Gwiriwch a ydych chi mewn perygl

Mae’r map sylfaenol yma yn dangos eich perygl tymor hir o ran llifogydd oherwydd:

  • afonydd a'r môr
  • dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach
  • cronfeydd

Chwyddwch y map i weld eich lleoliad.

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o beryglon llifogydd

Gwybodaeth fanylach

Mae’r map manylach yn dangos gwybodaeth fanwl am berygl llifogydd yn eich ardal fel:

Gallwch chi hefyd weld yr holl feysydd y mae gennym rybuddion a negeseuon llifogydd am ddim ar eu cyfer.

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o beryglon llifogydd

Map Cyngor Datblygu

Mae’r map cyngor datblygu at ddibenion cynllunio defnydd tir.

Mae’r Map Cyngor Datblygu ar gyfer cynlluniau defnydd tir. Dylid ei ddefnyddio gyda Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 i lywio unrhyw ddatblygiadau newydd o ran perygl llifogydd. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio fframwaith rhagofalon i gynghori ceisiadau cynllunio.

Mae’r map wedi ei seilio ar amlinelliadau llifogydd eithafol Cyfoeth Naturiol Cymru (Ardal C) ynghyd â data Arolwg Daearegol Prydain (Ardal B). Cyhoeddwyd data Ardal B yn 2004, a chael ei ddiweddaru yn 2017, mae data Ardal B yn cael ei ddiweddaru bob chwarter. Mae’r mapiau hyn wedi eu cyfyngu i raddfa 1:25,000 neu uwch ac wedi’u dylunio fel sbardun ar gyfer cyngor polisi o fewn TAN 15 yn hytrach nac ar gyfer ymchwil graddfa fechan.

Mapiau perygl llifogydd cenedlaethol

Mae’r mapiau perygl llifogydd cenedlaethol yn dangos maint, dyfnder, cyflymder a pherygl llifogydd. Nid oes ganddo unrhyw statws swyddogol at ddibenion cynllunio neu yswiriant.

Defnyddir y mapiau perygl llifogydd cenedlaethol fel sail i greu cynlluniau Rheoli Perygl Llifogydd ledled Cymru ac maent yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009) a Chyfarwyddeb yr UE (2007/60/EC).

Dysgwch fwy am y mapiau perygl llifogydd cenedlaethol (saesneg yn unig)

Data GIS

Os oes angen i chi lawrlwytho data GIS, gellir lawrlwytho nifer o haenau’r map o 'Lle' sef Porth Llywodraeth Cymru ar gyfer data GIS Agored.

Ffyrdd eraill o ddysgu am berygl llifogydd tymor hir

  • Ffoniwch Floodline: 0345 988 1188
  • Sgwrsio drwy deipio: 0345 602 6340 (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw)

Dysgwch fwy am gostau galwadau (saesneg yn unig)

Cydnabyddiaeth

Mae'n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae rhai nodweddion o’r wybodaeth hon yn seiliedig ar ddata gofodol digidol sydd wedi’u trwyddedu gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU © UKCEH, yr Environment Agency © EA a Getmapping Plc a Bluesky International Limited [2015]. Defra, y Swyddfa Dywydd ac Asiantaeth Afonydd DARD © Hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Cynnwys data OS © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata. Gwasanaethau Tir ac Eiddo © Hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata.