Coed Maenarthur, ger Aberystwyth

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coed Maenarthur yn swatio yng Nghwm Ystwyth ger pentref Pont-rhyd-y-groes.

Mae’r daith â chyfeirbwyntiau drwy’r coetir yn arwain at Gastell Grogwynion, un o fryngaerau mwyaf Cymru, ac yn mynd heibio’n agos i raeadr drawiadol.

Ar un adeg bu’r ardal yn gartref i ddiwydiant gwaith plwm prysur. Gellir cyrraedd y daith gerdded ar draws bont bren uchel dros geunant afon - cymrodd y bont hon le’r un a ddefnyddiwyd gan y mwyngloddwyr y credir iddi gwympo.

Mae Coed Maenarthur yn arbennig o hardd yn yr hydref, pan fo’r coed yn dân o felyn a choch.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae ar ffurf cylchdaith. Mae’n dechrau’n agos i olwyn ddŵr pentref Pont-rhyd-y-groes.

Llwybr Maenarthur

2.9 milltir, 4.6 cilometr, cymedrol

I gyrraedd man cychwyn y llwybr rhaid ichi fynd trwy giât y llwybr troed gyferbyn â’r olwyn ddŵr ac i lawr y grisiau at y bont dros y ceunant.

Mae’r llwybr yn dringo llechwedd goediog y fryngaer o’r Oes Haearn ac yn arwain at lannerch gyda golygfeydd dros y coed ac i lawr i’r cwm.

Mae’r llwybr yn mynd heibio i raeadr ysblennydd ac yna’n dilyn yr afon chwim.

Mae’n dychwelyd hyd lwybr ar hyd gwaelod y ceunant.

Mae gan y daith gerdded hon nifer o ddringfeydd hir a disgyniadau serth.

""

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Mae Coed Maenarthur 14 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth. Nid oes maes parcio yma - parciwch yn ystyrlon yn y pentref.

Mae yn Sir Ceredigion.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Maenarthur ar fap 213 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 738 722.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B4340 o Aberystwyth i Drawsgoed. Dilynwch y ffordd hon drwy Drawsgoed tan ei bod yn croesi Afon Ystwyth, yna trowch yn syth i’r chwith a dilyn yr afon tuag at Bont-rhyd-y-groes. Wrth y fynedfa at Bont-rhyd-y-groes, parciwch yn synhwyrol ar ochr chwith y ffordd wrth ymyl Pont y Glowyr (gyferbyn â’r olwyn ddŵr).

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Aberystwyth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [163.7 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf