Coed llarwydd heintiedig i'w cael eu cwympo mewn coedwig yng Ngwynedd

Llun o'r awyr o'r goedwig yn dangos yr ardaloedd i'w cwympo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar fin dechrau gwaith i gwympo coed llarwydd heintiedig mewn tri rhan bach o Goed Foeldinas, Gwynedd.

Mae'r coed, mewn bloc coedwig ger pentref Dinas Mawddwy, wedi cael eu heintio â Phytophthora Ramorum, a elwir yn gyffredin fel clefyd llarwydd.

Bydd y gwaith yn golygu bod angen cwympo coed mewn tri rhan fach o’r coetir.

Cyhoeddwyd Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol (SPHN) sy'n ei gwneud yn ofynnol i CNC weithredu o fewn cyfnod penodol o amser i reoli'r clefyd. Gall y clefyd ledaenu'n gyflym trwy goetir gan ladd coed cyfan.

Mae'n rhaid cwympo'r coed cyn iddynt ddod yn ansefydlog. Mae cam cyntaf y prosiect yn dechrau yn ystod yr wythnosau nesaf, gan barhau tan fis Chwefror 2024, gyda rhagor o waith i'w wneud y flwyddyn nesaf.

Bydd y gwaith yn cynnwys cwympo coed gyda llif cadwyn.

Bydd pob llwybr troed yn parhau ar agor a gofynnir i'r cyhoedd gymryd rhagofalon trwy gadw at lwybrau wedi'u marcio, arsylwi ar holl arwyddion y safle a chadw cŵn ar dennyn.

Dywedodd Jon Bell, Arweinydd Tîm Gweithrediadau Coedwig CNC: “Rydym yn ymgymryd â'r gwaith hwn o dan Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol i atal lledaeniad clefyd llarwydd.
“Drwy gael gwared â'r coed mewn camau, byddwn yn cael cyfle i ail-greu cynefin coetir brodorol amrywiol a gwydn ledled y coetir i helpu bywyd gwyllt a gwella'r amgylchedd er mwynhad pawb.
“Rydym yn gweithio i leihau effaith y gwaith lle bynnag y bo modd a hoffem ddiolch i aelodau'r cyhoedd am eu dealltwriaeth ar hyn o bryd."

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r tîm ar 0300 065 3000 neu e-bostiwch ForestOperationsMidNorthWest@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk