Rhodfa Coedwig Cwm Carn yn ailagor heddiw!

Meinciau picnic yn Cwm Carn

Heddiw (dydd Llun 21 Mehefin) mae Rhodfa Coedwig Cwm Carn yn croesawu ymwelwyr yn ôl yn eu ceir, am y tro cyntaf ers chwech blynedd.

Gyda chyfnod gwyliau'r haf yn agosáu, bydd ymwelwyr yn gallu archwilio pob un o saith milltir Rhodfa’r Goedwig ar ei newydd newydd mewn car ar ôl cwblhau gwaith adfer a gwella mawr a wnaed mewn partneriaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Dros y 12 mis ddiwethaf mae'r Rhodfa Coedwig wedi cael ei datblygu'n sylweddol i greu atyniad sy'n hygyrch ac yn ddymunol i bob cynulleidfa. Ategir hyn gan y miliynau o bunnoedd a fuddsoddwyd i ddatblygu 'Llawr y Cymoedd' i wella'r maes gwersylla, y llyn poblogaidd a'r ardal gyfagos, gan wella profiad cyffredinol ymwelwyr.

Crëwyd sawl llwybr pob gallu newydd ar hyd y rhodfa, gan agor mynediad i'r goedwig i bawb, ynghyd â llawer o ardaloedd eistedd newydd ar gyfer ciniawau hamddenol.

Gall rhieni sydd eisiau ddifyrru eu plant edrych ymlaen at ddarganfod tair ardal chwarae newydd, ardal adrodd straeon, twnelau synhwyraidd a llwybr cerfluniau coetir.

Bydd caban pren gyda golygfeydd panoramig dros y cwm yn darparu cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau dysgu a lles yn yr awyr agored, tra bydd arwyddion gwybodaeth yn caniatáu i bobl lywio eu ffordd o amgylch y safle.

Dywedodd Geminie Drinkwater, Rheolwr Prosiectau gyda Cyfoeth Naturiol Cymru:

Mae Coedwig Cwm Carn yn agos iawn at galonnau’r cymunedau o gwmpas Coedwig Cwm Carn. Mae gwireddu'r weledigaeth a'r syniadau o pobl lleol ar gyfer yr ailddatblygu wedi bod yn hanfodol i lwyddiant y prosiect hwn ac mae wedi bod yn fraint bersonol i mi weld y weledigaeth honno'n dod yn fyw yn y lle arbennig iawn hwn.
Mae ailagor heddiw yn garreg filltir arbennig i'r hyn a fu'n bartneriaeth wirioneddol lwyddiannus rhwng CNC, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'r gymuned leol. Rwy'n falch iawn o weld y gatiau i Rodfa’r Goedwig ar agor unwaith eto heddiw ac rwy'n edrych ymlaen at weld ymwelwyr, hen a newydd, yn darganfod ac yn mwynhau popeth sydd ganddo i'w gynnig am flynyddoedd lawer i ddod.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i reoli'r rhodfa mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru.

Meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Philippa Marsden:

Mae heddiw'n ddiwrnod nodedig i ni weld y lle hardd ac unigryw hwn yn cael ei agor unwaith eto i'r gymuned. Mae'r gwaith sydd wedi'i wneud yn rhagorol ac mae gan y safle cyfan gymaint i'w gynnig i breswylwyr ac ymwelwyr. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ar brosiect sydd mor agos at galon y gymuned, mae ei weld yn dod yn ôl yn fyw yn wych.

Pris mynediad i’r rhodfa fydd £8 i geir, £4 i feiciau modur, £15 i fysiau mini a £30 i goetsys. Dim ond arian parod ellir ei dalu wrth y rhwystr, neu gellir cael tocynnau o dderbynfa’r safle. Mae'r rhodfa’n gweithredu system un ffordd ac nid oes cyfyngiadau amser i ymwelwyr.