Cyfuno ac adolygu trwydded amgylcheddol ar gyfer ffatri Byrddau Gronynnau'r 'Kronospan' Waun

Cefndir

Mae Kronospan Limited wedi bod yn gweithredu ffatri gweithgynhyrchu byrddau gronynnau a byrddau ffeibr dwysedd canolig (MDF) yn y Waun, Gogledd Cymru, ers blynyddoedd lawer. Mae'r gweithgareddau sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu'r byrddau wedi gofyn am sawl trwydded amgylcheddol i reoli lefelau'r allyriadau a allai fod yn niweidiol o ganlyniad i'r gweithgareddau ac i sicrhau bod y technegau a ddefnyddir yn unol â datblygiadau technegol a safonau'r diwydiant. Gelwir y safonau hyn yn ‘Dechnegau Gorau sydd ar Gael’.

Mae’r gweithgareddau yn y Weithfa (safle) sy’n cael eu rheoleiddio gan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016 wedi bod yn destun cyfarwyddiadau amrywiol gan y llywodraeth. Yn fwyaf nodedig oedd y cyfarwyddyd cyntaf yn 2003, a oedd yn rhannu’r gwaith rheoleiddio hwnnw rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (sydd bellach yn rhan o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)).

Ym mis Mawrth 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfarwyddyd pellach (‘Cyfarwyddyd 2018’) a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i CNC gyfuno’r ddwy drwydded bresennol ar gyfer y safle yn un, ac yna cyflawni’r holl swyddogaethau rheoleiddio mewn perthynas â’r drwydded honno.

Bydd hyn yn ei hanfod yn ‘normaleiddio’ gwaith rheoleiddio ar y safle, yn yr ystyr y bydd yr holl weithgareddau perthnasol yn cael eu rheoleiddio gan un rheoleiddiwr amgylcheddol, sef CNC. Ar ôl i'r drwydded gyfunol gael ei dyroddi, ni fydd Cyngor Wrecsam bellach yn rheoleiddio gweithgareddau ar y safle, ac ni fyddant bellach yn destun Cyfarwyddyd Gweinidogol.

Amrywio a chyfuno trwydded ddrafft  

Mae CNC wedi cwblhau'r gwaith o amrywio a chyfuno trwyddedau'r ddau reoleiddiwr i lunio drafft ar gyfer adolygiad ac ymgynghoriad cyhoeddus.

Rydym wedi cwblhau ein penderfyniad helaeth o’r gweithgareddau a, thrwy gydol ein gwaith craffu, rydym wedi gofyn am swm sylweddol o wybodaeth bellach gan y gweithredwr i gynnal ein hasesiadau manwl.  Ein cais olaf oedd i’r gweithredwr gyflwyno adroddiad modelu gwasgariad aer cwbl gyfunol, er mwyn i ni allu archwilio’r gollyngiadau a ragwelir o’r safle cyfan, gan gynnwys o fuddsoddiadau mewn offer a phrosesau ar y safle ers mis Hydref 2014, pan ddyroddwyd fersiwn gyfredol trwydded Cyngor Wrecsam.  Mae hyn yn darparu llinell sylfaen ar gyfer yr holl allyriadau i’r aer o’r safle cyfan, a oedd yn caniatáu i ni gynnal asesiad iechyd dynol ac ecolegol llawn o ollyngiadau i'r aer o’r safle.

Mae'r drwydded ddrafft gyfunol hefyd yn cyflwyno adolygiad llawn o amodau a therfynau i sicrhau cydymffurfedd â’r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol, a’r Technegau Gorau sydd ar Gael.

Sylwer – roedd cais amrywio gwreiddiol Kronospan hefyd yn cynnwys cynnig ar gyfer llinell gynhyrchu byrddau llinyn cyfeiriedig newydd (OSB), nad yw'n rhan o'r penderfyniad presennol ac, yn sgil hynny, yr hysbysiad amrywio a thrwydded ddrafft gyfunol.

Ymgynghoriad cyhoeddus

Bydd yr hwb ymgynghori ar-lein yn mynd yn fyw ar 16 Mehefin a bydd yn agored am 4 wythnos, hyd at 17 Gorffennaf.

Mae’r hysbysiad amrywio, y drwydded gyfunol ddrafft a’n dogfen penderfyniad manwl drafft wedi cael eu gosod ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer ymgynghoriad.

Gallwch weld y dogfennau hyn yn rhad ac am ddim, drwy ein  cofrestr gyhoeddus ar-lein. Chwiliwch am y dogfennau gan ddefnyddio’r cyfeirnod BW9999IG-V008 a threfnu yn ôl dyddiad. Neu gallwch wneud cais am gopi o’r dogfennau gennym drwy ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Gall hyn gymryd amser i’w brosesu a gellid codi tâl am hynny.

Gellir gweld ein Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar ein gwefan. Mae hwn yn egluro pam yr ydym yn ymgynghori a sut mae’r ymgynghoriad yn cyd-fynd â’n cynnydd wrth wneud penderfyniadau. Bydd darllen y datganiad hwn, yn ogystal â’r hysbysiad amrywio, y drwydded gyfunol ddrafft a’n dogfen penderfyniad manwl drafft yn caniatáu i chi ymateb i’r ymgynghoriad.

Byddwn yn cynnal sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb yn Neuadd y Dref, Y Waun ar Ddydd Mawrth, 28 Mehefin rhwng 2pm a 8pm, a Dydd Mercher, 29 Mehefin rhwng 10am a 4pm. Rhaid trefnu apwyntiadau ymlaen llaw erbyn Dydd Sul, 26 Mehefin gan ddefnyddio’r dolenni isod. Byddwch yn cael slot 15 munud i siarad â staff o fewn cyfnod o hanner awr.

Neu drwy ffonio 0300 065 3383 o fewn oriau swyddfa erbyn 3pm, Dydd Gwener, 24 Mehefin.

Yn ystod eich apwyntiad, byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am y drwydded ddrafft a'r ddogfen penderfyniad. Fe gewch chi fwy o fudd o'ch apwyntiad os byddwch chi wedi gweld y dogfennau hyn ymlaen llaw, ynghyd â'n datganiad cyfranogiad y cyhoedd. Gall y dogfennau hyn ateb rhai o'ch cwestiynau neu ysgogi rhagor o gwestiynau.

Gellir anfon ymatebion i’r ymgynghoriad drwy ein hwb ymgyngori ar-lein.

Diweddarwyd ddiwethaf