Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

Yr Ail Adroddiad i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, dan Adran 18 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

Cefndir

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd statudol dan adran 18 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Gweinidogion Cymru ynglŷn â’r rheolaeth o berygl llifogydd ac erydiad arfordirol hyd a lled Cymru, yn ogystal â’r gweithgareddau a wneir i wella ymwybyddiaeth a gwytnwch y rhai sy’n cael eu peryglu. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud hyn ar ran pob Awdurdod Rheoli Risg sy’n gweithredu yng Nghymru, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Awdurdodau Lleol, a Chwmnïau Dŵr a Charthffosiaeth.

Gweithredu Strategaeth FCERM Genedlaethol

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnig diweddariad o ran unrhyw gynnydd a wneir yn y broses o weithredu Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol Llywodraeth Cymru (FCERM). Mae’r strategaeth yma yn sefydlu blaenoriaethau, polisïau, ac amcanion ar lefel genedlaethol er mwyn lleihau effaith perygl llifogydd ac erydiad arfordirol, nawr ac yn y dyfodol.

Mae’r strategaeth wrthi’n cael ei arolygu gan Lywodraeth Cymru a disgwylir y bydd yn cael ei gyhoeddi yn 2019. Bydd yn cynnwys casgliad newydd o amcanion i’w gweithredu gan bawb sy’n rhan o reoli perygl erydu arfordirol a llifogydd, neu sy’n cael eu heffeithio ganddo. 

Dogfen Gyfeirio Safonol

Hyd yma, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi dau adroddiad ar gyfer cyfnodau 2011-2014 a 2014-16. Disgwylir y bydd trydydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yng Ngwanwyn 2019 ar gyfer y cyfnod rhwng Ebrill 2016 a Rhagfyr 2018. Ein bwriad o gynnwys cyfnod hirach na’r arfer yw cynnwys unrhyw amcanion heb eu bodloni sy’n parhau dan y strategaeth FCERM bresennol.

Cynhyrchwyd pob adroddiad gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gan Awdurdodau Rheoli Risg, gan adlewyrchu’r gwaith y maent yn ei gwblhau, yn aml mewn partneriaethau agos, i reoli’r perygl i bobl ac eiddo gan bob math o lifogydd ac erydu arfordirol. Mae’n cynnig crynodeb o’r buddsoddiadau sylweddol, y datblygiadau allweddol, a’r gwelliannau o ran gweithredu a wnaed er mwyn lleihau’r perygl o lifogydd ac erydiad arfordirol yng Nghymru, gan wella ymwybyddiaeth y rhai sy’n cael eu peryglu a’u helpu i baratoi.  

Llifogydd Difrifol

Ers cychwyn cynhyrchu’r adroddiadau mae’r DU wedi gweld llifogydd sylweddol, gan gynnwys llifogydd hyd arfordir Gogledd Cymru yn sgil stormydd arfordirol Gaeaf 2013/14. Yn 2015, gwelwyd y mis Rhagfyr gwlypaf ar gofnod yng Nghymru, gyda 1016mm o law yn disgyn yng Nghapel Curig, Conwy (ffynhonnell- y Swyddfa Dywydd). Ond er gwaethaf y glaw trwm, ni welwyd llifogydd dros ardaloedd helaeth o’r wlad.

Gwella Gwytnwch

Gall glaw trwm a stormydd amlygu pa mor effeithiol yw gweithredoedd yr Awdurdodau Rheoli Risg, yn ogystal â’r rhwydwaith cenedlaethol o amddiffynfeydd llifogydd sy’n diogelu cymunedau a seilwaith hanfodol.

Ond mae perygl y bydd amddiffynfeydd Cymru ac ymatebion yr Awdurdodau Rheoli Risg, ynghyd â sefydliadau eraill megis y gwasanaethau brys, yn cael eu profi i’r eithaf yn ystod llifogydd difrifol. Mae Newid Hinsawdd hefyd yn debygol o gynyddu’r pwysau ar allu Cymru i reoli perygl llifogydd ac erydiad arfordirol yn effeithiol. Mae angen parhau i fuddsoddi, yn ogystal â chanfod ffyrdd newydd o reoli peryglon, er mwyn sicrhau fod cymunedau a seilwaith hyd a lled Cymru yn cynnal eu gwytnwch yn wyneb llifogydd ac erydu arfordirol yn y dyfodol.

Mae’r Awdurdodau Rheoli Risg eisoes yn ymchwilio a chynllunio gweithgareddau ar gyfer y dyfodol sy’n ymateb i’r pwysau cynyddol hwn, gan gynnwys:

  • Mwy o gydweithio â natur yn hytrach na gweithio yn ei herbyn
  • Rhagor o gydweithio er mwyn rhannu gwybodaeth, dealltwriaeth, ac adnoddau
  • Ymchwilio rhagor o fesurau gwytnwch llifogydd, lleddfu llifogydd, a gwella ymwybyddiaeth ar lefel y dalgylch, er mwyn mynd i’r afael â pheryglon a chanlyniadau llifogydd, a chynllunio ar gyfer newidiadau i’r arfordir

Ceir trosolwg ar ddiwedd pob adroddiad o gynlluniau’r Awdurdodau Rheoli Risg ar gyfer peryglon llifogydd ac erydiad arfordirol yn y dyfodol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.