Natur hanfodol: Gwneud y cysylltiadau rhwng bioamrywiaeth, y bobl a’r lleoedd yng Nghymru 2018-2022

Cyfeiriad strategol CNC ar gyfer bioamrywiaeth hyd at 2022

Mae amgylchedd naturiol Cymru yn ffynhonnell rhyfeddod ac ysbrydoliaeth ac yn enwog am ei thirweddau, morluniau a’i fywyd gwyllt eiconig. Ond er gwaethaf degawdau o waith da, mae llawer o’n cynefinoedd a’n rhywogaethau’n parhau i ddirywio. 

Natur hanfodol yw ein Cyfeiriad Strategol ar gyfer Bioamrywiaeth hyd at 2022. Mae’n ddatganiad o’n blaenoriaethau, o’r cyfeiriad yr ydym yn teithio tuag ato ac o’n dulliau o weithio. 

Mae llesiant pawb – economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol – yn dibynnu ar ecosystemau iach a gwydn sydd yn eu tro’n dibynnu ar fioamrywiaeth. 

Mae gan fioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemol rôl hanfodol mewn Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol. Mae Natur hanfodol yn sefydlu fframwaith lefel uchel ar gyfer camau gweithredu ar fioamrywiaeth yn unol â Chynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru. Drwy gyfres o amcanion ac ymrwymiadau lefel uchel, mae’n dangos sut y byddwn, drwy weithio gydag eraill, yn cyflawni’r dyletswyddau i gryfhau ecosystemau a bioamrywiaeth. 

Ein nod:

  • Mae pawb yn gwerthfawrogi rhywogaethau a chynefi noedd, tirweddau a morluniau Cymru ac mae ganddynt gyfl eoedd ar gyfer mynediad atnatur. Mae gwerthfawrogiad a dealltwriaeth eang o werth y byd naturiol a’I bwysigrwydd ar gyfer llesiant pobl a’r economi, gan helpu i alinio’r dewisiadau rydym yn eu gwneud gyda chapasiti ecosystemau i’n cefnogi
  • Mae ein dyletswydd statudol i gynnal a gwella bioamrywiaeth ac adeiladu gwydnwch ecosystemau wrth gyfl awni ein swyddogaethau wedi’I hymgorffori’n llawn fel ystyriaeth allweddol i holl feysydd gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru, ac rydym yn dysgu oddi wrth eraill ac yn rhannu arferion sy’n ysbrydoli ac yn galluogi’r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus a busnesau ledled Cymru i wneud yr un peth
  • Mae safl eoedd gwarchodedig ar dir a môr yng Nghymru yn rhwydwaith integredig, wedi’u cysylltu’n ecolegol â’r dirwedd a’r morlun ehangach, yn gallu gwrthsefyll newid yn yr hinsawdd, a lle y bo dulliau gweithredu deinamig i ddynodi a rheoli safl eoedd yn galluogi i gynefi noedd a rhywogaethau ffynnu ac ymestyn, gan ddarparu gwasanaethau ecosystemau ymhell y tu hwnt I ffi niau’r safle
  • Mae cynnal a gwella bioamrywiaeth ac adeiladu gwydnwch ecosystemau yn ofyniad arferol ar gyfer datblygiadau newydd a rheoleiddio a rheoli’r defnydd o adnoddau naturiol ar draws yr holl sectorau yng Nghymru
  • Meddu ar sail dystiolaeth gadarn ac agored sy’n caniatáu i’n timoedd ein hunain a sefydliadau o unrhyw faint roi rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ar waith, gan gynnwys y gallu i fesur, deall a chyfathrebu achosion newid amgylcheddol a’r cyfl eoedd i wella bioamrywiaeth, adeiladu gwydnwch ecosystemau, a chynnal a gwella’r buddion maent yn eu darparu
  • Mae gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru y wybodaeth, y sgiliau, yr ymrwymiad a’r cymorth i gyfl awni ein hamcanion ar gyfer bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau ac rydym yn rhagori ar ysbrydoli a galluogi tirfeddianwyr, arweinwyr busnes a grwpiau cymunedol i wneud yr un peth. Mae ein harbenigedd yn cael ei werthfawrogi, ei rannu a’i gynyddu gyda chymuned o ymarferwyr blaenllaw, sy’n debyg o ran eu meddylfryd, o amgylch y byd

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Natur hanfodol: Gwneud y cysylltiadau rhwng bioamrywiaeth, y bobl a’r lleoedd yng Nghymru Cyfeiriad strategol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer bioamrywiaeth hyd at 2022 PDF [1.0 MB]