Cyflwyno eich datganiad tynnu dŵr

Diweddariad ynglŷn â’r coronafeirws

 

Am y tro ni fyddwn yn gofyn am ddatganiadau tynnu dŵr rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020 nes yr hysbysir ymhellach. 

 

Adolygir hyn yn rheolaidd a byddwn yn cysylltu â deiliaid trwyddedau’n uniongyrchol i ofyn am ddatganiadau pan fyddwn yn gallu eu derbyn eto.

 

Dylech barhau i gadw cofnod o'r data fel y nodir yn eich trwydded os yw'n ddiogel gwneud hynny a chan ddilyn y canllawiau llywodraethol diweddaraf ar gadw pellter cymdeithasol.

 

Os ydych wedi anfon eich data atom eisoes, bydd oedi cyn inni brosesu eich datganiadau.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Sut i lenwi eich datganiad

Byddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich datganiad/au.

Hyd yn oed os na thynnoch unrhyw ddŵr yn ystod cyfnod y datganiad, bydd rhaid i chi gwblhau'r datganiad.

Mae'n bwysig defnyddio'r ffurflen rydym yn ei hanfon atoch.

I'ch helpu i lenwi'r ffurflen, gallwch:

Ddarllen y nodiadau cymorth hyn

Gwylio'r fideo hwn (ynni dŵr)

Gwylio'r fideo hwn (nid ynni dŵr)

Os ydych yn cael trafferthion yn paratoi eich datganiad, cysylltwch â ni at 0300 065 3000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 5pm) neu e-bostiwch waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Fel y gallwn eich helpu'n gyflym, gwnewch yn siŵr fod gennych rif eich trwydded yn barod.

Dyddiadau cau ar gyfer datganiadau

Cyflwynwch eich datganiad o fewn 28 diwrnod o dderbyn hysbysiad gennym ni.

Bydd cyflwyno'r datganiad erbyn y dyddiad cau yn sicrhau na fydd amodau eich trwydded yn cael eu torri.

Newid eich manylion personol

Os nad oes angen eich trwydded arnoch bellach, dylech ei dirymu fel nad oes angen i chi dalu pris blynyddol neu gyflwyno datganiad.

I wneud newidiadau eraill i'ch trwydded, darllenwch y dudalen Cais i newid trwydded bresennol i dynnu neu gronni dŵr.

Sut rydym yn defnyddio’r data mewn datganiadau

Mae angen inni wybod faint o ddŵr rydych chi wedi'i dynnu er mwyn ein helpu ni i ofalu am yr amgylchedd a rheoli'r adnodd dŵr yr ydych yn dibynnu arno.