Disgwyl Rhybuddion Llifogydd yn sgîl Storm Dennis

Llun o law ar ffenestr gyda'r testun Storm Dennis

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn rhybuddio pobl am y risg o lifogydd peryglus heno ac i mewn i ddydd Sul, yn enwedig yng Nghymoedd De Cymru, wrth i effaith lawn Storm Dennis daro Cymru.

Disgwylir glaw eithriadol o drwm a gwynt cryf trwy gydol dydd Sadwrn a thros nos i ddydd Sul.

Mae hyn yn debygol o achosi problemau mawr ac amodau peryglus yn enwedig yng nghymoedd dwyreiniol De Cymru lle mae disgwyl i afonydd godi'n gyflym.

Gyda lefelau afonydd yn dal i fod yn uchel iawn ac yn dirlawn yn y ddaear yn dilyn Storm Ciara, mae disgwyl llawer o Rybuddion Llifogydd heno a thros nos, gyda'r posibilrwydd o rai Rhybuddion Llifogydd Difrifol ar gyfer rhai ardaloedd yng Nghymoedd de Cymru.

Diffinnir Rhybuddion Llifogydd Difrifol fel llifogydd sy'n berygl posibl i fywyd a lle dylai pobl wneud trefniadau i gadw'n ddiogel yn anad dim arall.

Er bod y gwaethaf o'r glawiad yn debygol o fod dros Gymoedd De Cymru, mae disgwyl lefelau uchel hefyd dros Eryri, Mynyddoedd y Cambria, a Bannau Brycheiniog.

Mae staff CNC yn gweithio’n ddiflino i helpu cymunedau i fod yn barod - monitro lefelau afonydd, cyhoeddi rhybuddion, gwirio a chodi amddiffynfeydd, a sicrhau bod gridiau draenio a sgriniau'n glir.

Mae CNC hefyd yn gweithio'n agos iawn gydag awdurdodau lleol, yr Heddlu, wardeiniaid llifogydd cymunedol a llawer o rai eraill i helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Dywedodd Jeremy Parr, Pennaeth Rheoli Risg Llifogydd ar gyfer CNC: “Rhagwelir y bydd lefelau sylweddol iawn o law, yn enwedig yng nghymoedd dwyreiniol De Cymru. Gallai effeithiau fod yn ddifrifol dros nos, a dylai pawb gymryd y rhybuddion o ddifrif.

“Rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod cymunedau mor barod â phosib ac yn annog pobl i gymryd gofal a gwneud trefniadau i fod yn ddiogel.
“Cynghorir pobl i gymryd gofal mawr os oes angen teithio. Os ydych chi allan, cymerwch ofal mawr a pheidiwch byth â gyrru na cherdded trwy ddyfroedd llifogydd.  
“Cadwch lygad ar y rhagolwg ac ewch i'n gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am rybuddion llifogydd. Gallwch ddod o hyd i gyngor ymarferol ar lifogydd ar ein gwefan hefyd.”

Mae rhybuddion llifogydd a rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud.

Mae gwybodaeth a diweddariadau hefyd ar gael trwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188.

Gall pobl hefyd gofrestru am rybuddion llifogydd am ddim naill ai trwy ffonio'r rhif Llifogydd neu ar wefan CNC www.naturalresources.wales/flooding