Cynlluniau'n bwrw ymlaen ar gyfer cynllun llifogydd Llyswyry

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer cynllun amddiffyn rhag llifogydd newydd ar hyd Afon Wysg yn Llyswyry, Casnewydd, wrth iddo rannu cynigion a dyluniadau wedi'u diweddaru.

Gan obeithio cyflwyno cais cynllunio ffurfiol ar gyfer y cynllun yr haf hwn, mae CNC heddiw (22 Mawrth) wedi lansio ei ail ymgynghoriad gyda thrigolion, busnesau a rhanddeiliaid sydd â diddordeb.

Bydd y cynigion yn lleihau'r risg o lifogydd ar gyfer dros 2000 o adeiladau ac yn cynnwys cryfhau rhannau o'r bwnd llifogydd 1350 medr presennol ar hyd glan yr afon ddwyreiniol ac adeiladu waliau llifogydd newydd.

Cynigir giât llifogydd newydd yn Ffordd Corporation ynghyd â darn newydd o briffordd i wella mynediad pan fydd angen i'r giât gau er mwyn lleihau'r risg o lifogydd.

Mae lluniadau a delweddau newydd a ryddhawyd heddiw yn nodi union leoliadau'r gwelliannau arfaethedig, a sut y gall y cynllun edrych ar ôl ei adeiladu.

Gellir gweld manylion y cynlluniau a’r ymgynghoriad ar dudalen ymgynghori ar-lein CNC, a byddant ar agor ar gyfer ymatebion hyd nes 21 Ebrill 2021.

Dywedodd Tim England, Rheolwr Gweithrediadau CNC:

“Yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf ym mis Ionawr, daeth Storm Christoph â llifogydd a dinistr i lawer o gymunedau yng Nghymru. Fe'n cynghorir bod y digwyddiadau hyn yn debygol o ddod yn amlach gyda newid yn yr hinsawdd, ac mae ein hymchwil a'n modelu yn rhoi Llyswyry mewn risg uchel ar gyfer y dyfodol.
“Yn ystod ein hymgynghoriad fis Medi diwethaf, clywsom gan lawer o drigolion a busnesau yn yr ardal yr effeithiwyd arni ac rydym wedi cael rhai sgyrsiau gwerthfawr iawn sydd wedi helpu i siapio'r cynlluniau yr ydym wedi'u cyflwyno heddiw.
“Mae hi'n dal yn ddyddiau cynnar o ran y prosiect, a fy nghyngor i unrhyw un sy’n poeni am lifogydd ar hyn o bryd yw ymweld â’n gwefan i wirio eu risg, ac i weld a yw ein gwasanaeth rhybuddio am lifogydd ar gael yn eu hardal. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael hefyd trwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188.”

Yn ogystal â gwella amddiffyniad rhag llifogydd i'r gymuned, byddai'r cynigion cyfredol hefyd yn gweld gwelliannau i fannau gwyrdd cymunedol a'r rhan  yfagos o Lwybr Arfordirol eiconig Cymru.

Mae hyn yn cynnwys llwybr troed newydd ym Mharc Coronation sy'n cysylltu â Llwybr Arfordir Cymru i greu llwybr cerdded cylchol gyda llwyfannau gwylio newydd ar draws yr Afon Wysg.

Mae tair ‘coedwig drefol’ newydd sy’n cynnwys 1,600 o goed ifainc a newydd hefyd ar y gweill ym Mharc Coronation i gyfiawnhau torri oddeutu 650 o goed a llwyni fel rhan o’r gwaith adeiladu.

Mewn man arall yng Nghasnewydd, mae 600 o adeiladau yng nghymuned gyfagos Crindai bellach yn cael eu diogelu'n well rhag y risg o lifogydd ar ôl cwblhau cynllun llifogydd gwerth £14 miliwn ar hyd darn 2.6km o Afon Wysg.