Cyn i mi wneud cais am drwydded tynnu dŵr neu ei gronni

Gwiriwch i weld a oes dŵr ar gael yn eich ardal a sut i lenwi ymholiad cyn gwneud cais

Os ydych chi'n siŵr bod angen trwydded arnoch ar gyfer eich gweithgaredd, mae rhai camau y dylech eu cymryd cyn i chi anfon cais ffurfiol atom. Gallwch:

  • ymchwilio i ffynhonnell dŵr daear, neu
  • gofynnwch am ein cymorth, trwy ddefnyddio ein gwasanaeth cyn gwneud cais.

A oes dŵr ar gael yn fy ardal?

Rydym yn asesu faint o ddŵr sydd ar gael ym mhob dalgylch ac yn defnyddio hyn i gynhyrchu ein strategaeth trwyddedu tynnu dŵr ar gyfer y dalgylch. Bydd y strategaeth trwyddedu tynnu dŵr ar gyfer eich dalgylch yn dweud wrthych a oes unrhyw ddŵr ar gael ar gyfer tynnu dŵr.

Os nad oes dŵr ar gael, mae'n annhebygol y bydd eich cais yn llwyddiannus oni bai eich bod yn dychwelyd yr holl ddŵr a dynnwyd i'r amgylchedd. Gelwir hyn yn tynnu dŵr nad oedd yn ddarfodedig.

Ymchwilio i ffynhonnell dŵr daear.

Gallwch wirio a oes ffynhonnell dŵr daear ar gael, ac a yw'n addas ar gyfer eich anghenion heb drwydded tynnu dŵr lawn, trwy gynnal ‘prawf pwmpio’. Mae angen i chi wneud cais am ganiatâd ymchwiliad dŵr daear i wneud hyn.

Mae caniatâd eich ymchwiliad yn cyfyngu ar gyfradd a hyd y gwaith o dynnu dŵr, ac yn cyfyngu ar y gwaith a gyflawnwyd i:

  • ddarganfod a oes dŵr daear yn bresennol; a
  • darganfod pa effaith y byddai tynnu dŵr daear yn ei chael ar yr amgylchedd.

Nid oes angen caniatâd i ymchwilio fel rheol ar gyfer gweithrediad gwagio. Byddai angen caniatâd os ydych chi’n bwriadu profi pwmp (yn fwy na 20 metr ciwbig y dydd), cyn gwneud cais am drwydded, i ymchwilio i nodweddion dyfrhaen ac asesu’r risgiau i nodweddion dŵr cyfagos.

Sut mae caniatâd ymchwiliad dŵr daear yn gweithio?

Mae’r caniatâd yn cynnwys amodau y mae’n rhaid i chi eu dilyn wrth gynnal eich ymchwiliad. Efallai y byddwn yn tynnu’r caniatâd yn ôl os na fyddwch yn bodloni’r amodau.

Mae caniatâd ymchwiliad fel arfer yn para am chwech i naw mis. Disgwyliwn i chi gwblhau eich ymchwiliad – ‘prawf pwmpio’ - yn yr amser hwn. Gallwch ddefnyddio Metholeg Prawf Pwmpio SEPA (Saesneg yn unig) i'ch helpu i gynllunio eich ymchwiliad.

Rhaid i chi anfon asesiad effaith dŵr daear atom, gan gynnwys eich canlyniadau ‘prawf pwmpio’ os ydych chi'n gwneud cais ffurfiol am drwydded lawn i dynnu dŵr. Hyd yn oed os yw'r ymchwiliad yn dangos bod y ffynhonnell yn darparu digon o ddŵr ar gyfer eich anghenion, nid yw hyn yn golygu y byddwn yn rhoi trwydded tynnu dŵr i chi’n awtomatig.

Gwneud cais am ganiatâd i ymchwilio i ffynhonnell dŵr daear.

I wneud cais am ganiatâd ymchwiliad dŵr daear, darllenwch y canllaw ac yna llenwch ffurflen gais.

Byddwn yn anelu at roi eich caniatâd i chi o fewn 45 diwrnod gwaith, fel y nodwyd yn ein terfynau amser lefel gwasanaeth. Gall gymryd mwy o amser i asesu eich cais os yw'r gweithgaredd yn agos at safleoedd cadwraeth sensitif, oherwydd efallai y bydd yn rhaid i ni ymgynghori’n allanol.

Sut allaf gael cymorth i wneud cais?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch cynnig neu os ydych am gael gwybod am faterion a allai effeithio ar ba mor debygol y bydd eich cais ffurfiol yn llwyddiannus, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno ymholiad cyn gwneud cais.

Gallwch gyflwyno ymholiad cyn gwneud cais am gronni neu dynnu dŵr wyneb mewndirol trwy lenwi ffurflen gais, gyda disgrifiad byr o’ch cynnig.

Mae ymholiadau cyn gwneud cais ar gael ar hyn o bryd yn rhad ac am ddim o dan ein Cynllun Taliadau Tynnu Dŵr. Edrychwch ar ein lefelau gwasanaeth am wybodaeth ynghylch pryd y gallwch chi ddisgwyl i ni ymateb.

Gofyn am gyngor cyn gwneud cais ar gyfer cynllun ynni dŵr.

Os ydych chi'n bwriadu tynnu dŵr i wneud cynllun ynni dŵr, dylech ddarllen ein Nodiadau Canllaw Ynni Dŵr (HGN) a Nodiadau Canllaw Ategol (SGN) cyn i chi ddechrau dewis lleoliad a dyluniad eich cynlluniau a chyn i chi wneud unrhyw ymholiadau cyn gwneud cais neu geisiadau ffurfiol.

Mae’r nodiadau’n rhoi cyngor a chanllawiau technegol ar gyfer dylunwyr a datblygwyr cynlluniau ynni dŵr, a gwybodaeth am yr hyn y dylech ei wneud i gydymffurfio â deddfwriaeth amgylcheddol a deddfwriaeth arall.

I anfon ymholiad cyn gwneud cais am ynni dŵr atom, darllenwch ein canllaw ymgeisio ac yna llenwch ffurflen gais.

Rhaid i chi gyflwyno arolwg ffotograffau geomorffoleg cam 1 gyda’ch ymholiad cyn gwneud cais. Dogfen annhechnegol yw hon a fydd yn ein galluogi i roi cyngor ar ofynion lleoliad a dylunio geomorffolegol eich cynllun ynni dŵr yn gynnar yn y broses ymgeisio. Mae hefyd yn ein helpu i ddarparu gwell cyngor, yn gyflymach, ar agweddau amgylcheddol eraill eich cynllun. Darllenwch ein canllaw arolygon ffotograffau geomorffoleg ar gyfer datblygiadau ynni dŵr (SGN2) i'ch helpu i ddeall yr hyn sydd ei angen arnom

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen WRC Cais am ganiatâd i ymchwilio i ffynhonnell dŵr daear WORD [184.6 KB]
Nodyn canllaw WRC Gwneud cais am ganiatâd i ymchwilio i fynhonnell dŵr daear PDF [299.5 KB]