Fforwm Pysgodfeydd Cymru

Pwrpas

Rydym am weld stociau pysgod a physgodfeydd yn ffynnu yng Nghymru, sy’n cael eu gwarchod, eu cefnogi a’u gwella gan yr amgylchedd naturiol y maent yn dibynnu arno

Bydd Fforwm Pysgodfeydd Cymru yn cynnwys amrywiaeth eang o randdeiliaid sy’n dod at ei gilydd i rannu syniadau a gweithredu fel llysgenhadon ar gyfer pysgodfeydd Cymru.

Rydym am i’r grŵp newydd hwn gynrychioli pawb sy’n poeni am bysgod, nid dim ond deiliaid trwydded pysgota â gwialen a rhwydi; clybiau pysgota, perchnogion pysgodfeydd a glannau’r afon, ond hefyd sefydliadau cadwraeth; ymddiriedolaethau afonydd; gwirfoddolwyr a busnesau a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gysylltiedig â physgod a physgodfeydd.

Nid oes un ateb syml i ddatrys y materion a’r heriau niferus sy’n wynebu pysgodfeydd. Gellir dod o hyd i’r atebion drwy gyfuniad o wahanol newidiadau, y mae angen i bob un ohonynt gael eu hategu gan ffyrdd newydd o feddwl.

Drwy weithio gyda’n gilydd, bydd y fforwm yn sianel ar gyfer cyfnewid syniadau ac arfer gorau a bydd yn helpu i hysbysu gwaith pysgodfeydd CNC ar strategaeth, hyrwyddo a gweithio mewn partneriaeth, ymhlith meysydd eraill.

Aelodaeth

Y nod yw sicrhau bod ein stociau o bysgod dŵr croyw a mudol yn cael eu diogelu am genedlaethau i ddod.

Bydd y fforwm yn cynnwys cynrychiolwyr o CNC ac amrywiaeth o grwpiau a sefydliadau.

Mae gan aelodau ran i’w chwarae yn y ffordd y caiff pysgod a physgodfeydd eu rheoli yng Nghymru, ac maent wedi’u huno gan eu hawydd i weld pysgota yng Nghymru’n cael ei reoli mewn modd cynaliadwy sydd o fudd i bobl, amgylchedd ac economi Cymru.

I ddechrau, bydd y fforwm yn cynnwys y sefydliadau canlynol, ond bydd aelodaeth y dyfodol yn cael ei hadolygu. Yr aelodau yw:

  • Afonydd Cymru
  • Angling Cymru
  • Angling Trust
  • Ymddiriedolaeth Eogiaid yr Iwerydd
  • Ymgyrch Amddiffyn Pysgodfeydd Cymru
  • Cynghrair Cefn Gwlad Cymru
  • Sefydliad Rheoli Pysgodfeydd – Cangen Cymru
  • Cadwraeth Eogiaid a Brithyll Cymru
  • Cymdeithas Genweirwyr Eog a Brithyll Cymru
  • Ymddiriedolaeth Brithyll Gwyllt

Yn ogystal, mae grwpiau eraill a allai fod yn bresennol yng nghyfarfodydd y fforwm yn cynnwys Llywodraeth Cymru, rhwydwyr, sefydliadau bywyd gwyllt a grwpiau afonydd unigol yn ogystal â DEFRA ac Asiantaeth yr Amgylchedd, a fydd yn cyfrannu at drafodaethau trawsffiniol.

Cylch Gorchwyl

Cyfarfodydd

Byddwn yn anelu at gyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn mewn lleoliadau ledled Cymru.

27 Tachwedd 2023

5 Gorffennaf 2023

31 Ionawr 2023

31 Mai 2022

27 Medi 2022

13 Ionawr 2022

20 Medi 2021

1 Ebrill 2021, Skype

19 Tachwedd 2020, Skype

9 Ebrill 2020, Skype

14 Tachwedd 2019, Ivy Bush Royal Hotel, Caerfyrddin

 

2 Mai 2019, Elephant and Castle Hotel, Broad Street, Newtown, Powys

31 Hydref 2018, Ty Cambria, Newport Road, Cardiff

Cysylltwch â ni

Ebostiwch Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf