Polisïau Cynllun Rheoli Traethlin - beth maen nhw'n ei olygu?

Mae polisi Cynllun Rheoli Traethlin yn disgrifio sut y bydd eich rhan chi o'r draethlin yn fwyaf tebygol o gael ei rheoli er mwyn mynd i'r afael â llifogydd a/neu erydiad – er bod hyn yn destun yr amodau a ddisgrifir isod. Mae hydoedd o’r arfordir yn cael eu rhannu’n ‘unedau rheoli’, ac mae yna bedwar polisi rheoli gwahanol wedi’u cytuno ar gyfer pob un o’r rhain, fel a ganlyn:

  • Dim ymyrraeth weithredol – Nid oes unrhyw gynllun i fuddsoddi mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd neu erydiad, pa un a oes amddiffynfa artiffisial wedi bodoli yn y gorffennol ai peidio
  • Cynnal y llinell (amddiffyn bresennol) – Uchelgais i adeiladu neu i gynnal amddiffynfeydd artiffisial fel bod llinell y draethlin yn cael ei chynnal. Weithiau, gall y math neu'r dull o amddiffyn newid er mwyn sicrhau'r canlyniad hwn
  • Adlinio a reolir - Mae'n caniatáu i'r draethlin symud yn naturiol, ond yn rheoli'r broses er mwyn ei chyfeirio mewn mannau penodol. Mae’r gwaith hwn fel arfer yn cael ei wneud mewn ardaloedd o dir isel, ond gall weithiau gynnwys clogwyni
  • Symud y llinell – Mae amddiffynfeydd newydd yn cael eu hadeiladu i wynebu’r môr

Mae'r dewisiadau rheoli hyn i gyd wedi'u dethol fel rhan o'ch Cynllun Rheoli Traethlin. Mae'r cynllun hwn wedi'i ddatblygu gan awdurdodau lleol a Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio mewn Grwpiau Arfordirol. Cytunir ar y cynlluniau hyn ar ôl ymgysylltu â sefydliadau sydd â diddordeb a chymunedau lleol.

Pethau pwysig i'w gwybod am bolisïau Cynllun Rheoli Traethlin

  • Cyllid: Mae'n bwysig nodi bod rhaid sicrhau cyllid hyd yn oed os bydd y Cynllun Rheoli Traethlin yn nodi 'dal y llinell'. Mae'n bosibl y bydd polisi o ‘ddal y llinell’ yn cynnwys amod y byddan nhw'n cael eu hadeiladu dim ond os bydd rhan o'r gost neu'r gost lawn o'u hadeiladu neu eu cynnal yn cael ei dalu gan y rhai a fydd yn elwa arnynt
  • Amodau: Er bod polisïau rheoli Cynllun Rheoli Traethlin fel arfer yn cael eu dewis o'r rhestr uchod, mae yna'n aml amodau ynghlwm wrth sut y byddan nhw'n cael eu rhoi ar waith, os o gwbl. Er enghraifft, gall polisïau i ddal neu symud y llinell roi ystyriaeth neu beidio i'r cynnydd a ragwelir yn lefel y môr neu gallan nhw gynnal y safon bresennol o ddiogelu neu beidio, a gall adliniad dan reolaeth fod yn amodol ar bennu tir sydd ar gael. Mewn rhai ardaloedd, mae'r polisi rheoli un ai'n amrywiad neu'n gyfuniad o'r pedwar dewis uchod: mewn achosion o’r fath, mae'r map hwn yn dangos y polisi hwnnw sy'n alinio agosaf at y gwaith rheoli sy'n cael ei gynllunio. Mae mwy o fanylion i'w cael yn eich Cynllun Rheoli Traethlin
  • Gwahaniaethau lleol: Mae'n bosibl y bydd yna wahaniaethau lleol i'r polisi rheoli cyffredinol sy'n cael ei ddewis ar gyfer hyd o arfordir – er enghraifft, ardaloedd bychain o ‘ddal y llinell’, tra bo'r polisi cyffredinol yn cael ei labelu ‘dim ymyrraeth weithredol’ ar gyfer hyd o arfordir
  • Newid polisi: Weithiau, bydd newid yn y polisi rheoli cyfredol yn cael ei gynllunio yn y dyfodol – mae hyn yn cael ei amlygu yn y Cynllun Rheoli Traethlin. Er enghraifft, gall y Cynllun Rheoli Traethlin newid ‘Dal y Llinell’ i ‘Dim Ymyrraeth Weithredol’ ar ôl 20 mlynedd gyntaf gorwel cynllunio'r Cynllun Rheoli Traethlin
  • Strategaethau ‘cyfyngedig’: Weithiau bydd 'strategaethau' cyfyngedig yn cael eu llunio er mwyn edrych yn fwy manwl eto ar y dewisiadau rheoli ar gyfer hydoedd byrrach o'r arfordir, yn cynnwys sut y bydd amddiffynfeydd yn cael eu cyllido. Gall Cynlluniau Rheoli Traethlin newid weithiau o ganlyniad i'r strategaethau hyn. Bydd y map hwn yn cael ei ddiwygio gydag unrhyw bolisïau newydd ar yr un pryd ag y bydd y Cynllun Rheoli Traethlin yn cael ei ddiwygio, felly efallai y bydd yna wahaniaethau dros dro rhwng strategaeth newydd a'r map hwn