Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datblygiad mewn ardal perygl o lifogydd

Datblygiad o fewn ardal sydd mewn perygl o lifogydd

Os ydych chi'n ystyried datblygu mewn ardal a nodir sydd mewn perygl o lifogydd ar y Map Cyngor Datblygu, bydd angen i chi ddangos bod modd rheoli canlyniadau datblygu mewn ardal perygl llifogydd yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol cyfredol ac yn benodol Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl o Lifogydd (TAN15) Llywodraeth Cymru.

Yn aml mae'n angenrheidiol paratoi asesiad canlyniadau llifogydd (FCA), sy'n dangos bod modd rheoli neu liniaru perygl o lifogydd i'ch datblygiad, neu unrhyw berygl cynyddol o lifogydd mewn man arall o ganlyniad i'ch datblygiad mewn ffordd addas. Mae TAN 15 yn nodi bod yn rhaid i unigolyn cymwys ymgymryd â'r asesiad hwn.

Cofiwch na fydd cynhyrchu FCA yn golygu y bydd y datblygiad arfaethedig yn bodloni meini prawf TAN 15 yn llawn. Dylid nodi hefyd na fydd cynigion ar gyfer datblygiadau hynod fregus megis tai efallai yn ffurf dderbyniol o ddatblygiad mewn rhai ardaloedd lle ceir perygl mawr. Byddem yn argymell eich bod yn gofyn cyngor eich awdurdod cynllunio lleol cyn comisiynu FCA.

Ein rôl yw rhoi cyngor technegol i’r awdurdod sy’n penderfynu ar lefel a derbynioldeb y perygl o lifogydd o brif afonydd a’r môr. Gall y byddwn hefyd yn rhoi sylwadau ar unrhyw gamau lliniaru arfaethedig. Nid ydym yn rhoi cyngor ynghylch perygl llifogydd dŵr wyneb neu unrhyw faterion sy’n ymwneud â pherygl llifogydd cyfyngedig. Dylid gofyn am gyngor o’r fath cyn gynted ag y bo modd ym mhroses gynllunio’r datblygiad gan y prif Awdurodd Llifogydd Lleol perthnasol.  Dylid ymgynghori hefyd â’r Prif Awdurdod Llifogydd Lleol, yr Awdurdod Priffyrdd a’r Ymgymerwr Carthffosiaeth ynghylch addasrwydd cynigion draenio safleoedd, gan gynnwys technegau sydd ar gael i gyfrifo cyfraddau gollwng dŵr wyneb (hyd yn oed os y derbynnydd yw’r prif afon) ac ymdreiddiad ffos gerrig. Nid ydym yn rhoi cyngor mewn perthynas â hyn.

Bydd ein cyngor ar berygl llifogydd wedi'i seilio'n bennaf ar wybodaeth gyfredol a allai fod gennym a chynnwys unrhyw FCA a gyflwynwyd i gefnogi cais cynllunio. Gellir dod o hyd i fanylion lefel yr wybodaeth sydd ei hangen mewn FCA yn TAN15 (Rhan 9, Adran 7 ac Atodiad 1).

I gynorthwyo wrth baratoi eich FCA, rydym wedi datblygu sawl Nodyn Cyfarwyddyd sy'n cynnwys cyngor technegol ac argymhellion.

Ceir nodyn cyfarwyddyd sy’n amlinellu ein hargymhellion ynglŷn â’r methodolegau priodol ar gyfer amcangyfrif amlder llifogydd a modelu hydrolig.

Ceir hefyd ein Nodyn Cyfarwyddyd Gweithredol OGN100 ar gyfer senarios rhwystro a thorri Modelu

Fel rhan o'n gwasanaeth i ddatblygwyr gallwn hefyd rhoi barn ragarweiniol i chi ar eich cynnig, gan gynnwys a yw'n debygol y bydd angen asesiad canlyniadau llifogydd, ac amlinelliad o'r hyn y dylid ei gynnwys yn yr asesiad.

Gellir canfod rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, a sut i ofyn amdano, yn Ein Gwasanaeth i Ddatblygwyr.

Mae’r dystiolaeth sy’n cefnogi’r map llifogydd wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd, ond ceir rhai mannau lle y gellir ei wella, un ai o ganlyliad i newidiadau yn y tir, neu arolwg a modelu mwy cywir.

Mae’r broses ar gyfer cyflwyno Her Map Llifogydd wedi ei hamlinellu yn ein Nodyn Cyfarwyddyd GN 029. Mae’n bwysig cofio fod yr amlinelliad llifogydd eithafol yn y mapiau yn cynnwys cyfuniad o ddigwyddiadau llifogydd wedi’u modelu a rhai digwyddiadau yn y gorffennol.

Os ydych chi angen unrhyw gyngor ychwanegol i’r hyn a ddarparwyd yn ein barn ragarweiniol, er enghraifft arfarniad technegol o’ch FCA ddrafft, neu adolygiad o unrhyw waith modelu hydrolig a wnaed, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein gwasanaeth cynghori dewisol y codir tâl amdano. Mae hyn yn cael ei egluro ymhellach yn Ein Gwasanaeth i Ddatblygwyr.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.