Cydnabod tîm rheoli cocos CNC am gyflawniad rhagorol

Mae Tîm Rheoli Cocos Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cael ei gydnabod am ei gamp eithriadol yn ei ymdrechion i gefnogi adar a hybu cynaeafu effaith isel ar bysgodfeydd cocos Aber Afon Dyfrdwy a Chilfach Tywyn.

Mae’r tîm wedi’i ddewis fel enillydd Gwobr Arweinyddiaeth Cefnforol y DU y Cyngor Stiwardiaeth Forol eleni ar gyfer 2023 gan banel o feirniaid arbenigol allanol.

Roedd y beirniaid yn cydnabod ymdrechion y tîm i hyrwyddo cynaeafu effaith isel a'i waith yn cefnogi adar yr ardal, yn ogystal â'i berthynas a'i ymrwymiad hirsefydlog i'r Cyngor Stiwardiaeth Forol, sef ecolabel mwyaf blaenllaw'r byd ar gyfer bwyd môr cynaliadwy gyda chenhadaeth i amddiffyn moroedd a diogelu cyflenwadau bwyd môr ar gyfer y dyfodol.

Pysgodfeydd Cocos Cilfach Tywyn ac Aber Afon Dyfrdwy yw unig bysgodfeydd y Cyngor Stiwardiaeth Forol yng Nghymru ac maent yn cynnwys dwy o bedair pysgodfa gocos y Cyngor Stiwardiaeth Forol yn y DU gyfan.

Wedi'i hardystio gyntaf yn 2001, pysgodfa gocos Cilfach Tywyn ym Mae Caerfyrddin, de Cymru, oedd y bysgodfa molysgiaid deuglawr gyntaf yn y byd i ennill ardystiad Cyngor Stiwardiaeth Forol a'r bumed bysgodfa yn gyffredinol.

Yn y cyfamser mae Aber Afon Dyfrdwy, yng ngogledd Cymru, sy’n safle gaeafu o bwysigrwydd rhyngwladol i adar hela ac adar hirgoes, wedi cynnal pysgodfa fasnachol ers ymhell dros ganrif.

Mae'r ddwy bysgodfa'n cael eu cynaeafu gan gasglwyr trwyddedig sy'n casglu â llaw.

Nod cyffredinol CNC wrth reoli'r pysgodfeydd yw datblygu pysgodfa gocos ffyniannus sy'n cefnogi, yn diogelu ac yn diwallu anghenion y gymuned a'r amgylchedd y mae'n dibynnu arno.

Dywedodd Rhian Jardine, pennaeth gwasanaethau morol CNC:

“Mae CNC i gyd, yn enwedig ein Tîm Rheoli Cocos, wrth eu bodd â’r gydnabyddiaeth o’r gwaith rydym wedi ei wneud i reoli’r pysgodfeydd hyd eithaf ein gallu dros y blynyddoedd. Mae hon yn anrhydedd enfawr ac yn gwbl annisgwyl.
“Mae'r gwaith rydyn ni'n ei wneud i warchod a gwella amgylchedd Cymru yn effeithio ar bopeth sydd bwysicaf – ein cymunedau, ein bywyd gwyllt a'n dyfodol.
“Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau y gall Cymru oroesi a ffynnu yn erbyn cefndir yr argyfyngau natur, hinsawdd a llygredd ac rydym wrth ein bodd i gael ein cydnabod am ein hymdrechion gyda’r wobr hon.”

Cynhaliwyd Gwobrau Cyngor Stiwardiaeth Forol y DU, sy’n ddathliad o’r ymrwymiad i fwyd môr cynaliadwy ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan o’r môr i’r plât, nos Wener (Hydref 26) yn Fishmongers’ Hall, Llundain ac fe’u noddwyd gan Seafood Scotland.

Dywedodd George Clark, Cyfarwyddwr Rhaglen Cyngor Stiwardiaeth Forol y DU ac Iwerddon:

“Mae’n briodol, wrth ddathlu dengmlwyddiant ein gwobrau, fod un o’r pysgodfeydd mwyaf sefydledig sydd wedi’i hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Forol wedi’i hanrhydeddu am ei hymroddiad i gynaliadwyedd.
“Dros ugain mlynedd, mae Cilfach Tywyn ac yn fwy diweddar Aber Afon Dyfrdwy wedi bod yn enghreifftiau o’r radd flaenaf o reoli pysgodfeydd gydag effaith amgylcheddol isel. Llongyfarchiadau i bawb yn Cyfoeth Naturiol Cymru am y wobr hon.”

I nodi degfed flwyddyn y gwobrau eleni, cafodd arddangosfa yn cynnwys cerrig milltir allweddol y Cyngor Stiwardiaeth Forol yn hanes y DU ei harddangos. Traddodwyd y brif araith gan y darlledwr a’r biolegydd morol Monty Halls, gydag anerchiad ychwanegol gan Brif Swyddog Gweithredol y Cyngor Stiwardiaeth Forol, Rupert Howes.

Gwnaed y wobr Cyngor Stiwardiaeth Forol eleni â llaw gan y cwmni nwyddau cartref eco Rawr, gan ddefnyddio cregyn cylchog a chocos wedi'u malu o bysgodfa Poole Harbour yn Dorset a ardystiwyd gan y Cyngor Stiwardiaeth Forol, a chregyn cregyn gleision o bysgodfa ardystiedig Cyngor Stiwardiaeth Forol Shetland.