Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Darllennwch am ein cynlluniau a beth rydym yn ei wneud i gyflawni ein dyletswyddau cyffredinol a phenodol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Rydym yn datblygu sefydliad lle mae ein holl ymwelwyr, holl ddefnyddwyr ein gwasanaethau a’n gweithwyr yn cael eu trin yn deg, gyda pharch, a lle na chânt eu rhoi mewn sefyllfa anfanteisiol o ganlyniad i unrhyw un o’r nodweddion gwarchodedig canlynol: 

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhyw
 • Beichiogrwydd a mamolaeth
 • Statws priodasol neu bartneriaeth sifil
 • Hil
 • Crefydd neu gred
 • Rhyw
 • Cyfeiriadedd rhywiol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015-2020

Rydym wedi cyhoeddi ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, sy'n amlinellu sut y bwriadwn gyflawni ein hymrwymiad i fod yn sefydliad sy'n croesawu cydraddoldeb a hawliau dynol. 

Yn 2018 wnaethom adolygu ein Cynllun 2015 i 2019 i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn ‘addas i’r diben’ os caiff ei ymestyn fesul un flwyddyn, i 2020. Gwelwyd fod y cynllun yn dal i fod yn berthnasol ac yn ein caniatáu i barhau i gyflawni ein nod o hybu ein gwaith ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.   

Rydym wedi ymestyn ein cynllun gwreiddiol i 2020 i gyd-fynd â chyrff cyhoeddus eraill fel y gallwn gydweithio ar ein hamcanion newydd, ystyried y canfyddiadau yn ‘A yw Cymru’n Decach’ ac ymgynghori gyda’n gilydd cyn cyhoeddi ein cynlluniau newydd 2020 i 2024. 

Datganiad Polisi Cyflog Mawrth 2018

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydnabod pwysigrwydd system gyflog sy'n gyfartal i bawb, yn briodol a thryloyw, yn cynnig gwerth am arian, ac yn gwobrwyo staff mewn modd teg ar gyfer y gwaith maent yn ei wneud. Mae'r datganiad polisi hwn yn amlinellu dull Cyfoeth Naturiol Cymru o ran cyflogau a'r berthynas rhwng cyflog gweithwyr a chyflog uwch-reolwyr.

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb

Mae ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb yn ddogfen fyw, sy'n canolbwyntio ar ddileu gwahaniaethu ar sail oedran, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol,hunaniaeth o ran rhywedd, rhyw, ethnigrwydd, priodas a phartneriaeth sifil, anabledd a beichiogrwydd a mamolaeth.

Gweler ein cynllun gweithredu cydraddoldeb, amrywiaeth a chynwhysiant 2019-2020

Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi ffurfio Grŵp Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'n Bwrdd, Tîm Gweithredol, aelodau o phob un o'n 8 Cyfarwyddiaeth, yn ogystal a aelodau o'n Rhwydweithiau Staff a'r Undebau Llafur. Mae'r grŵp hwn yn cyfarfod bob tri mis i drafod materion cydraddoldeb ac amrywiaeth ac unrhyw gamau sy'n codi yn cael eu cymryd i ffwrdd ac yn rhan annatod o bopeth a wnawn.

Mae gan aelodau o’r fforwm Dermau o Gyfrifoldeb i lynu at.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb

Mae ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb yn dangos y gwaith rydym wedi'i wneud i fwrw ymlaen â'r agenda cydraddoldeb. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein gweithgaredd ar gyfer y flwyddyn flaenorol, ein camau nesaf a chrynodeb o'n proffil gweithlu.

Gweld y Adroddiad Flynyddol Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant 2019-2020

Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae ein hsesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yn cyflwyno ein hamcanion a'n gwerthoedd ac sail tystiolaeth o sut y gall ein gwaith effeithio ar wahanol grwpiau, cymunedau a'r iaith Gymraeg.

Drwy'r asesiadau effaith hyn, gallwn rhagweld a chryfhau unrhyw effeithiau cadarnhaol rydym yn eu rhagweld tra gallwn weithio i liniaru effeithiau all fod yn adwynol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am adborth oddi wrth ymwelwyr â'n prif safleoedd i ymwelwyr fel rhan o'i Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb y mae ganddo ddyletswydd i'w gyflawni o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Rydym wedi cynnal asesiad o’n prif safleoedd ymwelwyr er mwyn canfod a ydym yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau teg a chyfartal i bawb, yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda a’r hyn y gallwn ei wella.

Mae nifer o’r argymhellion yn yr adroddiad yn ymwneud â pharhau â’r gwaith effeithiol yr ydym yn ei wneud yn barod. Caiff argymhellion eraill eu defnyddio i wella arwyddion , wynebau llwybrau, cyfathrebu gydag ymwelwyr, a’r wybodaeth a’r canllawiau a roddwn i’n staff er mwyn sicrhau ein bod yn ystyried yr holl nodweddion gwarchodedig yn y safleoedd a reolwn.

Darllenwch grynodeb gweithredol yr Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cewch wybod sut y cafodd yr asesiad ei gynnal ym mlog Rachel Parry

Rhwydweithiau Staff

Mae ein staff yn cael eu hannog i ddatblygu ac ymuno gyda'n rhwydweithiau mewnol sy'n derbyn cefnogaeth lawn gan y sefydliad.

Rydym yn gwerthfawrogi'r mewnbwn gan ein rhwydweithiau ac yn gwrando'n ofalus ar argymhellion. Ar hyn o bryd mae gennym 6 rhwydweith sef:

 • Calon (Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol)
 • Ffrind Dementia
 • Grŵp Defnyddiwr Gynorthwyir (IT a Teleffoni)
 • Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhywiol a Menywod
 • Rhydwaith Staff Mwslimaidd
 • Y Gymdeithas Gristnogol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cydraddoldeb, mae croeso i chi anfon e-bost atom yn: equalities@naturalresourceswales.gov.uk

Y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae ein dull o gyfrifo’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn cydymffurfio â methodoleg Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017.

Crynodeb o Fwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau CNC  

31 Mawrth

Y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Gwahaniaeth

2016

7.8%

-----

2017

5.5%

i lawr 2.3%

2018

4.8%

i lawr 0.7%

2019

5.3%

I fyny 0.5%

Y rhaniad staff yn ôl chwartel cyflog yw:

Chwartel Uchaf                    325 Dynion   158 Merched
Chwartel Canol Uchaf         260 Dynion   222 Merched       
Chwartel Canol Isaf             243 Dynion   240 Merched
Chwartel Isaf                        254 Dynion   228 Merched

Nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn talu unrhyw fonws.

Er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau, rydym hefyd wedi cyhoeddi ein data ar borth adrodd GOV.UK.

Fe’i nodwyd y bu anghysondeb gyda'n dull o adrodd ffigyrau'r GPG yn hanesyddol ar wefan SYG.  Er bod y ffigurau eu hunain yn gywir, roeddent fodd bynnag wedi cael eu rhoi yn y chwarteli anghywir. 

Rydym bellach wedi cywiro hyn ac o ganlyniad, mae'r wybodaeth yn awgrymu bod y rhaniad proffil o ddynion a merched o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru wedi newid yn sylweddol.  Nid yw hyn yn wir ac yn ddyledus yn unig oherwydd yr anghysondeb hwn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ein cynlluniau ar gyfer trin pawb yn gyfartal Hawdd ei Ddeall PDF [5.0 MB]
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 2018 -19 Cafodd y cynllun gweithredu hwn ei ddatblygu i gefnogi ac i fod yn rhan o Gynllun Cydraddoldeb Strategol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-19. PDF [210.0 KB]