Diflaniad llif Afon Lliedi wedi ei greu gan bibell wedi ei ddifrodi

Y bibell a greodd y digwyddiad ar wely'r afon o dan bont

Credir bellach mai pibell garthffosiaeth wedi'i difrodi oedd wedi atal llif Afon Lliedi yn ardal Llanerch, Llanelli ar 16 Awst.

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod ar y safle yn barhaus mewn patrwm shifftiau yn monitro'r argae a'r pympiau yr oeddent wedi'u gosod i bwmpio dŵr o amgylch y twll ac yn ôl i sianel yr afon i lawr yr afon.

Daeth swyddogion yr Awdurdod Glo i'r digwyddiad yn gynnar ar fore Mawrth (17 Awst) a chanfu mai nid llyncdwll oedd y twll fel yr amheuwyd yn flaenorol.

Ar ôl derbyn cadarnhad bod y safle'n sefydlog, ymchwiliodd swyddogion CNC a chanfod mai pibell wedi'i difrodi ar waelod y twll a oedd yn cymryd llif y dŵr. Ar ôl gweithio gyda chydweithwyr yn Dŵr Cymru, cadarnhawyd mai pibell carthffosiaeth yw'r bibell.

Dywedodd Ioan Williams, Rheolwr Tactegol ar Ddyletswydd CNC ar gyfer De Orllewin Cymru: "Trwy bwmpio llif yr afon i lawr yr afon a thu hwnt i'r twll, mae ein swyddogion ar y safle wedi gallu adfer lefel dda o lif i'r Lliedi. Rwy'n ddiolchgar iawn iddynt am eu gwaith cyflym ac effeithiol.
“Byddwn yn cynnal asesiad o'r afon i weld a oes rhagor o bysgod wedi marw oherwydd diffyg llif y dŵr. Gwyddom fod tua 50 o bysgod wedi marw cyn i ni osod yr argae a'r offer pwmpio, a disgwyliwn fod ein gweithredoedd wedi cyfyngu ar ddifrod pellach i bysgod a bywyd dyfrol arall yn y Lliedi.
"Er ei fod yn anarferol, gallai pibell fel hon gael gwared ar fwyafrif helaeth o lif yr afon pan fo'r afon mewn llif isel fel yr oedd y Lliedi. Unwaith y bydd y gwaith atgyweirio wedi'i wneud, byddwn yn monitro lefelau dŵr yn yr afon.”

Mae trafodaethau'n mynd rhagddo rhwng CNC, Dŵr Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin ar y ffordd orau o atgyweirio a diogelu'r bibell sydd wedi'i difrodi ac ar ba bryd y gellir ailagor y bont. Ar ôl ei drwsio, bydd yr argae a'r offer pwmpio yn cael eu datgymalu. Bydd hyn yn caniatáu i lif naturiol yr afon ailddechrau.

Disgwylir i'r pympiau a'r goleuadau fod yn weithredol dros nos tra bo'r gwaith atgyweirio yn setlo a bydd yn cael eu symud ddydd Mercher 18 Awst.