Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r hyn y gallai ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ei olygu i chi

Diweddariad diwethaf 24 Rhagfyr 2020

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi bod dêl masnach wedi’i chytuno ar gyfer ymadawiad y DU o’r UE. Rydym yn adolygu'r fargen i ddeall sut y bydd newidiadau a dyletswyddau newydd yn effeithio ar ein gwaith a gwaith ein rhanddeiliaid. Mae'r holl ddeddfwriaeth amgylcheddol heb ei newid, mae'r holl awdurdodiadau amgylcheddol yn parhau mewn grym yng nghyfraith y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan na fydd unrhyw newid yng ngrym y trefniadau i ddiogelu’r amgylchedd yng Nghymru, na'r safonau amgylcheddol. Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol hefyd wedi ymrwymo i gynnal safonau amgylcheddol.

Caiff yr Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig a’r Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (safleoedd Natura 2000) eu diogelu yn yr un modd ag y cawsant pan oedd y Deyrnas Gyfunol yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru’r tudalen yma pan rydym yn gwybod mwy.

Trwyddedau a chaniatadau

Mae pob trwydded, caniatâd, cofrestriad, awdurdodiad ac esemptiad a roddwyd gan CNC yn parhau’n weithredol ac nid yw’r ffaith bod y DU wedi gadael yr UE yn eu newid.

Bydd ein dyletswyddau a'n pwerau yn aros yr un fath pan fydd y cyfnod pontio’n dod i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Byddwn yn parhau i:

  • roi a rheoleiddio trwyddedau fel y gwnawn eisoes
  • cynorthwyo unigolion a gweithredwyr a reoleiddir i ddeall rheoliadau a chydymffurfio â nhw

Os oes gennych gwestiynau am drwyddedau neu reoli safleoedd, cysylltwch â chanolfan Cyswllt Cyfoeth.

Mwy o wybodaeth

LLYW.CYMRU - Paratoi Cymru: yr amgylchedd, amaethyddiaeth a bwyd

GOV.UK - Pontio