Cynllun Grantiau Bach ar gyfer Creu Coetir

Mae Cynllun Grantiau Bach Llywodraeth Cymru ar gyfer Creu Coetir yn darparu cymorth ariannol i unrhyw un sy’n creu coetir ar ardal fwy na 0.1 hectar (0.25 erw) a llai na dau hectar (4.94 erw).

Mae’n rhaid sicrhau nad oes unrhyw safleoedd sensitif ar eich tir.

Mae’r cynllun yn caniatáu i reolwyr tir ymgeisio ar eu pen eu hunain.

Yr hyn y mae’r cynllun yn ei ddarparu

Gallwch dderbyn cymorth ariannol ar gyfer:

  • plannu coed (rhwng £2,100 a £4,500 fesul hectar, gan ddibynnu ar rywiogaethau a dwysedd y coed)
  • ffensio (£5.56 fesul metr)
  • giatiau
  • cynnal a chadw (£60 fesul hectar y flwyddyn am 12 mlynedd)
  • colli incwm (£350 fesul hectar y flwyddyn)

Meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Cynllun Grantiau Bach ar gyfer Creu Coetir

I fod yn gymwys:

  • Mae angen i chi blannu coed ar ardal lai na dau hectar (4.94 erw)
  • Yr ardal leiaf y gallwch ei defnyddio ar gyfer plannu coed yw 0.1 hectar (0.25 erw)
  • Mae’n rhaid i chi fod â rheolaeth lawn o’r tir ers o leiaf 12 mlynedd
  • Mae’n rhaid i’ch tir fod mewn ardal sensitifrwydd isel

Mae’n rhaid i chi fod yn berchen ar y tir, wedi cofrestru fel perchennog cyfreithlon y tir, neu â rheolaeth lawn o’r tir cyn gallu plannu unrhyw goed.

Gwirio a yw eich tir yn addas ar gyfer plannu coed

Os mae eich tir wedi’i warchod neu os oes unrhyw nodweddion a ystyrir yn safleoedd sensitif, dylech ymgeisio ar gyfer y cynllun Cynllunio Creu Coetir.

Sut i ymgeisio ar gyfer y Cynllun Grantiau Bach ar gyfer Creu Coetir

Cyn ymgeisio am y grant, bydd angen i chi:

Mae rhagor o fanylion am y Cynllun Grantiau Bach ar gyfer Creu Coetir ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

Cymorth a chefnogaeth heb fod yn ariannol ar gyfer creu coetir

P’un a ydych chi’n ymgeisio am gyllid ai peidio, mae cymorth, cyngor ac arweiniad pellach ar gael i chi ar gyfer creu eich coetir.

Rhagor o fanylion am gymorth heb fod yn ariannol ar gyfer creu coetir. 

Diweddarwyd ddiwethaf