Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Beicio mynydd i ddechreuwyr

Nid dim ond ar gyfer pobl fentrus iawn y mae beicio mynydd – mae’n ffordd ardderchog o fwynhau’r awyr agored i unrhyw un

Tad a merch yn beicio

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Adnoddau Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Mae’r llwybrau beicio mynydd ar gau. Bydd dim gwaith cynnal a chadw ar ein llwybrau beicio mynydd am gyfnod amhenodol.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Mae dy antur beicio mynydd yn dechrau fan hyn!


Mae gennym gyfleusterau rhagorol mewn coedwigoedd ledled Cymru sy’n berffaith ar gyfer pobl sy’n newydd i feicio mynydd.

Mae gan rai o’r coedwigoedd hyn ardaloedd sgiliau ble gall dechreuwyr ddysgu technegau reidio, a ble gall beicwyr mwy profiadol ddatblygu’u sgiliau.

Does dim rhaid bod yn berchen ar feic mynydd i ddechrau arni hyd yn oed, am fod modd llogi beic yn llawer o’n safleoedd. Rydym ni hefyd yn cynnig llwybr a adeiladwyd yn arbennig ar gyfer beicwyr ag anabledd, gan ddefnyddio beic mynydd wedi’i addasu, sy’n gallu cael ei logi yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Fforest Coed y Brenin.

Pam wyt ti’n dal i aros? Ar dy feic! Tyrd i ddarganfod harddwch y byd sydd oddi ar y lôn am y tro cyntaf.

Sut ydw i’n gwybod pa lwybr beicio mynydd sy’n iawn i fi?

Mae pob un o’n llwybrau beicio mynydd wedi cael eu graddio i roi awgrym pa mor anodd ydyn nhw. Gwyrdd yw lliw’r llwybrau sydd orau i ddechreuwyr ac mae’r llwybrau ar gyfer pobl sy’n meddu ar sgiliau beicio oddi ar y ffordd sylfaenol yn las.

Dangosir graddfa pob llwybr ar y panel gwybodaeth ar y dechrau.

Mae’r panel hefyd yn rhoi manylion pellach am y llwybr ac yn dweud pa arwyddbyst i’w dilyn ar dy ffordd o gwmpas (er enghraifft, saeth mewn rhyw liw neu fath arall o arwydd)

Unwaith y byddi di wedi darllen yr wybodaeth ar y panel, rwyt ti’n barod i gychwyn.

Ble mae’r llwybrau beicio mynydd ar gyfer dechreuwyr?

Mae llawer o’n llwybrau beicio mynydd yn dechrau mewn canolfan ymwelwyr ble ceir cyfleusterau fel llogi beic, ardal newid gyda chawodydd, a chaffi ble mae modd ymlacio ac atgyfnerthu ar ôl y siwrne.

Mae modd reidio pob un o’n llwybrau’n rhad ac am ddim, ond rhaid talu i barcio mewn rhai safleoedd.

Mae’r llwybrau ar agor drwy gydol y flwyddyn (oni bai fod tywydd drwg neu waith yn y goedwig yn golygu fod angen i ni eu cau neu’u dargyfeirio).

Mae gan bob un o’r coedwigoedd isod lwybrau beicio mynydd sy’n addas i ddechreuwyr. Dilyna’r dolenni i gael rhagor o wybodaeth am bob lle.

Unrhyw gynghorion eraill ar gyfer newydd-ddyfodiaid i faes beicio mynydd?


Fel gydag unrhyw chwaraeon newydd, mae gwella dy sgiliau ar feic mynydd yn mynd law yn llaw gydag ennill mwy o brofiad a hyder. Er ei bod hi’nFamily sat around a table looking at a trail leaflet bosib dy fod ti wedi gyrru beic ar darmac o’r blaen, fe all hi gymryd ychydig o amser i arfer gyda theimlad beicio oddi ar y ffordd.

Does dim angen i ti brynu’r holl offer beicio i ddechrau, ond bydd angen helmet a menig arnat ti – a gwna’n siŵr dy fod ti’n gwisgo dillad cyffyrddus! Os bydd y chwiw yn gafael ynot ti ac y byddi di eisiau beicio’n fwy aml, mae hi’n werth buddsoddi mewn siorts â wadin, padiau pen-glin a chrys seiclo.

Gwna’n siŵr dy fod ti’n dod â dŵr gyda thi a chôt rhag y glaw rhag ofn i’r tywydd newid. A rhag ofn i ti gael teiar fflat, gwna’n siŵr dy fod ti’n gwybod sut i’w drwsio, a chofia fynd â’r offer trwsio gyda thi (neu bydd yn barod i wthio’r beic yr holl ffordd nôl i’r maes parcio!)

Ac i orffen, gwna’n siŵr dy fod ti’n darllen y Cod Beicio Coedwig a’r wybodaeth am y graddfeydd  sy’n esbonio’n fanwl beth ddylet ti ei ddisgwyl o bob llwybr lliw, ar ein prif dudalen beicio mynydd.

Dysgu mwy

  • Mae rhai o lwybrau beicio mynydd enwoca’r wlad ar gyfer beicwyr mwy profiadol i’w cael yn y coedwigoedd a reolir gennym ni. Dos i’n prif dudalen beicio mynydd i gael manylion llawn ein holl lwybrau beicio mynydd. Mae modd prynu pecyn yn rhai o’n safleoedd sy’n cynnwys manylion llawn y llwybrau beicio mynydd yno
  • Mae ein ap PlacesToGo rhad ac am ddim (ar gael ar gyfer teclynnau Apple ac Android) yn cynnwys pob un o’n llwybrau beicio mynydd, a chyfleusterau hamdden eraill mewn coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru
  • I gael yr holl fanylion a ddarperir gan bob sefydliad yng Nghymru am feicio mynydd, ynghyd â gwybodaeth am ddigwyddiadau ac adran ddefnyddiol ‘Dysgu beicio’, dos i www.mbwales.com

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.