Cymeradwyo cais cynllunio ar gyfer cynllun llifogydd Llyswyry 

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer cynllun llifogydd ar hyd yr Afon Wysg yn Llyswyry gan Gyngor Dinas Casnewydd. 

Bydd y cynllun yn lleihau’r perygl o lifogydd i 2,000 o gartrefi a busnesau ac yn cynnwys cryfhau rhannau o’r arglawdd llifogydd 1350m presennol ar hyd glan ddwyreiniol yr afon ac adeiladu muriau llifogydd newydd, giât llifogydd a darn o briffordd newydd. 

Cafodd y cais, a gyflwynwyd ym mis Gorffennaf eleni, ei gymeradwyo ar 3 Tachwedd, ac mae’n dilyn dau ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd gan CNC ym mis Medi 2020 a mis Mawrth 2021. 

Bydd CNC nawr yn caffael contractwr i gyflawni'r cynllun, y disgwylir iddo ddechrau yn y Gwanwyn y flwyddyn nesaf. 

Jared Gethin, Project Executive Cyfoeth Naturiol Cymru:  

Rydym ni’n falch iawn bod caniatâd cynllunio wedi cael ei sicrhau ar gyfer y cynllun llifogydd newydd yn Llyswyry.  
Gall llifogydd gael effaith ddinistriol ar fywydau pobl, a gwyddwn, o ganlyniad i newid hinsawdd, ein bod ni’n debygol o brofi mwy o lifogydd o ganlyniad i fwy o lawiad a chynnydd parhaus yn lefel y môr. 
Un o’n prif nodau yw lleihau a rheoli’r risg o lifogydd o brif afonydd ar môr yn Cymru, ac mae ein hasesiad risg, sydd wedi’i gefnogi gan ein gwaith modelu llifogydd, yn nodi bod Llyswyry mewn risg uchel ar gyfer y dyfodol. 
Bydd y cynllun hwn yn helpu i leihau’r risg llifogydd yn sylweddol i dros 2,000 eiddo a busnes yng Nghasnewydd.  
Os oes gan unrhyw un bryderon ynglŷn â llifogydd wrth i’r prosiect fynd rhagddo, gallant fynd i’n gwefan i weld eu risg o lifogydd ac i weld  os mae ein Gwasanaeth rhybuddio am lifogydd ar gael ar gyfer eu hardal.

Amcangyfrifir ar hyn o bryd y bydd y cynllun yn costio £20m ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. 

Yn ogystal â gwella amddiffyniad rhag llifogydd i’r gymuned, bydd y cynllun hefyd yn cynnwys gwelliannau i fannau gwyrdd cymunedol a’r rhan gyfagos o Lwybr Arfordir eiconig Cymru. 

Mae hyn yn cynnwys llwybr troed newydd ym Mharc Coronation sy’n cysylltu â Llwybr Arfordir Cymru i greu llwybr cerdded cylchol gyda llwyfannau gwylio newydd ar draws yr Afon Wysg.  

Mae tair ‘coedwig drefol’ newydd sy’n cynnwys 1,600 o goed ifainc a newydd hefyd ar y gweill ym Mharc Coronation i gyfiawnhau torri oddeutu 650 o goed a llwyni fel rhan o’r gwaith adeiladu.  

Ceir diweddariadau pellach ar y cynllun ar dudalen ymgynghori ar-lein CNC.  

Gall pobl weld eu risg llifogydd yn ôl cod post arwefan CNC