Datblygu ein Cynllun Corfforaethol (2023 i 2030)

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Rydyn ni'n paratoi ein Cynllun Corfforaethol nesaf a fydd yn rhedeg o 2023 i 2030. Rydym yn gofyn i’n rhanddeiliaid am eu cefnogaeth wrth lunio ei ddatblygiad.

Ein cam cyntaf wrth ysgrifennu’r Cynllun Corfforaethol newydd yw cytuno ar ein Hamcanion Llesiant. Maent yn esbonio’r hyn yr ydym am ei gyflawni ar gyfer byd natur yng Nghymru a sut y byddwn yn eu cyflawni drwy ein cynlluniau busnes blynyddol. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod ystod eang o bobl yn cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ein Hamcanion Llesiant, i gynrychioli safbwyntiau pobl o bob rhan o Gymru.

Mae angen i’n Hamcanion Llesiant fod yn uchelgeisiol ac yn gyraeddadwy. Mae angen iddynt ddangos ein cyfraniad at y nodau llesiant, mynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur a pharhau â’n hymrwymiad i gyflawni rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen i ni gynnwys cymaint o'n rhanddeiliaid â phosibl. 

Beth sy'n digwydd nesaf

Unwaith y byddwn wedi cytuno ar ein Hamcanion Llesiant, gallwn weithio ar sut rydym yn mynd i wneud iddynt ddigwydd, a beth sydd angen i ni ei wneud ar lawr gwlad, ein hunain ac mewn partneriaeth â grwpiau ac unigolion eraill. Bydd hyn yn ffurfio prif ran ein Cynllun Corfforaethol a bydd yn cynnwys mesurau a thargedau i fonitro ein gwaith a'n cadw ar y trywydd iawn.

Diweddarwyd ddiwethaf