Plant! Coed ar gyfer pob plentyn sy'n cael ei eni neu ei fabwysiadu

Ynglŷn â Plant!

Mae’r cynllun Plant! gan Lywodraeth Cymru wedi plannu coeden ar gyfer pob baban a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru ers 1 Ionawr 2008.

Ers mis Ebrill 2014, mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda’r elusen Maint Cymru i blannu coed yn Mbale, Uganda fel rhan o’i rhaglen Cymru o Blaid Affrica. Mae coeden wedi’i phlannu yng Nghymru ac un arall yn Mbale i ddynodi pob tro y mae plentyn yn cael ei eni neu ei fabwysiadu.

Y nod yw creu coetiroedd sy’n hygyrch i’r cyhoedd, meithrin cysylltiad cryfach rhwng plant, teuluoedd a’u hamgylchedd naturiol ac ymgysylltu â chymunedau lleol.

Os hoffech blannu eich coeden eich hun, mae Coed Cadw yn cynnig gwasanaeth plannu coed coffa.

Dod o hyd i’ch coeden

Os yw eich cod post ar adeg geni yn dechrau gyda CH, HR, LD, LL, SY10, SY13, SY14, SY15, SY16, SY16, SY17, SY18, SY21, SY22, SY5, SY7, SY9 neu SY99 fe blannwyd coeden eich plentyn yn un o’n safleoedd yn y Gogledd.

Os yw eich cod post ar adeg geni yn dechrau gyda CF, GL, NP, SA, SY19, SY20, SY23, SY24 neu SY25 fe blannwyd coeden eich plentyn yn un o’n safleoedd yn y De.

Nid yw’r coed wedi’u marcio mewn unrhyw ffordd, ond mae rhif y coed ar y safle yn nodi nifer y genedigaethau a ddyrannwyd i’r safle hwnnw ac mae’n cael ei fonitro.

Gogledd

Safleoedd a ddyrannwyd yn seiliedig ar pryd y cafodd y plentyn ei eni neu ei fabwysiadu.

Dyddiad geni neu fabwysiadu Safle Cod Post

Ionawr 2008 i Awst 2008

Coed Cefn Ila, Sir Fynwy

NP15 1PR

Medi 2008 i Orffennaf 2010

Coed Ysgubor Wen, Gwynedd

LL36 9UE

Awst 2010 i Ragfyr 2010

Coed Bryn Oer, Blaenau Gwent

NP22 3AY

Ionawr 2011 i Hydref 2011

Parc Caia, Wrecsam

LL13 8SF

Hydref 2011 i Dachwedd 2012

Coed y Felin, Ynys Môn

SA44 4PB

Tachwedd 2012 i Hydref 2013

Coedwig Gwydir, Gwynedd

 

Tachwedd 2013

Nant-yr-Arian, Ceredigion

SY23 3AB

Rhagfyr 2013 i Ionawr 2014

Parc Coetir Cefn-y-Pant, Caerffili

NP11 5DB

Ionawr 2014 i Chwefror 2014

Llynnoedd y Garn, Torfaen

NP4 9SF

Chwefror 2014 i Ebrill 2014

Parc Coedwig Afan, Castell-nedd Port Talbot

SA13 3HG

Mai 2014 i Ragfyr 2014

Nant-yr-Arian, Ceredigion

SY23 3AB

Rhagfyr 2014 i Orffennaf 2018

Coedwig Gwydir, Gwynedd

 

Gorffennaf 2018 i Orffennaf 2019

Moel Famau, Sir Ddinbych

CH7 5SH

Gorffennaf 2019 ymlaen

Llanelwy, Sir Ddinbych

 

De

Safleoedd a ddyrannwyd yn seiliedig ar pryd y cafodd y plentyn ei eni neu ei fabwysiadu.

Dyddiad geni neu fabwysiadu Safle Cod Post

Ionawr 2008 i Orffennaf 2008

Coed Cefn Ila, Sir Fynwy

NP15 1PR

Awst 2008 i Fehefin 2009

Coed Ysgubor Wen, Gwynedd

LL36 9UE

Gorffennaf 2009 i Ragfyr 2010

Coed Bryn Oer, Blaenau Gwent

NP22 3AY

Ionawr 2011 i Orffennaf 2011

Coed Cwm Garw, Pen-y-bont ar Ogwr

CF32 8AT

Awst 2011 i Hydref 2011

Coed Bryn Oer, Blaenau Gwent

NP22 3AY

Tachwedd 2011 i Chwefror 2012

Coed Cwm Garw, Pen-y-bont ar Ogwr

CF32 8AT

Mawrth 2012 i Ionawr 2013

Coed McLaren/Syfi, Caerffili

NP22 5BH

Ionawr 2013 i Fai 2013

Parc Coetir Cefn-y-Pant, Caerffili

NP11 5DB

Mehefin 2013 i Dachwedd 2013

Coedwig Gwydir, Gwynedd

 

Rhagfyr 2013 i Ionawr 2014

Parc Coetir Cefn-y-Pant, Caerffili

NP11 5DB

Ionawr 2014 i Chwefror 2014

Llynnoedd y Garn, Torfaen

NP4 9SF

Mawrth 2014 i Awst 2014

Parc Coedwig Afan, Castell-nedd Port Talbot

SA13 3HG

Awst 2014 i Fehefin 2016

Coed Ffos Las, Sir Gaerfyrddin

SA17 4HE

Mehefin 2016 i Hydref 2018

Coed y Foel, Llandysul

SA44 4PB

Tachwedd 2018 i Chwefror 2019

Glan Morfa, Sir Ddinbych

LL18 2AD

Mawrth 2019 ymlaen

Fferm Brynau, Castell-nedd

SA11 3QE

 

Gwybodaeth i Berchnogion Tir

A oes gennych chi dir ac yn dymuno cyfrannu at gynllun sy’n plannu coed am bob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru?

Cynllun gan Lywodraeth Cymru yw Plant! sydd wedi bod yn plannu coed am dros ddeng mlynedd, ond mae o hyd angen tir plannu newydd arnom. Byddwn yn eich cefnogi i blannu coetiroedd llydanddail brodorol newydd sy’n cynnig mynediad i’r cyhoedd am chwarter canrif fel y gall teuluoedd ymweld â nhw wrth i’w plentyn a’u coeden dyfu.

Mae Llywodraeth Cymru trwy Plant! a grantiau creu coetiroedd yn gallu cynnig cyllid i gefnogi prosiectau creu coetiroedd brodorol newydd ledled Cymru.

Y nod yw creu coetiroedd sy’n hygyrch i bawb ac ymgysylltu â chymunedau lleol. Gall y cyllid hwn gynnwys:

  • Y costau ar gyfer plannu coed
  • Gwaith paratoi safleoedd
  • Gwaith mynediad cyhoeddus gan gynnwys llwybrau, dehongli, gatiau, ardaloedd eistedd ac ati.
  • Cynnal a chadw safleoedd am hyd at bum mlynedd
  • Rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned dros bum mlynedd

Os oes gennych gontract gyda Plant! yn barod, neu i drafod safle posibl newydd ar gyfer Plant!, cysylltwch â ni.

Mae rheolau llawn y cynllun ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Diweddarwyd ddiwethaf