Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Tractor felling trees

Cytundebau cynaeafu byrdymor

Mae cytundeb byrdymor (STC) yn cynrychioli un llannerch, sydd rhwng 1,000 a 10,000 m3obs fel arfer. Mae pob cytundeb yn cynnwys:

 • Cytundeb Cynaeafu Sylfaenol
 • Amodau Safle Benodol Cyfyngiadau ar amserau cwympo, lleoliad cyfleusterau fel traciau, mannau pentyrru a dulliau echdynnu, er enghraifft
 • Gan roi ystyriaeth i amodau penodol, mae'n ofynnol i gynigyddion gyflwyno dull gweithio ac asesiad risg ar gyfer pob cytundeb. Bydd y rhain yn ffurfio rhan o’r cytundeb
 • Manyleb torri a fydd yn nodi manylion pa gynhyrchion a meintiau sydd i’w torri

Y broses dendro

Dyma'r broses dendro ar gyfer cytundebau byrdymor, fel arfer:

Taliadau i Gontractwyr

 • Mae cytundebau yng Nghymru yn cael eu tendro ar gyfradd y dunnell
 • Gwneir taliadau unwaith y mis trwy system hunanfilio
 • Gall cytundebau gynnwys bonws polion (1.7-1.9m o hyd, 5cm-12cm mewn diamedr) sy’n daladwy ar ddiwedd y cytundeb, ar gyfradd y dunnell
 • Gall cytundebau gynnwys bonws byrnau tocion (tunelledd a adferwyd o gynaeafu tocion). Bydd hwn yn daladwy wedi i'r byrnau tocion gael eu hanfon i gyd, ar gyfradd y dunnell
 • Gwneir taliadau ar anfoniadau ac ar ganran o fesur pentyrrau y cytunwyd arno

Cytundebau cynaeafu hirdymor

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio contractwyr cynaeafu yn ogystal â dau o'n timau cynaeafu ac anfon i gwympo ac echdynnu pren i ochr y ffordd. Lluniwyd Strategaeth Adnoddau Cynaeafu gennym yn 2010.

Strategaeth Adnoddau Cynaeafu

Briff y Strategaeth Adnoddau Cynaeafu yw:

 • Nodi’r cynllun cynhyrchu a'r dulliau gweithio yng Nghymru hyd at 2016
 • Asesu gallu'r cynaeafwyr ac anfonwyr, y sgidwyr a'r craeniau cebl (nenlinell) presennol yng Nghymru
 • Amlygu gwendidau/risgiau (gallu cyflawni) cynlluniau cynhyrchu yn y dyfodol
 • Gwneud argymhellion i fynd i’r afael â meysydd risg

Crynodeb Weithredol (Strategaeth Adnoddau Cynaeafu 2010)

Cytundebau hirdymor

Nod cytundebau hirdymor yw gwarantu gwaith yn flynyddol i gontractwyr cynaeafu, am gyfnod o rhwng 3 a 5 mlynedd. Maen nhw’n cael eu marchnata er mwyn:

 • Annog buddsoddiad mewn adnoddau peiriannau yng Nghymru
 • Annog buddsoddiad mewn hyfforddiant a datblygu gweithlu cynaeafu medrus yng Nghymru

Y broses dendro

Dyma'r broses dendro ar gyfe cytundebau hirdymor, fel arfer:

Bydd tendrau’n cael eu hysbysebu yn y Forestry Journal ac ar Sell2Wales

 • Cytundeb cynaeafu safonol, yn ogystal ag unrhyw ymrwymiadau ychwanegol sy'n berthnasol i ddyfarnu'r cytundeb hirdymor trosfwaol
 • Dim ond nodi manylion llennyrch cynhyrchu blwyddyn gyntaf y rhoddwyd cynigion amdanynt fydd tendr ar gyfer cytundeb hirdymor
 • Mae cytundebau hirdymor yn cael eu hadolygu, eu trafod a’u sicrhau’n flynyddol
 • Mae Cynaeafu a Marchnata Cymru yn cadw’r hawl i ddod â chytundebau sy’n perfformio’n wael i ben

Cafodd y tendr diwethaf ar gyfer cytundeb hirdymor ei gwblhau yn 2012.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chytundebau cynaeafu yng Nghymru, cysylltwch ag ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu drwy ffonio 0300 065 3000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.