llywodraethu a thechnegau masnachol. (Hanfodol)
 6. Profiad trosglwyddadwy o gyflwyno mentrau masnachol cymhleth. (Hanfodol)
 7. Profiad perthnasol a diweddar o reoli tîm masnachol. (Hanfodol)
 8. Profiad o reoli tîm gwasgaredig o bell. (Dymunol)
 9. Dealltwriaeth a phrofiad lefel uchel o reoli risg ac atebolrwydd masnachol. (Dymunol)

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd ag amrywiaeth o waith medrus uwch a fydd yn cynnwys tasgau technegol sylweddol neu wybodaeth arbenigol mewn disgyblaeth ddiffiniedig.
 • Y gallu i reoli prosesau sylweddol sy'n gofyn am brofiad blaenorol o reoli pobl neu brosiectau neu adnoddau eraill.
 • Bydd gennych wybodaeth lawn a/neu ddealltwriaeth o'r egwyddorion yn eich maes penodol a bydd angen ichi ddiweddaru eich gwybodaeth yn rheolaidd.
 • Profiad sylweddol a pherthnasol o weithio yn y maes gyda sgiliau mentora ac arweinyddiaeth dda. Profiad o reoli timau, y gallent fod ar wasgar.
 • Fel deiliad cyllideb, bydd deiliad y swydd yn dangos craffter ariannol a chyllidebol a bydd ganddo brofiad o reoli adnoddau ariannol. Y gallu i ddangos lefel uchel o sgiliau rheoli pobl, gofal cwsmeriaid a rheoli amser/adnoddau.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach CNC. 
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth gymhleth, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i bobl eraill ar bob lefel.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu sut orau i gyflawni canlyniadau disgwyliedig sy'n gofyn am ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, gydag arweiniad gan gymheiriaid. Y gallu i wneud penderfyniadau priodol mewn perthynas â rheoli digwyddiadau, a newid blaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Efallai y bydd angen newid ei flaenoriaethau neu flaenoriaethau ei dîm o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Bydd amcanion a thargedau ac ati yn cael eu hadolygu ar sail ganolraddol.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reoli gweithredol yn seiliedig ar fewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, dealltwriaeth o bolisi cenedlaethol a pholisi CNC; amrediad yr opsiynau sydd ar gael, a'u goblygiadau posibl ar gyfer y busnes. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gyfrannu at y strategaeth a'r cynlluniau ar gyfer y swyddogaeth, ar y cyd ag uwch-reolwyr.
 • Cydnabyddiaeth y gallai ei benderfyniad arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arfer sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu le y gallai canlyniad gwneud y penderfyniadau anghywir gael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol/sefydliadau partner/rhoddwyr benthyciadau/
 • defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion na fydd eu canlyniadau a'u heffaith bob amser yn glir neu'n amlwg o bosibl, ac sy'n debygol o fod yn ehangach na chwmpas y swyddogaeth neu’r adran uniongyrchol, a'u bod o natur tymor canolig. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 

 

 

 

 

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi strategaethau a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
  Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol, arbenigol neu'n fanwl, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar effeithiol, gyda'r gallu i arwain ar brosiectau allweddol sydd â rhywfaint o gymhlethdod ac sy'n gofyn am sgiliau darbwyllo effeithiol. Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gynnig mewnbwn a chyngor – gan gynnwys ynghylch newidiadau deddfwriaethol – a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad neu ffynonellau, sy'n golygu gwneud gwaith ymchwil allanol a rhywfaint o grebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros bobl

 

 

 

 

 

 

 

 • Yn nodweddiadol, bydd gan ddeiliaid y swyddi reolwyr llinell cyntaf neu arbenigwyr galluogi proffesiynol yn adrodd iddynt, ond gydag uwch-reolwr y gallant adrodd iddo.  Gall hyn gynnwys cyfrifoldeb dros dimau mwy neu dimau sydd wedi'u gwasgaru, yn aml yn gweithio dros nifer o safleoedd.
 • Y gallu i gyflawni cynlluniau gwaith y tîm, a bod yn gyfrifol am ddatblygu staff, perfformiad staff, a llesiant ac iechyd a diogelwch y rhai sydd o dan ei reolaeth.
 • Bydd deiliad y swydd yn gwbl atebol am y bobl sy'n adrodd iddo'n uniongyrchol, ac am sicrhau cydymffurfiaeth â holl bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Yn gyffredinol, bydd rheoli llinell yn ymwneud ag un neu ddau dîm ar wahân sy'n ymgymryd â gwaith tebyg.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Tachwedd 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal rhwng 14 ar 16 Rhagfyr drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Vernon Lambert ar Vernon.lambert@naturalresourceswales.gov.uk 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf