Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfi (Tan y Coed), ger Machynlleth

Safle picnic dymunol ar gyfer llwybrau cerdded tawel a dau lwybr rhedeg

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Parcio (deiliaid bathodyn glas)
Ardal picnic
Llwybr rhedeg
Toiledau
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio, yr holl lwybrau a'r ardal bicnic yn Nhan y Coed ar agor o 6 Gorffennaf.

 

Mae'r toiledau ar gau.

 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon, felly cofiwch gadw golwg arni’n rheolaidd.

 

Ymweld â'n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor ar ôl y cyfnod clo.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, os gwelwch yn dda, gan wneud paratoadau ychwanegol cyn eich ymweliad a chadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid trywydd arferol rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gadw pellter cymdeithasol – dilynwch yr arwyddion ar y safle, os gwelwch yn dda.

 

Gweld ein cynghorion ar sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel.

Croeso

Mae Tan y Coed yn goetir hawdd dod o hyd iddo gyda safle picnic, llwybrau troed a rhedeg, wedi’i leoli’n syth oddi ar yr A487.

Dechreuodd y Comisiwn Coedwigaeth blannu Coed Tan y Coed yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf ar ôl i’r rhyfel ddisbyddu holl goed Prydain.

Parhaodd y plannu drwy’r Ail Ryfel Byd gyda Merched Byddin y Tir, a elwid yn “Timber Jills”, yn plannu’r coed.

Heddiw mae Tan y Coed yn safle picnic dymunol gyda byrddau yng nghysgod coed anferth mewn ardal eang o laswellt yn y maes parcio.

Mae yn fan cychwyn ar gyfer dau dro tawel heibio i hen goed mwsoglog ac ar hyd yr afon.

Mae yma hefyd lwybr pos anifeiliaid i deuluoedd a dau lwybr rhedeg.

Teulu ar fainc

Coedwig Dyfi

Mae Tan y Coed yng Nghoedwig Dyfi’n gorwedd yn bennaf i’r gogledd o Afon Dyfi rhwng tref Dolgellau i’r gogledd a Machynlleth i’r de.

Mae copaon ysgithrog yn codi’n uchel dros y llechweddau coediog gyda hen adfeilion a thomenni gwastraff llechi yma ac acw.

Gwelir trenau stêm yn pwffian ar hyd y llethrau, bellach yn cludo ymwelwyr ond yn wreiddiol byddent wedi cludo llechi o’r chwareli i’r arfordir.

Ceir llwybrau cerdded mewn dau goetir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn Coedwig Dyfi. Ewch i Nant Gwernol a Foel Friog am fwy o wybodaeth.

Lawrlwythwch ein taflen Coedwig Dyfi.

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac maen nhw’n cychwyn o faes parcio Tan y Coed.

Llwybr Cwm Cadian

1 milltir/1.8 gilomedr, cymedrol

Menyw yn cerdded drwy gerrigMae’r tro cymedrol hwn yn pasio drwy goetir ffawydd ac ar hyd afon Cadian gyda’i rhaeadr a'i phyllau dŵr.

Llwybr Pos Anifeiliaid

1 milltir/1.8 gilomedr; yr un llwybr â Llwybr Cwm Cadian, cymedrol

Brogfa ar Lwybr Pos AnifeiliaidMae’r daflen Llwybr Pos Anifeiliaid yn rhoi cliwiau i helpu plant i ddod o hyd i’r anifeiliaid sy’n cuddio yn y coed ar hyd Llwybr Cwm Cadian.

Mae taflenni ar gael o beiriant yn y maes parcio.

Lawrlwythwch ein taflen Llwybr Pos Anifeiliaid.

Llwybr Tan y Coed

1½ milltir/2.4 cilomedr, cymedrol

Menyw yn cerdded mewn goedwig yn yr hydrefMae’r tro cymedrol hwn yn dringo’n igam-ogam drwy goed conwydd ac yna drwy goetir ffawydd a derw mwy agored. Mae yna’n disgyn i lawr at yr afon ac yn dilyn yr afon a’i chenllif yn ôl i’r maes parcio.

Llwybrau rhedeg

Mae llwybrau Tan-y-Coed yn cynnig dihangfa berffaith i redwyr sydd wedi syrffedu rhedeg ar ffyrdd neu yn y gampfa. Maent yn cynnig profiad unigryw o redeg gyda chyfnodau hir o ddringo ac o lethrau serth ar hyd ffyrdd coedwig a llwybrau garw mwdlyd dros wreiddiau, creigiau a nentydd.

Gall y llwybrau fod yn fwdlyd iawn ac argymhellir eich bod yn gwisgo esgidiau pwrpasol. Dylech fynd â digon o ddillad addas, dŵr, map, ffôn a chwiban gyda chi.

Llwbr Siambr Wmffre

5¼ milltir/8.4 cilomedr, dringo: 1,194tr/364m

Ar lethrau coediog serth Pantperthog, ar ochr ddeheuol y goedwig.

Llwybr Bryn Llwyd

5 milltir/8 cilomedr, dringo: 1,293tr/393m 

Llwybr rhedeg serth ar hyd llethrau coediog Bryn Llwyd, ar ochr ogleddol y goedwig.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • toiledau hygyrch

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae arwyddion ar gyfer maes parcio Tan y Coed oddi ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth, i’r de o Gorris ac i’r gogledd o Bantperthog.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Tan y Coed ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 23.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 755 054.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Machynlleth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [2.8 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.