Map Cyngor Datblygu

Map Cyngor Datblygu

Mae’r map cyngor datblygu at ddibenion cynllunio defnydd tir a fydd yn cymryd lle y Map Llifogydd ar gyfer Gynllunio ar ddiwedd Haf 2021.

Mae’r Map Cyngor Datblygu ar gyfer cynlluniau defnydd tir. Dylid ei ddefnyddio gyda Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 i lywio unrhyw ddatblygiadau newydd o ran perygl llifogydd. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio fframwaith rhagofalon i gynghori ceisiadau cynllunio.

Mae’r map wedi ei seilio ar amlinelliadau llifogydd eithafol Cyfoeth Naturiol Cymru (Ardal C) ynghyd â data Arolwg Daearegol Prydain (Ardal B). Cyhoeddwyd data Ardal B yn 2004, a chael ei ddiweddaru yn 2017, mae data Ardal B yn cael ei ddiweddaru bob chwarter. Mae’r mapiau hyn wedi eu cyfyngu i raddfa 1:25,000 neu uwch ac wedi’u dylunio fel sbardun ar gyfer cyngor polisi o fewn TAN 15 yn hytrach nac ar gyfer ymchwil graddfa fechan. 

Data GIS

Os oes angen i chi lawrlwytho data GIS, gellir lawrlwytho nifer o haenau’r map o 'Lle' sef Porth Llywodraeth Cymru ar gyfer data GIS Agored.

Ffyrdd eraill o ddysgu am berygl llifogydd tymor hir

  • Ffoniwch Floodline: 0345 988 1188
  • Sgwrsio drwy deipio: 0345 602 6340 (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw)

Dysgwch fwy am gostau galwadau (saesneg yn unig)

Cydnabyddiaeth

Mae'n cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a hawl cronfa ddata. Cedwir pob hawl. Mae cyfran o’r wybodaeth wedi’i seilio ar ddata gofodol digidol sydd wedi’u trwyddedu gan y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg © NERC (CEH). Mapio Daearegol: Arolwg Daeareg Prydain © NERC. DEFRA a’r Swyddfa Dywydd © hawlfraint y Goron. © Prifysgol Cranfield. © Sefydliad James Hutton. Cynnwys data OS data © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data 2017. Gwasanaethau Tir ac Eiddo Land © Hawlfraint y Goron a hawl sylfaen-data.

Diweddarwyd ddiwethaf