Cau ardaloedd yn Rhyslyn ym Mharc Coedwig Afan

Rhyslyn, Parc Coedwig Afan

Gwaith cwympo coed Rhyslyn

Bydd gwaith cwympo coed i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio â Dothistroma septosporum (malltod nodwyddau bandiau coch) o ardal Rhyslyn yn parhau am chwech i wyth wythnos arall.

Mae'r gwaith yn fwy cymhleth na'r disgwyl oherwydd y tir heriol. Mae hyn wedi arwain at orfod cael estyniad i gwblhau'r gwaith cwympo.

O ddydd Llun 20 Medi, bydd rhan o lwybr Y Wal ar gau am dair wythnos er mwyn caniatáu i waith cwympo coed yn y rhan honno o'r goedwig ddigwydd yn ddiogel. Bydd arwyddion a rhwystrau ar waith i ddangos bod y llwybr ar gau.

Amnewid Pont Afan

Ddydd Llun 27 Medi bydd ein tîm cyflawni prosiectau a’n contractwyr yn cael mynediad arbennig i'r goedwig i osod pont newydd, barhaol Afan.

Bydd y bont dros dro yn cael ei symud a bydd y strwythur parhaol a wnaed yn arbennig yn cael ei godi i’w le. Disgwylir i'r gwaith hwn gymryd wythnos i'w gwblhau.

Er mwyn i'r gwaith hwn gael ei gwblhau mewn pryd ac yn ddiogel, ni fydd mynediad i feicwyr mynydd yn ystod y gwaith i amnewid y bont.

Ymddiheurwn am yr amhariad tymor byr y bydd hyn yn ei achosi, ond mae'n hanfodol gosod y bont newydd. Bydd hyn o fudd mawr i holl ddefnyddwyr y goedwig ar ôl ei gwblhau.

Cynghorir beicwyr mynydd i barcio yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Afan yr wythnos honno a defnyddio llwybrau Pen-hydd a Blue Scar.

Cwympo coed â Dothistroma septosporum 

Mae’n rhaid cwympo coed pinwydd sydd wedi'u halogi â Dothistroma septosporum (malltod nodwyddau bandiau coch) yn ardal Rhyslyn ym Mharc Coedwig Afan.

Mae septosporum Dothistroma yn glefyd sy'n effeithio ar goed pinwydd. Mae'r clefyd hwn yn gwanhau’r coed yn araf a gall ladd y coed yn y pen draw. Rhaid inni dorri'r coed rhag ofn iddynt ddisgyn.

Pe na byddem yn cwympo’r coed, byddai'n rhaid cau'r ffordd am gyfnod amhenodol i gadw ymwelwyr yn ddiogel, a gallai'r clefyd ledaenu i  rannau eraill o'r goedwig.

Cau ffordd a maes parcio Rhyslyn

Mae cynlluniau cwympo coed a gweithdrefnau diogelwch wedi cael eu haddasu yn dilyn digwyddiad fu bron â digwydd yn ddiweddar lle'r oedd coeden wedi cwympo ar ffordd goedwig a ddefnyddid yn aml gan aelod o'r cyhoedd. Yn ffodus, ni chafodd neb ei anafu.

Mae pryderon diogelwch pellach ynghylch coed a chreigiau sydd mewn perygl o gwympo lawr y banc uwchben y maes parcio, yn ogystal â materion thresmasu gydag aelodau o'r cyhoedd yn anwybyddu rhwystrau ac arwyddion am gaeadau, sydd wedi ysgogi'r penderfyniad hwn.

Rydym yn gweithio'n galed i gydbwyso gofynion iechyd a diogelwch coedwig weithredol, gyda'r manteision hamdden y mae’r goedwig yn eu cynnig i’r holl ymwelwyr. Fodd bynnag, rhaid rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch, gan ein gadael heb unrhyw ddewis arall ond cwympo coed yn y rhan hon o'r goedwig.

Camau i leihau'r effaith

Rydym yn deall pwysigrwydd hamdden Parc Coedwig Afan ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau'r effaith y bydd hyn yn ei chael ar bobl sy'n dymuno ymweld â'r goedwig.

  • Bydd arwyddion a rhwystrau yn eu lle er mwyn dangos yn glir i ddefnyddwyr y ffordd pa rannau sydd ar gau ac wedi eu dargyfeirio.
  • Bydd cynorthwywyd yn helpu i reoli traffig ar y safle saith diwrnod yr wythnos.
  • Mae meysydd parcio eraill yn bodoli y gallech eu defnyddio yn lle Rhyslyn. 
  • Mae meysydd parcio dros dro hefyd yn cael eu darparu yn Tynmaen.

Llwybrau ar gau a dargyferiadau

O ddydd Llun 20 Medi, bydd rhan o lwybr Y Wal ar gau am dair wythnos er mwyn caniatáu i waith cwympo coed yn y rhan honno o'r goedwig ddigwydd yn ddiogel.

Bydd arwyddion clir ar y safle’n dangos yr holl rannau sydd ar gau a gwyriadau a byddant yn cael eu rhestru ar ein gwefan.

Rydym yn annog ymwelwyr i gadw at y gwyriadau a'r arwyddion cau sydd yn eu lle er eu diogelwch eu hunain. Bydd hwn yn safle gweithredol byw a allai fod yn beryglus.

Bydd y llwybrau canlynol ar gau:

Taith gerdded glan yr afon Rhyslyn, taith gerdded Penrhys, llwybr beicio mynydd Rookie Glas.

Bydd y llwybrau canlynol yn cael eu dargyfeirio:

Y Wal, Rookie Gwyrdd a’r Rheilffordd.

Llwybr aml-ddefnyddiwr – traffig beicio a cherdded yn unig, i'r ddau gyfeiriad.

Bydd ardal bicnic y Chwarel hefyd ar gau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru