Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cronfa Ddŵr Alwen, ger Dinbych

Ewch ar droed neu ar feic o amgylch y gronfa ddŵr uchel ac anferth hon

Beth sydd yma

Cŵn
Llwybr beicio mynydd
Parcio (codir tâl)
Ardal picnic
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r holl lwybrau ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Y peth cyntaf a welwch chi wrth gyrraedd maes parcio Alwen yw’r argae enfawr sy’n sefyll ar draws y gronfa ddŵr.

Adeiladwyd y gronfa ddŵr a’r argae ar ddechrau’r 20fed ganrif er mwyn cyflenwi dŵr i borthladd Penbedw.

Mae’r coedwigoedd conwydd o amgylch y gronfa ddŵr yn rhan o Goedwig Hiraethog a chawsant eu plannu i adnewyddu cyflenwadau pren ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yr argae yw’r man cychwyn ar gyfer llwybr saith milltir o hyd o amgylch cronfa ddŵr Alwen sy’n addas ar gyfer beicwyr a cherddwyr fel ei gilydd.

Mae’r llwybr yn arwain drwy goedwigoedd a gweundiroedd ac yn cynnwys golygfeydd eang dros y gronfa ddŵr.

Gall beicwyr a cherddwyr ddilyn llwybr cyswllt o gronfa ddŵr Alwen hyd at Lyn Brenig ble mae canolfan ymwelwyr i’w chael gyda chaffi a thoiledau.

Llwybr cerdded

Dyn a menyw ar Lwybr Alwen

Mae’r llwybr cerdded wedi ei arwyddo’n glir ac yn cychwyn o faes parcio Alwen.

Mae’n llwybr a rennir a gellir ei ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr.

Dylid ei ddilyn yn null y cloc ar droed – gwyliwch am yr arwyddion.

Llwybr Alwen

6¾ milltir/10.9 cilomedr, cymedrol

Mae Llwybr Alwen yn rhedeg drwy goedwigoedd, gweundiroedd, ac ar hyd ymyl y dŵr ar lonydd ag wyneb iddynt a llwybrau coedwigaeth.

Ar hyd y daith mae golygfeydd amrywiol ar draws y gronfa ddŵr a thua mynyddoedd Eryri.

Mae paneli darluniedig ar hyd y llwybr yn cyflwyno bywyd gwyllt, diwylliant a llên gwerin tirwedd yr ucheldir.

Gwyliwch am fywyd gwyllt, o fodaod tinwen i grugieir duon, o’r gwcw i’r gylfingroes - efallai y byddech chi’n ddigon lwcus, hyd yn oed, i weld gwiwer goch neu walch y pysgod.

Llwybr beicio mynydd

Mae’r llwybr beicio mynydd wedi ei arwyddo’n glir ac yn cychwyn o faes parcio Alwen.

Mae’n llwybr a rennir a gellir ei ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr.

Dylid ei ddilyn yn erbyn y cloc ar feic – gwyliwch am yr arwyddion.

Gweler ein tudalen ar feicio mynydd am restr o’n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am eu graddio er mwyn sicrhau eich bod yn dewis llwybr sy’n addas ar eich cyfer chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn darllen yr wybodaeth berthnasol ar-lein cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Alwen

10.9 cilomedr, dosbarth glas (cymedrol)

Mae’r llwybr yn cysylltu lonydd drwy’r goedwig gyda rhannau ar ffurf llwybrau un lôn pwrpasol yn gweu i mewn ac allan o’r goedwig ac o gwmpas y gronfa ddŵr.

Mae ganddo gryn amrywiaeth o lwybr mor fyr gydag ychydig o goetir cysgodol a gweundir agored.

Mae’r esgyniad i fyny o’r bont dros y gronfa ddŵr yn flinderus ond mae gwthio’ch beic i fyny yn bosib.

Mae pwynt uchaf y llwybr y tu hwnt i’r bont yn agored iawn i’r gwynt a’r glaw a dylech baratoi ar gyfer unrhyw newid yn y tywydd.

Dylid dilyn y llwybr rhanedig yma yn erbyn y cloc gyda beic – gwyliwch am yr arwyddion ac ildiwch i gerddwyr.

Canolfan ymwelwyr Llyn Brenig

Dyn a phlentyn yn pysgota ar bwys Llyn Brenig

Mae’r fynedfa i faes parcio Llyn Brenig oddi ar y B4501, 1 filltir o’r fynedfa ar gyfer maes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae canolfan ymwelwyr Llyn Brenig wedi ei rheoli gan Ddŵr Cymru/Welsh Water.

Mae ganddi gaffi, toiledau, siop bysgota, parc chwarae a chyfleusterau llogi beic.

Mae Llwybr Brenig (9½ milltir/15 cilomedr) yn cychwyn o faes parcio’r ganolfan ymwelwyr ac yn gwneud ei ffordd o amgylch cronfa ddŵr Brenig – gall cerddwyr a beicwyr ddilyn y llwybr.

Gall beicwyr a cherddwyr ddilyn lôn gyswllt rhwng meysydd parcio cronfa ddŵr Alwen a Llyn Brenig.

Cafodd y gronfa Llyn Brenig ei hadeiladu yn yr 1970au ac mae’n cael ei defnyddio i reoli’r cyflenwad dŵr i Afon Dyfrdwy.

Mae hefyd yn un o’r prif bysgodfeydd plu yn y DU ac yn cynnal cystadlaethau rhyngwladol.

Mae tocynnau ar gyfer pysgota yng nghronfeydd Alwen a Brenig ar gael o’r ganolfan ymwelwyr.

Gweler gwefan Llyn Brenig am fwy o wybodaeth.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Alwen 11 milltir i’r de-orllewin o Ddinbych.

Mae parcio yn Alwen am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O’r de: dilynwch y B4501 o Gerrigydrudion tuag at Ddinbych, gan ddilyn yr arwyddion brown a gwyn hyd at Lyn Brenig. Wedi tair o filltiroedd, trowch i’r chwith i lawr llwybr caregog tuag at faes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

O’r gogledd: dilynwch y B4501 o Ddinbych tuag at Gerrigydrudion. Wedi 11 o filltiroedd, ewch heibio i faes parcio canolfan ymwelwyr Dŵr Cymru/Welsh Water Llyn Brenig. Wedi 1 filltir, mae’r troad am faes parcio Alwen ar y dde. Dilynwch y llwybr caregog hwn tuag at faes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru.

Map Arolwg Ordnans

Mae maes parico Alwen ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 955 530.

Maes parcio

Mae’n costio £2 y dydd i barcio ym maes parcio Alwen.

Mae angen ichi dalu’r ffi hon â’r arian cywir.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf yn y Rhyl.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cysylltu

Natural Resources Wales

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig (Dŵr Cymru)

01490 420463.

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad Alwen PDF [999.9 KB]
Taflen Alwen - Brenig PDF [6.0 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.