Sut y byddwn yn gweithio i atal llygredd a'i effeithiau hyd yr eithaf yn ein cymunedau

Mae’r wybodaeth hon yn rhan o’n Cynllun Corfforaethol hyd at 2030

Y De-ddwyrain

Yn y De-ddwyrain, byddwn yn canolbwyntio ar iechyd ein hafonydd drwy gyflawni camau atal llygredd yn nalgylch Canol Sir Fynwy. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda thirfeddianwyr a ffermwyr i ddefnyddio atebion sy'n seiliedig ar natur i wella ansawdd dŵr yn nalgylch isaf afon Wysg ac afon Gwy, ac ymgymryd â mwy o weithgarwch cydymffurfio i helpu i leihau effaith amgylcheddol gweithgareddau ffermio gymaint â phosib.

Canol y De

Byddwn hefyd yn defnyddio dull ar raddfa dalgylch i wella ecoleg ac ansawdd ein dyfroedd yn yr afonydd trefol sydd wedi'u haddasu cryn dipyn yng Nghanol y De. Mae dalgylch afon Elái yn rhoi cyfle i ni ddefnyddio dull ehangach o ran sut rydym yn defnyddio ein pwerau rheoleiddio, ac i weithio gyda phartneriaid i ddefnyddio dull mwy rhagweithiol a chydweithredol i fynd i'r afael â materion cyffredin fel llygredd dŵr o ffynonellau megis safleoedd adeiladu. Byddwn hefyd yn ceisio adfer prosesau dalgylch er budd yr amgylchedd a'n cymunedau.

Wrth i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd barhau i dyfu, mae gennym rôl bwysig i'w chwarae wrth atal llygredd o ddatblygiadau trefol. Byddwn yn defnyddio ein pwerau rheoleiddio i sicrhau cydymffurfiaeth y diwydiant i wella ansawdd aer, a byddwn yn defnyddio ein dylanwad a'n rôl statudol wrth gynllunio datblygu i hyrwyddo economi atgynhyrchiol sy'n diogelu ac yn adfer gwydnwch ein hecosystemau a stociau ein hadnoddau naturiol. Byddwn hefyd yn eirioli dros drawsnewid yn y sectorau ynni, trafnidiaeth a bwyd yn ein gwaith gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda'r nod o gefnogi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru fwy ffyniannus.

Y De-orllewin

Drwy weithio mewn partneriaeth â'r gymuned amaethyddol a'r safleoedd a reoleiddiwn, byddwn hefyd yn canolbwyntio ar sut i atal llygredd hyd yr eithaf er mwyn diogelu cymunedau a diogelu'r amgylchedd yn y De-orllewin. Yn Sir Benfro, byddwn yn parhau i weithio gyda ffermwyr, y diwydiannau prosesu, gwastraff a dŵr i wella ansawdd ein dyfroedd, ein tir a'n haer a gwella'r cynefinoedd rydym a welwn yn Ardal Cadwraeth Arbennig Afonydd Cleddau.

Bydd ein gwaith i fonitro ac ymchwilio i achosion llygredd yn y De-orllewin hefyd yn parhau, a hynny’n gyflym, gan ddefnyddio ein tystiolaeth i yrru gwelliannau i asedau, llywio sut rydym yn cymryd camau gorfodi yn erbyn y sawl sy’n llygru, ac i ysgogi gwelliannau polisi sy'n gysylltiedig â defnydd tir yn yr ardal.

Y Canolbarth

Yn y Canolbarth, byddwn yn defnyddio dull ar raddfa dalgylch i wella ecoleg ac ansawdd ein hafonydd a'n dyfroedd arfordirol drwy Brosiect Adfer Afon Gwy Uchaf a'n gwaith ar Fyrddau Cynllun Rheoli Maetholion Gwy, Wysg a Theifi. Gan ddefnyddio ein sylfaen dystiolaeth, ein pwerau cynghori a rheoleiddio, a chryfder ein partneriaethau, byddwn yn gweithio i adfer dalgylchoedd er budd yr amgylchedd a chymunedau yn yr ardal hon.

Y Gogledd-orllewin

Yn y Gogledd-orllewin, byddwn yn ceisio mynd i'r afael â materion yn ymwneud ag ansawdd dŵr, a faint ohono sydd, yn ogystal ag adfer ecolegol a lles cymunedol ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru fel rhan o grŵp cydweithredol aml-bartner. Gyda'n gilydd, byddwn yn datblygu cais prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar raddfa tirwedd, yn seiliedig ar ddalgylch Corsydd Ynys Môn - ardal sy'n enwog am ei chynefin gwlyptir a ffen sy'n cynnal ystod eang o blanhigion a rhywogaethau unigryw.

Y Gogledd-ddwyrain

Byddwn yn defnyddio dull ar raddfa dalgylch i atal llygredd hyd yr eithaf yn y Gogledd-ddwyrain, gan weithio gyda phartneriaid megis Bwrdd Rheoli Maetholion Dyfrdwy a Fforwm Clwyd a phartneriaethau dalgylch Dyfrdwy, sy’n wirfoddol, i reoli'r tir yn yr ardal hon yn gynaliadwy. Byddwn hefyd yn gweithio gyda chymunedau a deiliaid trwyddedau i sicrhau bod yr effeithiau amgylcheddol yn cael eu hatal hyd yr eithaf ar y safleoedd rydym yn eu rheoleiddio.

Y Môr

Gwella ansawdd dŵr ein harfordiroedd a'n moroedd fydd canolbwynt ein gwaith gyda phartneriaid o amgylch Dalgylchoedd Cyfleoedd Morol. Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein gwaith gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a ffermwyr sy’n denantiaid i fuddsoddi mewn prosiectau i atal llygredd maetholion hyd yr eithaf ym morlyn arfordirol Bae Cemlyn ar Ynys Môn. Yn Ne-orllewin Cymru, rydym hefyd yn defnyddio'r dystiolaeth a gasglwyd yn dilyn canlyniadau profion ansawdd dŵr gwael mewn pysgodfeydd cregyn gleision ym Mae Abertawe i ddeall y methiannau ac i lywio gweithdrefnau rheoli mwy effeithiol i atal achosion rhag digwydd eto.

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf