Anfonwch eich ffurflen gwastraff

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i:

  • fonitro cydymffurfiad y safle ag amodau eu trwydded amgylcheddol
  • cadw cofrestr gyhoeddus
  • casglu ystadegau cenedlaethol am wastraff

Templed dychwelyd gwastraff wedi'i ddiweddaru

Rydym wedi diwygio’r ffurflen electronig ar gyfer cofnodion gwastraff o fis Ionawr-Mawrth 2021 ymlaen.

Bydd y daenlen newydd yn eich galluogi i ddewis y blynyddoedd adrodd 2021 a 2022. 

Byddwn yn e-bostio copi o’r ffurflen newydd i’r holl weithredwyr gwastraff sydd wedi cyflwyno ffurflen electronig o’r blaen. 

Os na fyddwch wedi derbyn taenlen, cysylltwch â ni ar 0300 065 3000

Cwblhau'r daenlen

Mae’n rhaid ichi ddefnyddio’r fersiwn diweddaraf o’r daenlen neu ni chaiff eich ffurflen ei derbyn.

Llenwch bob rhan ofynnol o’r daenlen a defnyddiwch eich rhif EPR (Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol) yn hytrach nag unrhyw hen gyfeirnod.

Os oes gennych fwy nag un drwydded gwastraff ar gyfer eich safle, bydd angen i chi ddarparu cofnod ar gyfer pob trwydded.

Os cyflawnir amrywiaeth o weithrediadau gwastraff ar y safle o dan un drwydded, gofynnwn ichi gwblhau mwy nag un cofnod er mwyn sicrhau y cofnodir mewnbynnau ac allbynnau pob gweithrediad gwastraff ar wahân.

I ganolfannau gwastraff nad ydynt yn Gyfleusterau Deunyddiau, nid oes ond angen cwblhau’r rhannau cyntaf o’r tri thudalen yn y gweithlyfr â phenawdau glas; rhaid i Gyfleusterau Deunyddiau lenwi’r tudalennau hyn yn llawn

Ffurflen bapur

Os na allwch gyflwyno'ch ffurflen drwy anfon neges e-bost, gallwch chi lenwi ffurflen bapur. Cysylltwch â ni i ofyn am ffurflen papur waste.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.  Dylid dychwelyd ffurflenni papur wedi'u llenwi i:

Cyfoeth Naturiol Cymru
Canolfan Gofal Cwsmeriaid
29 Heol Casnewydd
Caerdydd, CF24 0TP

Sut i ddosbarthu ac asesu gwastraff

Am ragor o gymorth ar sut i ddewis cod EWC cywir ar gyfer gwastraff, defnyddiwch y canllawiau sydd ar gael.

Terfynau amser ar gyfer cyflwyno cofnodion gwastraff

Cofnodion chwarterol
Chwarter Terfyn amser
1 Ionawr i 31 Mawrth Ebrill 30
1 Ebrill i 30 Mehefin Gorffennaf 31
1 Gorffennaf 1 i 30 Medi Hydref 31
1 Hydref 1 i 31 Rhagfyr Ionawr 31

 

Cofnodion blynyddol
Cyfnod cofnodion blynyddol Terfyn amser ar gyfer danfon y cofnod
1 Ionawr i 31 Rhagfyr 31 Ionawr y flwyddyn ganlynol

 

Diweddarwyd ddiwethaf