CNC yn croesawu pwyslais canllawiau ysgolion Llywodraeth Cymru ar ddysgu yn yr awyr agored

child looking at oak leaves

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi croesawu cyhoeddiad ‘Diogelu Addysg’, canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion, sy’n cydnabod y manteision sylweddol a ddaw o ddysgu yn yr awyr agored.

Mae’r canllawiau, sydd wedi’u cyhoeddi yng nghyd-destun pandemig y coronafeirws, yn nodi y dylid ystyried chwarae a dysgu yn yr awyr agored “yn rhan ganolog o unrhyw ddychwelyd yn raddol” ac y “dylai ysgolion sicrhau bod dysgwyr yn treulio cymaint o amser â phosibl yn yr awyr agored”.

Gyda ffocws cryf ar gefnogi iechyd a lles dysgwyr a staff, mae’r canllawiau yn tynnu sylw at fanteision dysgu yn yr awyr agored o ran lles corfforol, meddyliol, emosiynol ac addysgiadol. Mae hefyd yn pwysleisio’r rôl allweddol y gall ei chwarae wrth helpu i gadw pellter cymdeithasol a lleihau’r risg o ledaenu’r haint o fewn ysgolion yng Nghymru sy’n paratoi i ailagor ddiwedd y mis yn dilyn lleddfu rhai o’r cyfyngiadau coronafeirws.

Meddai Sue Williams, Cynghorydd Arbenigol Arweiniol: Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes & Sgiliau gyda CNC:

“Rydyn ni’n hynod falch o weld fod dysgu yn yr awyr agored a’r holl fanteision a ddaw o hynny yn cael lle mor ganolog yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yr wythnos hon.
“Un o’n prif flaenoriaethau yw helpu pob plentyn yng Nghymru i gael profiad o, a gwerthfawrogi’r amgylchedd. Rydyn ni ers peth amser wedi bod yn pwysleisio mor fanteisiol yw dysgu yn yr awyr agored – dysgu yn, dysgu am a dysgu ar gyfer yr amgylchedd naturiol.
“Mae tystiolaeth yn dangos fod dysgu yn yr awyr agored yn cryfhau ein cysylltiad gyda byd natur sy’n fanteisiol i ni fel pobl, ond hefyd yn llesol tu hwnt i’r amgylchedd.
“Mae gosod dysgu yn yr awyr agored wrth graidd y system addysg yn helpu i wella cyrhaeddiad, sicrhau gweithredu amgylcheddol positif o oed cynnar a hyrwyddo ymddygiad positif hir oes – sy’n allweddol er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng natur a’r argyfwng newid hinsawdd sy’n ein wynebu.”

Mae CNC wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau bod rôl ganolog i ddysgu yn yr awyr agored wrth ddelifro’r Cwricwlwm i Gymru.

Ychwanegodd Sue:

“Mae’n galonogol iawn gweld fod yr ymrwymiad i ddysgu yn yr awyr agored yn cael ei adlewyrchu yn ‘Diogelu Addysg’ yn enwedig gan y gall helpu cymaint o ran gwarchod iechyd a lles yn ystod pandemig y coronafeirws.
“Wrth i ysgolion ailagor yn raddol, byddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid yng Nghyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored, Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored a Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru i roi cefnogaeth ar gyfer dysgu trwy ddarparu hyfforddiant, adnoddau ac ymgyrchoedd cenedlaethol.”