Caniatáu, monitro, adrodd a dilysu allyriadau nwyon tŷ gwydr

Os ydych yn cyflawni gweithgaredd a gwmpesir gan Gynllun Masnachu Allyriadau’r DU (ETS y DU), bydd angen trwydded allyriadau nwyon tŷ gwydr arnoch. Mae gweithredwyr yn gwneud cais am eu trwyddedau ac yn eu derbyn ac yn cyflwyno eu hadroddiadau drwy'r Rhaglen Awtomeiddio Llif Gwaith System Masnachu Allyriadau (ETSWAP) a ddefnyddiwyd yn flaenorol o dan System Masnachu Allyriadau'r UE (ETS yr UE).

Dylai gweithredwyr ddarllen a deall eu trwydded, a'r amodau sy'n ymwneud â rhwymedigaethau monitro ac adrodd, yn ogystal â'r rhai sy'n gofyn am wiriad trydydd parti o allyriadau adroddadwy a lefelau gweithgarwch.

Cyhoeddir trwyddedau a chynlluniau monitro allyriadau gan Reoleiddwyr ETS y DU.

Gwneud cais am drwydded nwyon tŷ gwydr

Rydych yn gwneud cais am drwydded allyriadau nwyon tŷ gwydr newydd gan ddefnyddio ETSWAP ac os bod eich cais wedi'i gwblhau'n gywir a'i fod yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol, byddwch yn cael trwydded allyriadau nwyon tŷ gwydr. Bydd eich trwydded yn cynnwys amodau sy’n ei gwneud yn ofynnol i chi wneud y canlynol:

 • monitro ac adrodd ar eich allyriadau nwyon tŷ gwydr adroddadwy
 • monitro ac adrodd ar eich lefelau gweithgarwch adroddadwy (gosodiadau sy'n gymwys i gael dyraniad lwfansau am ddim yn unig)
 • lwfansau ildio sy'n cyfateb i'ch allyriadau adroddadwy
 • hysbysu eich rheoleiddiwr o newidiadau mewn galluedd monitro neu weithgareddau’r gosodiad

Amodau'r drwydded

Er mwyn cydymffurfio â'r amodau sy'n ymwneud ag allyriadau yn eich trwydded, rhaid i chi gwblhau'r tasgau yng nghylch blynyddol ETS y DU erbyn y terfynau amser penodedig. Os na wnewch hynny, gall eich rheoleiddiwr gymryd camau gorfodi a allai arwain at gosb sifil.

Blwyddyn galendr yw blwyddyn cynllun.

Tasgau blynyddol a therfynau amser cydymffurfio yn ymwneud ag allyriadau

Ionawr – dechrau monitro eich allyriadau a lefelau gweithgarwch lle bo’n berthnasol

 • 31 Mawrth – cyflwyno’ch adroddiad allyriadau blynyddol a, lle bo’n berthnasol, eich adroddiad lefel gweithgarwch ac adroddiad(au) dilysu ar gyfer y flwyddyn gynllun flaenorol gan ddefnyddio ETSWAP
 • 30 Ebrill – ildio lwfansau sy’n cyfateb i’ch allyriadau adroddadwy yn y flwyddyn gynllun flaenorol yng nghofrestrfa ETS y DU
 • 30 Mehefin – cyflwyno adroddiadau gwella (os yn berthnasol) gan ddefnyddio ETSWAP
 • Gorffennaf – penodi gwiriwr achrededig priodol, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes
 • 30 Medi – cyflwyno cais am hepgor ymweliad safle, os oes angen
 • Rhagfyr – ystyried dechrau paratoi eich adroddiad allyriadau blynyddol
 • 31 Rhagfyr – rhoi gwybod i’ch rheoleiddiwr am unrhyw newidiadau anarwyddocaol i’ch cynllun monitro gan ddefnyddio ETSWAP
 • 31 Rhagfyr – cwblhau eich gwaith monitro allyriadau ar gyfer y flwyddyn gynllun honno

Monitro eich allyriadau a lefelau gweithgarwch

Rhaid i chi fonitro eich allyriadau a lefelau gweithgarwch adroddadwy lle bo'n berthnasol o 1 Ionawr i 31 Rhagfyr ym mhob blwyddyn gynllun.

Rhaid i chi fonitro yn unol â’r canlynol:

Rydych yn defnyddio'r data allyriadau a lefel gweithgarwch a gasglwyd yn ystod eich gwaith monitro i gynhyrchu eich adroddiadau blynyddol ar allyriadau a lefel gweithgarwch. 

Adrodd gan ddefnyddio system ETSWAP

Bydd y system ETSWAP yn parhau i gael ei defnyddio gan weithredwyr hedfan a gweithredwyr gosodiadau nes y caiff ei disodli gan system caniatáu, monitro, adrodd a dilysu (PMRV) newydd. Mae hyn wedi'i gynllunio ar gyfer 2022 ar gyfer gweithredwyr a dilyswyr gosodiadau, a 2023 ar gyfer gweithredwyr a dilyswyr awyrennau. Am ragor o wybodaeth am y system newydd, gweler isod.

I gael rhagor o wybodaeth am y system ETSWAP, ewch i wefan Asiantaeth yr Amgylchedd Porth ETSWAP.

System caniatáu, monitro, adrodd a dilysu newydd o hydref 2022

Mae Awdurdod ETS y DU yn datblygu system caniatáu, monitro, adrodd a dilysu (PMRV) ddigidol newydd yn lle ETSWAP.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei roi ar waith gan gydweithio â rheoleiddwyr y DU, gyda mewnbwn gan wahanol ddefnyddwyr y system gan gynnwys gweithredwyr a dilyswyr.

Bydd y PMRV yn cael ei lansio fesul cam gan ddechrau yn hydref 2022, ond nodwch na fydd dyddiadau’n cael eu cadarnhau nes bod y system yn cael cymeradwyaeth ffurfiol y llywodraeth.

PMRV ar gyfer gweithredwyr a dilyswyr gosodiadau

Bydd ETSWAP yn parhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau cydymffurfio ETS y DU tan hydref 2022. Ar ôl hynny, bydd yn cael ei analluogi. Yna bydd gweithredwyr a dilyswyr gosodiadau yn y DU yn dechrau defnyddio PMRV ar gyfer gweithgarwch cydymffurfio ETS y DU, gan gynnwys cyflwyno adroddiadau blynyddol yn ymwneud â 2022.

Yn ystod hydref 2022, efallai y bydd cyfnod pan na fydd ETSWAP ar gael ar gyfer gweithgareddau cydymffurfio penodol. Bydd rheoleiddwyr yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr beth sydd angen iddynt ei wneud a phryd.

Ni fydd gan weithredwyr a dilyswyr gosodiadau fynediad i ETSWAP ar ôl iddo gael ei analluogi. Byddant yn gyfrifol am archifo eu data eu hunain.

Rhagor o ganllawiau:

PMRV ar gyfer gweithredwyr a dilyswyr awyrennau

Bydd ETSWAP yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau cydymffurfio ETS y DU a Gwrthbwyso a Lleihau Carbon ar gyfer Hedfan Rhyngwladol (CORSIA) hyd at hydref 2023.

Yn ystod haf 2023 bydd ETSWAP yn cael ei analluogi ar gyfer gweithredwyr a dilyswyr awyrennau. Yna byddant yn dechrau defnyddio PMRV ar gyfer gweithgareddau cydymffurfio ETS y DU a CORSIA, gan gynnwys cyflwyno adroddiadau blynyddol yn ymwneud â 2023.

Yn ystod haf 2023, efallai y bydd cyfnod pan na fydd ETSWAP ar gael ar gyfer gweithgareddau cydymffurfio penodol. Bydd rheoleiddwyr yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr beth sydd angen iddynt ei wneud a phryd.

Ni fydd gan weithredwyr a dilyswyr awyrennau fynediad i ETSWAP ar ôl iddo gael ei analluogi. Byddant yn gyfrifol am archifo eu data eu hunain.

Rhagor o ganllawiau:

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y system newydd

Byddwn yn darparu amseroedd a therfynau amser manylach ar gyfer gweithredwyr a dilyswyr gosodiadau yn gynnar yn 2022, a chymorth i'w helpu i drosglwyddo i PMRV.

Anfonwch e-bost at PMRV@beis.gov.uk i gofrestru eich diddordeb mewn grŵp profi defnyddwyr neu ar gyfer unrhyw ymholiadau sydd gennych am y system newydd. 

Dilysu

Mae Rheoliad Dilysu 2018 (Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 2018/2067 dyddiedig 18 Rhagfyr 2018 fel y’i haddaswyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddilyswyr fod yn berson cyfreithiol neu’n endid cyfreithiol arall sy’n cynnal gweithgareddau dilysu at ddiben ETS y DU ac wedi’i achredu gan Wasanaeth Achredu'r DU (UKAS).

Nid yw'n ofynnol i ddilyswyr achrededig ETS y DU gael swyddfa ffisegol yn y DU na bod yn endid cyfreithiol sydd wedi'i gofrestru yn y DU.

Mae UKAS yn gyfrifol am achredu a goruchwylio dilyswyr yn y DU ac am gynnal rhestr o'r dilyswyr hynny.

Mae gweithredwyr yn gyfrifol am sicrhau bod eu dilysydd wedi'i achredu ar gyfer y cwmpas gwaith perthnasol. Mae manylion cwmpas achredu'r dilysydd i'w gweld ar dystysgrif achredu'r dilysydd.

Rhagor o ganllawiau:

Os ydych yn gorff dilysu sydd wedi'i achredu i gyflawni dilysu yn ETS y DU am y tro cyntaf, bydd angen cyfrif ETSWAP arnoch i weld adroddiadau eich cleient ac i gyflwyno'ch datganiad barn dilysu. I wneud hyn, anfonwch e-bost at Asiantaeth yr Amgylchedd, gan ddyfynnu Cymorth ETSWAP yn llinell pwnc eich neges:

ethelp@environment-agency.gov.uk ar gyfer gosodiadau

etaviationhelp@environment-agency.gov.uk ar gyfer hedfan

Diweddarwyd ddiwethaf