Cyn i chi wneud cais am drwydded sychder neu orchymyn sychder

Paratoi a chyhoeddi cynllun sychder

Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais am drwydded neu orchymyn sychder, dylech nodi hyn yn glir yn gyntaf yn eich cynllun sychder. Rhaid i chi gynnwys manylion yr holl drwyddedau a gorchmynion sychder posib y gallech chi wneud cais amdanynt o dan yr ystod o sychderau rydych chi wedi cynllunio ar eu cyfer. Bydd presenoldeb trwydded neu orchymyn yn eich cynllun a'r wybodaeth ategol rydych chi'n ei chynnwys yn eich cynllun cyhoeddedig yn rhan o'r cyfiawnhad o angen pan ddewch chi i wneud cais ffurfiol amdano.

Dylai eich cynllun sychder gynnwys asesiad amgylcheddol ar gyfer y drwydded neu'r gorchymyn. Dylai hefyd gynnwys manylion am sut mae'r drwydded neu'r gorchymyn yn debygol o newid llif dŵr neu gyfundrefnau lefel dŵr. Dylai esbonio sut y gallai'r newidiadau hyn effeithio ar unrhyw nodweddion sy'n sensitif iddynt.

Bydd yn rhaid i chi fonitro ar eich traul eich hun. Mewn achosion eithriadol, gall Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd gynnal gwaith monitro (y gellir adennill costau ar ei gyfer).

Disgwylir y bydd eich ceisiadau am drwydded sychder a gorchymyn sychder yn ‘barod i ymgeisio’ ymlaen llaw, cymaint ag y bo modd, ac wedi’u cynnwys yn eich cynllun sychder. Bydd angen i chi ymgysylltu'n gynnar â ni, yn ogystal â gwrthwynebwyr posibl, i sicrhau bod unrhyw faterion a gofynion (megis monitro, lliniaru a digolledu) yn cael eu nodi cyn cyflwyno unrhyw gais.

Rhaid i chi ddilyn eich cynllun sychder bob amser yn ystod sychder.

Lleihau'r galw am ddŵr

Cyn i chi wneud cais am drwydded neu orchymyn sychder, rhaid i chi gyfyngu galw cwsmeriaid ar unrhyw ffynonellau dŵr yr effeithir arnynt.

Gwnewch hyn trwy gymryd y mesurau canlynol, y dylech fod wedi'u nodi yn eich cynllun sychder:

 • cynnal ymgyrch gyhoeddusrwydd i adael i'r cyhoedd wybod beth fyddwch chi'n ei wneud i leihau'r galw
 • cyfyngu'r defnydd o ddŵr dros dro
 • rheoli gollyngiadau
 • lleihau gwasgedd dŵr

Efallai na fydd rhaid i chi gymryd pob un o'r mesurau hyn os mai'r canlyniad fydd un o'r canlynol:

 • arwain at gyn lleied o arbedion dŵr â phosib
 • dim llawer o effaith fuddiol ar yr amgylchedd

Os penderfynwch beidio â chymryd y mesurau hyn, dylech egluro pam yn eich cais am y drwydded neu orchymyn sychder.

Ysgrifennu adroddiad amgylcheddol

Cyn gwneud cais am drwydded sychder, gorchymyn sychder neu orchymyn brys am sychder, mae'n rhaid i chi ysgrifennu adroddiad amgylcheddol, y bydd yn rhaid i chi ei anfon gyda'ch cais. Dylech seilio hwn ar y canlynol:

 • yr asesiadau amgylcheddol yn eich cynllun sychder
 • eich cynllun monitro amgylcheddol

Bydd cynnwys yr adroddiad amgylcheddol yn dibynnu ar amgylchiadau'r sychder. Gellir gweld manylion yr hyn sy'n ofynnol yn yr adroddiad amgylcheddol yn y Canllawiau Technegol ar gyfer Cynlluniau Sychder Cwmnïau Dŵr. Cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru os oes angen cyngor pellach arnoch ar sut i ysgrifennu eich adroddiad.

Yn gyffredinol, dylai adroddiad amgylcheddol gynnwys y canlynol:

 • crynodeb o'r adroddiad mewn iaith annhechnegol
 • disgrifiad o'r cynnig, gan gynnwys manylion y wefan lle byddwch chi'n defnyddio'r drwydded neu'r gorchymyn, ei leoliad (darparwch fapiau a chynlluniau), a pha mor hir y byddwch chi'n ei ddefnyddio
 • datganiad byr yn esbonio pam mae angen y dŵr arnoch chi
 • manylion y ffynonellau dŵr amgen rydych chi wedi'u hystyried – dylai hyn ddarparu cyfiawnhad dros eich cais

Dylai hefyd gynnwys y canlynol:

 • disgrifiad o'r amgylchedd presennol
 • disgrifiad o effeithiau tebygol y drwydded neu'r gorchymyn ar yr amgylchedd presennol
 • disgrifiad o'r hyn y byddwch chi'n ei wneud i leihau unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylchedd
 • unrhyw wybodaeth bellach sydd ei hangen i asesu effeithiau'r drwydded neu'r gorchymyn ar safle sydd wedi’i ddynodi o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd (Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) neu Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA))
 • unrhyw wybodaeth bellach sydd ei hangen i asesu effeithiau'r drwydded neu'r gorchymyn ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Gwarchodfa Natur Leol, Gwarchodfa Natur Genedlaethol neu Ardal Cadwraeth Forol
 • unrhyw wybodaeth bellach am effeithiau'r drwydded neu'r gorchymyn ar ddefnyddwyr dŵr a'r amgylchedd
 • cynllun monitro, fel y soniwyd yn eich cynllun sychder – gan gynnwys manylion y data y byddwch chi'n ei gasglu a ble a phryd y byddwch chi'n ei gasglu
 • unrhyw fesurau lliniaru neu gydadferol (os yw'n berthnasol)

Dylai eich disgrifiad o'r amgylchedd presennol gynnwys manylion am y canlynol:

 • unrhyw nodweddion ar y safle
 • pwysigrwydd y safle
 • statws dosbarthu'r safle o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (ewch i wefan Arsylwi Dŵr Cymru i gael mwy o wybodaeth)
 • llif arwyneb a lefelau dŵr daear
 • sensitifrwydd y safle i newidiadau yn llif neu lefel y dŵr
 • unrhyw drwyddedau tynnu dŵr cyfredol sydd gennych

Dylai eich adroddiad amgylcheddol hefyd gynnwys y canlynol:

 • casgliad yn crynhoi'r achos o blaid ac yn erbyn eich defnydd arfaethedig o drwydded neu orchymyn
 • atodiadau (megis dulliau a ddefnyddiwyd ac arolygon a gynlluniwyd)

Dylech wneud unrhyw waith paratoi ar gyfer eich cais am drwydded cyn i'r sychder ddigwydd.

Ystyried gwneud cais am drwydded sychder yn ystod y gaeaf

Gallwch wneud cais am drwydded sychder yn ystod y gaeaf er mwyn gwneud y canlynol:

 • lleihau'r tebygolrwydd o orfod defnyddio trwydded neu orchymyn dros yr haf canlynol
 • ailgyflenwi adnoddau dŵr sydd wedi gwacáu oherwydd sychder
 • amddiffyn adnoddau dŵr mewn ardal y mae sychder yn effeithio arni

Yn yr un modd â thrwyddedau sychder cyffredin, dim ond os oes prinder dŵr difrifol neu berygl o brinder dŵr difrifol oherwydd prinder glaw eithriadol y gallwch wneud cais am drwydded sychder yn ystod y gaeaf.

Rhaid i chi brofi bod y bygythiad i gyflenwadau dŵr cyhoeddus yn sylweddol fwy na'r arfer ar gyfer yr adeg o'r flwyddyn (megis trwy brofi y bu diffyg glawiad neu ddefnyddio modelu i ragamcanu cyflenwad yn y dyfodol). Rhaid i chi hefyd egluro beth fyddwch chi'n ei wneud i leihau unrhyw effeithiau amgylcheddol niweidiol (megis gostyngiad yn ansawdd y dŵr) oherwydd gweithredu'r drwydded sychder yn ystod y gaeaf.

Gwnewch gais am drwydded sychder yn ystod y gaeaf yn yr un ffordd ag y byddwch yn gwneud cais am drwydded sychder cyffredin.

Gwneud cais am safle yng Nghymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn llunio arweiniad ar y camau o wneud cais am drwyddedau sychder a gorchmynion sychder yng Nghymru, yn ogystal â Chanllawiau Technegol ar gyfer Cynlluniau Sychder Cwmnïau Dŵr (ar gyfer cwmnïau sydd yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru). Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n penderfynu ar drwyddedau sychder a Gweinidogion Cymru sy'n penderfynu ar orchmynion sychder. Am wybodaeth bellach, darllenwch ein canllawiau ar y canlynol:

Gwneud cais am safle yn Lloegr

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn llunio canllawiau i Loegr ar wneud cais am drwyddedau sychder a gorchmynion sychder, yn ogystal â chanllawiau ar lunio cynllun sychder (ar gyfer cwmnïau sydd yn gyfan gwbl neu'n bennaf yn Lloegr – ewch i wefan Asiantaeth yr Amgylchedd).

Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n penderfynu ar geisiadau am drwyddedau sychder yn Lloegr.

Yr Ysgrifennydd Gwladol sy'n penderfynu ar geisiadau am orchmynion sychder cyffredin neu orchmynion sychder brys yn Lloegr.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau, sylwadau, ymholiadau neu wrthwynebiadau mewn perthynas â safleoedd yn Lloegr i Ganolfan Gymorth Trwyddedu Adnoddau Dŵr Asiantaeth yr Amgylchedd.

Canolfan Gymorth Trwyddedu Adnoddau Dŵr
Asiantaeth yr Amgylchedd
Quadrant 2
99 Parkway Avenue
Parkway Business Park
Sheffield
S9 4WF

E-bost:  PSC-WaterResources@environment-agency.gov.uk

Dylid anfon ceisiadau am orchymyn sychder a gorchymyn sychder brys yn Lloegr at y cyfeiriad canlynol:

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
Water Resources Policy
Seacole 3rd Floor
2 Marsham Street
Llundain
SW1P 4JR

E-bost: water.resources@defra.gov.uk

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf