Natur a Ni - Lansio menter genedlaethol ar ddyfodol amgylchedd naturiol Cymru

Mae pobl Cymru yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar ddyfodol amgylchedd naturiol Cymru. Yn lansio heddiw (17 Chwefror), nod Natur a Ni yw cynnwys pobl ledled Cymru yn y ffordd rydym ni’n mynd i'r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur.

Mae’r fenter yn dechrau gyda ‘sgwrs genedlaethol’ 10 wythnos, yn dilyn ymlaen o’r sgyrsiau byd-eang yng nghynhadledd newid hinsawdd COP26 yn Glasgow ac Wythnos Hinsawdd Cymru ym mis Tachwedd. Wedi’i hwyluso gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, mae’n edrych ar y newidiadau sy’n digwydd i’r amgylchedd a’r rôl y gall unigolion, busnesau a sefydliadau ei chwarae i gael pethau’n ôl ar y trywydd iawn.

Mae Natur a Ni yn gam nesaf pwysig i ganolbwyntio ar y camau gweithredu brys sydd eu hangen dros y 10 mlynedd nesaf a thu hwnt. Bydd y fenter yn defnyddio’r allbynnau o’r sgwrs genedlaethol i ddatblygu gweledigaeth gyffredin ar gyfer dyfodol yr amgylchedd naturiol.

 Mae natur yn bwysig er ei fwyn ei hun ac oherwydd yr hyn y mae'n ei ddarparu i bobl - fel dŵr glân, aer glân a bwyd– felly y nod yw cael cymaint o bobl â phosibl i rannu eu barn a siarad am eu perthynas â’r amgylchedd naturiol.

Mae Natur a Ni yn archwilio pa weithredoedd sydd angen nawr,  gofyn pa gamau gweithredu sydd eu hangen nawr, fel gwlad ac fel unigolion, os ydym i ofalu am yr amgylchedd naturiol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd Natur a ni yn archwilio trafod meysydd allweddol ar gyfer newid, gan gynnwys y ffordd y mae ein systemau ynni, trafnidiaeth a bwyd yn gweithredu heddiw ac a ellid eu haddasu i gyflawni'n well ar gyfer byd natur yn y dyfodol.

Anogir busnesau a sefydliadau sector cyhoeddus i gymryd rhan. Gallan nhw roi gwybod i'w staff, eu haelodau a'u cwsmeriaid am yr ymgyrch, neu gallan nhw hyd yn oed trefnu eu digwyddiadau Natur a Ni eu hunain.

Mae'r ymgyrch wedi ennyn cefnogaeth gan bobl fel Richard Parks, Llysgennad Natur a Ni, yn barod, sy'n annog eraill i ddweud eu dweud.

“Mae Natur a Ni yn ymgyrch i gynnwys pawb yng Nghymru mewn trafodaeth agored a didwyll am ddyfodol ein hamgylchedd naturiol.

“Rydyn ni’n gwybod bod gan bobl Cymru – o unigolion i gwmnïau i’r llywodraeth – ran i’w chwarae wrth warchod ein hamgylchedd naturiol, ond nid yw pawb yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i fynegi eu barn. Cod post, hil, rhyw neu oedran, gyda'n gilydd, allwn benderfynu pa newidiadau y mae angen i ni eu gwneud.

“Rwyf wedi ymrwymo i ddweud fy marn a byddwn yn annog pob dinesydd Cymreig i ddefnyddio’u llais.

"Mae angen i ni weithredu nawr i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur, ac rydym hefyd am greu gweledigaeth ar gyfer dyfodol ein plant. Gweledigaeth y gall pawb yng Nghymru weld eu hunain ynddi, un sy'n gyraeddadwy ac un y gallwn ni i gyd ei chael ar ei hôl hi."

Dywedodd Clare Pillman, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Natur a Ni yn ymwneud â phobl Cymru yn dod at ei gilydd mewn ymdrech ar y cyd i warchod ein hamgylchedd naturiol. Mae angen inni weithredu nawr i fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a natur, ond rydym ni hefyd eisiau datblygu gweledigaeth ar gyfer ein dyfodol. Dyfodol y mae pawb yng Nghymru yn teimlo sy’n deg ac yn gyraeddadwy.

“Yr unig ffordd y gallwn ni wneud hyn yw trwy wneud yn siŵr ein bod yn clywed gan gynifer o leisiau â phosib o bob rhan o gymdeithas.”

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James:

“Mae mynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur wrth wraidd popeth a wnawn – rhaid inni warchod ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

“Mae sgyrsiau fel hon sy’n cael eu harwain gan Cyfoeth Naturiol Cymru mor bwysig oherwydd mae angen dull ‘Tîm Cymru’ os ydym am gyflawni ein cynlluniau uchelgeisiol i adfer byd natur.

“Byddwn yn annog pawb i gymryd yr amser i ddarganfod mwy am yr ymgyrch Natur a Ni ac i wneud yn siŵr bod eu lleisiau’n cael eu clywed.”

Er mwyn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl, bydd rhan fawr o'r ymgyrch ar-lein.

Mae'n hawdd cymryd rhan. Gall pobl ddarllen gwybodaeth am yr argyfyngau hinsawdd a natur, dweud eu dweud trwy lenwi holiadur, neu gofrestru ar gyfer digwyddiadau ar-lein.

Mae Natur a Ni yn croesawu pawb yng Nghymru sydd eisiau ymuno. Gall pobl gymryd rhan eu hunain neu gael rhywun i'w helpu.

Unwaith y bydd cam cychwynnol y fenter wedi dod i ben, bydd y cam nesaf yn cynnwys chwarae yn ôl rhai o'r canfyddiadau, y negeseuon a'r lleisiau yr ydym wedi'u clywed mewn cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu, a gynhelir dros y gwanwyn a'r haf. Byddwn hefyd yn siarad â rhanddeiliaid a’r cyhoedd am yr hyn yr hoffen ei weld yn digwydd nesaf, er mwyn sicrhau y gellir defnyddio’r weledigaeth a rennir mewn ffordd ystyrlon, i’n helpu i wneud y newidiadau y mae angen i ni eu gwneud er mwyn amddiffyn y naturiol. amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ewch i www.naturani.cymru i gymryd rhan.