O Frwydr i Fawndir – Prosiect mawndir yn datgelu gynnau mawr o’r Ail Ryfel Byd, gan bontio'r gorffennol a'r dyfodol ar faes awyr yn Sir Benfro

Llun o fwledi

Mae prosiect sy'n adfer mawndiroedd pwysig yn Sir Benfro wedi gwneud 200 o ddarganfyddiadau hynod ddiddorol ar Faes Awyr Tyddewi – bwledi â blaenau pren yn dyddio'n ôl i'r Ail Ryfel Byd pan oedd y maes awyr yn Ganolfan Reoli Arfordirol yr Awyrlu Brenhinol.

Bydd prosiect Corsydd Crynedig LIFE, a ariennir gan LIFE a Llywodraeth Cymru, a gynhelir gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac a gyflawnir mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol yn Sir Benfro ac Eryri yn creu budd i saith ardal cadwraeth arbennig, gan ganolbwyntio’n benodol ar Gors Crymlyn yn Abertawe.

Mawndir – ymateb gwych i argyfyngau’r hinsawdd a natur oherwydd ei allu anhygoel i storio nwyon tŷ gwydr niweidiol – mae 4% o Gymru’n fawndir ac mae’n dal 30% o’n carbon sydd yn y tir. Ar hyn o bryd, mae 90% o fawndir Cymru mewn 'cyflwr anffafriol' a dyna pam y mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad uchelgeisiol yn ddiweddar i dreblu ei thargedau adfer mawndiroedd.

Ffordd effeithiol a chynaliadwy iawn o gynnal mawndir iach yw rhoi anifeiliaid i bori arno. Maen nhw’n cyfrannu drwy leihau ymlediad rhai planhigion a glaswelltau sy'n atal y mwsoglau pwysig sy’n adeiladu corsydd rhag tyfu a ffurfio'r mawn gwerthfawr.

Oherwydd hanes y maes awyr, roedd angen i brosiect Corsydd Crynedig LIFE ddod ag arbenigwyr mewn ordnans nad yw wedi ffrwydro (UXO) i sicrhau bod y ddaear yn ddiogel i’w chloddio ac i godi ffensys arni. Yn ystod yr arolygon amrywiol a gynhaliwyd gan gontractwyr UXO ar safle Tyddewi, daethpwyd o hyd i dros 200 o fwledi â blaenau pren.

Dywedodd arweinydd tîm y prosiect, Matthew Lowe:

Mae yna hanes mor gyfoethog yn y rhan hon o'r sir – yn ymwneud ag amaethyddiaeth a’r fyddin. Mae prosiect Corsydd Crynedig LIFE yn falch iawn o fod yn darganfod y cysylltiadau hanesyddol hyn ac mewn sawl achos adfer ffyrdd hynafol o wella a rheoli'r dirwedd werthfawr hon.

Dywedodd Vicky Squire, Swyddog Prosiect Corsydd Crynedig LIFE Sir Benfro:

Yn amlwg, mae iechyd a diogelwch o'r pwys mwyaf wrth weithio ar dirweddau corsiog ac mae’n hysbys bod mawndir yn dal olion a chliwiau arbennig o'n gorffennol. Roedd disgwyl y byddai ambell fwled yn dal i fod allan ar safle'r prosiect - roedd yn anhygoel dod o hyd i fwy na 200! Erbyn hyn, mae'n ddiogel i osod y ffens a gallwn ddychwelyd y tir i borwyr lleol yn fuan.

Ers y gwaith, mae'r bwledi wedi cael eu cymryd gan y contractwyr UXO i gael eu gwaredu'n gyfrifol ac mae haneswyr ac archeolegwyr lleol wedi cael gwybod am y darganfyddiad diddorol hwn.

Dyma fideo byr o'r darganfyddiad: (1) Maes Awyr Tyddewi - Prosiect Corsydd Crynedig LIFE - YouTube

Dyma ychydig o wybodaeth ychwanegol am safle Maes Awyr Tyddewi gan bartneriaid y prosiect, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: Maes Awyr Tyddewi - Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Dilynwch brosiect ‘Corsydd Crynedig LIFE’ ar gyfryngau cymdeithasol.