Gwirio a yw eich tir yn addas ar gyfer plannu coed

Bydd angen i chi wirio a yw eich tir yn addas ar gyfer plannu coed cyn ymgeisio am unrhyw grantiau.

Caniatâd i blannu eich coetir

Bydd angen i chi fod yn berchen ar y tir, wedi cofrestru fel perchennog cyfreithlon y tir neu’n meddu ar reolaeth lawn o’r tir cyn y gallwch blannu unrhyw goed. Os nad ydych yn berchen ar y tir, bydd angen caniatâd perchennog cyfreithlon y tir arnoch i blannu eich coed.

Gallwch ddod o hyd i berchennog y tir ar wefan y Gofrestrfa Tir

Mae’n bosibl y bydd hefyd angen asesiadau, trwyddedau neu ganiatadau eraill.

Plannu ar dir cyhoeddus

Os ydych chi’n dymuno plannu coed ar dir cyhoeddus, cysylltwch â ni am gyngor ac arweiniad.

Gwirio a yw eich tir yn addas ar gyfer plannu coed

Os ydych chi’n plannu mwy na 0.1 hectar (0.24 erw) a llai na dau hectar (4.94 erw), gallwch ymgeisio ar gyfer y cynllun Grantiau Bach Creu Coetir. Rhaid i'ch tir fod mewn ardal sensitifrwydd isel. 

Os nad yw eich tir mewn ardal sensitifrwydd isel, neu mae dros ddau hectar, bydd angen i chi ymgeisio ar gyfer Cynllun Cynllunio Creu Coetir.

Defnyddiwch y Map Cyfleoedd Coetir i wirio a oes unrhyw un o’r safleoedd sensitif canlynol ar eich tir:

  • safleoedd archeolegol
  • ardaloedd gwarchodedig
  • ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol
  • safleoedd gyda rhywogaethau prin neu warchodedig
  • prif afonydd, amddiffynfeydd llifogydd, dalgylchoedd a chyrff dŵr sy’n sensitif i asid
  • henebion rhestredig
  • parciau a gerddi hanesyddol
  • safleoedd UNESCO
  • parciau cenedlaethol
  • hawliau tramwy cyhoeddus, tir gyda mynediad agored neu dir comin

Mae canllawiau ar gyfer defnyddio’r map cyfleoedd coetir ar gael.

Diweddarwyd ddiwethaf