Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu penderfyniad y Gweinidog ar is-ddeddfau eogiaid

Meddai Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu penderfyniad y Gweinidog a'r cyfle i symud ymlaen gyda'n hamcanion ar y cyd am bysgodfeydd cynaliadwy yn y dyfodol.
“Mae penderfyniad y Gweinidog yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llawn a phroses graffu annibynnol ar yr holl dystiolaeth mewn ymchwiliad lleol a reolwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio.
“Hoffwn ddiolch i'r Arolygiaeth Gynllunio ac i'r Gweinidog am yr adolygiad cynhwysfawr o achos Cyfoeth Naturiol Cymru a'r gydnabyddiaeth fod angen camau beiddgar ar unwaith i warchod eogiaid a brithyllod y môr yng Nghymru.
“Er bod gweithredu ar unwaith i fynd i'r afael â'r dirywiad parhaus mewn stociau o bysgod yn hanfodol, roedd yn bwysig hefyd craffu'n drylwyr ar ein tystiolaeth, yr achos dros weithredu a'r cynigion.
“Wrth symud ymlaen, byddwn yn gweithio'n agos gyda phawb y mae ein stociau o bysgod a physgodfeydd mor bwysig iddynt. Bydd hyn yn cynnwys Fforwm Pysgodfeydd Cymru a'n holl grwpiau pysgodfeydd lleol, sydd rhyngddynt yn cynrychioli'r rhan fwyaf o fuddiannau pysgodfeydd yng Nghymru.
“Mae gan lawer o bartneriaid rolau pwysig i'w chwarae pan fydd stociau ar lefelau mor isel ac mae unrhyw ychwanegion i'r stociau silio gwyllt yn ein hafonydd yn arbennig o werthfawr pan fydd stociau ar lefelau mor isel.
“Yn anffodus, nid oes modd defnyddio hud a lledrith i warchod ac ailadeiladu stociau bregus ac rydym yn gweithio ar nifer o fentrau ar y cyd â'r is-ddeddfau newydd er mwyn gwneud ein hafonydd yn iachach ac yn ddiogelach i eogiaid a brithyllod y môr.
“Rydym yn mynd i'r afael â llygredd trwy weithio gyda'r diwydiant ffermio a neilltuo staff penodol ychwanegol sy'n darparu gwybodaeth ac arweiniad i ffermwyr ar yr arfer gorau ar gyfer storio a gwaredu gwastraff amaethyddol yn ddiogel.
“Yn anffodus, rydym wedi gweld achosion pellach o lygredd dros yr wythnosau diwethaf a, phan fydd achosion o lygredd a phan fydd gweithgareddau anghyfreithiol yn digwydd, does dim dwywaith na fyddwn yn cymryd camau cadarn i gosbi'r troseddwyr.
“Mae gennym raglen adfer afonydd barhaus i wella cynefinoedd a dileu rhwystrau, gan sicrhau bod gan bysgod lwybr diogel i ardaloedd silio, ac rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar bolisi diwygiedig ynghylch adar sy'n bwyta pysgod.
“Byddwn nawr yn gweithio i weithredu'r penderfyniad ledled Cymru a chyflwyno camau gweithredu ar gyfer afonydd trawsffiniol afon Gwy, afon Dyfrdwy ac afon Hafren yng Nghymru yn dilyn ymgynghoriadau statudol.”

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf