Sut ydw i’n gwneud newid i fy Nhrwydded Forol?

Darllenwch sut i wneud cais i wneud newidiadau i’ch Trwydded Forol

Diweddariad Coronafirws (gyda BACS)

 

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

 

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

 

Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Os hoffech wneud unrhyw newidiadau i’ch trwydded ar ôl iddi gael ei dyfarnu, gallwch wneud cais am amrywiad.

Noder os gwelwch yn dda na allwn warantu y bydd eich cais am amrywiad yn cael ei ganiatáu. 

Pa fath o newidiadau allwch chi eu gwneud? 

Mae pedwar math o amrywiad ar gael:

Newidiadau gweinyddol i’ch trwydded fel newid cyfeiriad deiliad y drwydded. 

Newid rheolaidd – mân newid i’ch trwydded, lle na fydd angen llawer iawn o fewnbwn gan ein hymgynghorwyr. Er enghraifft, ymestyn y dyddiad y bydd yn dod i ben. 

Newid cymhleth – newid a fydd yn golygu bod yn rhaid i ni gael mewnbwn gan ein hymgynghorwyr, er enghraifft newidiadau i’r dulliau gweithio. 

Gan ddibynnu ar faint a natur y newid y gofynnir amdano, byddwn yn penderfynu os gellir ystyried newid cymhleth neu os oes angen cais newydd. 

Trosglwyddo - Ceisiadau i drosglwyddo Trwydded Forol o un deiliad trwydded i un arall. 

Sylwer:
Ni ellir amrywio trwyddedau Band 1

Sut i wneud cais am newid i fy nhrwydded 

sydd ar gael ar y tudaen Ffurflenni cais Trwydded Forol, yn rhoi manylion o’r newid sydd ei angen a lle bo hynny’n bosibl, unrhyw wybodaeth ategol. 

Bydd y wybodaeth ategol sy’n ofynnol yn dibynnu ar natur y newid y gofynnir amdano, ond gallai gynnwys gwybodaeth fel newidiadau i ddatganiadau dull a darluniau diwygiedig.

Dylid anfon y ffi berthnasol gyda’r cais. 

Beth fydd y gost?

Gweler y dudalen sy’n nodi ffioedd trwyddedu morol ac yn rhoi arweiniad am wybodaeth ynghylch ein ffioedd a thaliadau.  

Mae’r ffi yn seiliedig ar y math o amrywiad. Os nad ydych yn siŵr i ba gategori y mae eich newid yn perthyn iddo, dylech gysylltu â ni yn marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Faint o amser y bydd yn ei gymryd i ystyried cais i amrywio trwydded?  

Nid oes unrhyw amserlenni statudol ynghylch penderfynu ar amrywiadau i Drwydded Forol. Fodd bynnag, dyma yw ein cytundebau lefel gwasanaeth ar gyfer gwneud penderfyniad: 

Newidiadau gweinyddol – 21 diwrnod
Newid Rheolaidd – 8 wythnos
Newid cymhleth – 4 mis am gais band 3, dim cyfyngiad amser ar gyfer band 3 
Trosglwyddo trwydded – 21 diwrnod

Cofiwch na ellir gwneud amrywiadau i drwyddedau sydd wedi dod i ben. Rydym yn argymell eich bod yn ystyried y lefelau gwasanaeth hyn wrth wneud cais.