Gwiriwch eich risg o erydu arfordirol (map Rheoli Pergyl Erydu Arfordirol Cenedlaethol)

Mae hwn yn wasanaeth newydd. Os oes gennych unrhyw broblemau gyda'r map yn llwytho'n araf, ceisiwch adfywio eich sgrîn. 

Perygl erydu arfordirol

Rydym yn dangos perygl erydu arfordirol fel tri band ar y map gyda gwahanol liwiau ar gyfer y canlynol:

 • y tymor byr, 2005 i 2025
 • y tymor canolig, 2005 i 2055
 • y tymor hir, 2005 i 2105

Gwiriwch y perygl o erydu arfordirol ar fap (map Rheoli Perygl Erydu Arfordirol Cenedlaethol):

Amcangyfrifon erydiad

Mae'r bandiau lliw yn dangos yr amrediad canol (hyder 50 canradd) ar gyfer amcangyfrif yr erydiad fel y tir sy'n cael ei golli mewn metrau ar gyfer pob cyfnod amser. Mae'r tir sy'n cael ei golli yn cael ei fesur o leoliad ymyl y clogwyn yn 2005.

Cliciwch ar y bandiau hefyd i weld yr amcangyfrifon isaf (hyder 95 canradd) i uchaf (hyder 5 canradd) mewn blychau testun.

Mae 'hyder canraddol' yn golygu pa mor sicr ydym y bydd erydiad yn cyrraedd man penodol erbyn pwynt penodol mewn amser.

Mae hyder o 95 canradd yn golygu ein bod 95% yn sicr y bydd erydiad yn cyrraedd y lleoliad hwn erbyn adeg benodol mewn amser. Mae hyder 5 canradd yn golygu ein bod 5% yn sicr y bydd erydiad yn cyrraedd y lleoliad hwn erbyn adeg benodol mewn amser.

Mae rhannau o arfordir ar y map lle nad oes unrhyw amcangyfrifon perygl erydu arfordirol yn bodoli:

 • yn gyffredinol, nid ydym yn cynnwys manylion ardaloedd daearegol gymhleth, a elwir yn 'clogwyni cymhleth'. Mae hyn oherwydd bod ansicrwydd ynghylch rhagweld amseriad a maint yr erydiad yn y lleoliadau hyn
 • lle mae'r arfordir yn wastad neu'n isel, perygl llifogydd o'r môr yw'r prif risg

Senarios erydiad

Gallwch newid rhwng dwy senario ar y map:

 • dim ymyrraeth weithredol. Mae hyn yn golygu'r perygl os nad oes buddsoddiad mewn amddiffynfeydd arfordirol a bod yr arfordir yn esblygu'n naturiol
 • dilyn polisïau’r Cynllun Rheoli Traethlin. Mae hyn yn golygu'r perygl wrth ddilyn polisïau'r Cynllun Rheoli Traethlin a ddangosir isod

Perygl llifogydd o’r môr

Mae’r map hefyd yn dangos eich perygl o lifogydd o’r môr.

Gallwch hefyd chwilio am gyfeiriad i wirio'r perygl o lifogydd o afonydd, y môr, dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bach.

Rheoli perygl arfordirol

Mae perygl arfordirol yn golygu'r perygl o erydu arfordirol a llifogydd o'r môr. Mae ein map yn dangos sut mae'r peryglon hyn yn cael eu rheoli yn eich ardal chi.

Mae gan bob ardal arfordirol yng Nghymru un o bedwar polisi gwahanol ar gyfer rheoli’r arfordir. Gelwir y rhain yn bolisïau Cynllun Rheoli Traethlin:

 • Cynnal y Llinell: drwy gynnal neu newid y safon amddiffyn bresennol
 • Symud y Llinell: drwy adeiladu amddiffynfeydd newydd ar ochr y môr i’r amddiffynfeydd gwreiddiol (er nad yw enghraifft o hyn yng Nghymru)
 • Adlinio a Reolir: sy'n galluogi'r traethlin i symud yn ôl ac ymlaen, gyda gwaith rheoli i reoli neu gyfyngu’r symud
 • Dim Ymyrraeth Weithredol: lle nad oes buddsoddiad mewn amddiffynfeydd arfordirol a bod prosesau naturiol yn cael parhau i greu arfordir sy'n esblygu

Mae'r polisïau hyn yn cwmpasu'r tymor byr (2005–2025), y tymor canolig (2025–2055) a’r tymor hir (2055–2105).

Mewn rhai lleoliadau, bydd y dull o reoli’r draethlin yn newid dros amser – er enghraifft, yn newid o gynnal y llinell i adlinio a reolir neu ddim ymyrraeth weithredol.

Data Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Gallwch lawrlwytho nifer o'r haenau map o MapDataCymru.

Ymwadiad ar gyfer y map perygl erydu arfordirol

Canllaw yn unig yw'r data yn y map hwn. Mae'n rhoi gwybodaeth am lefel y perygl ar gyfer ardal, nid ar gyfer eiddo unigol.

Mae'r data yn y map yn disgrifio'r amcangyfrifon amrediad uchaf ac isaf o'r perygl erydiad mewn lleoliad. Nid yw'r data yn rhoi amcan ar gyfer lleoliad absoliwt y morlin yn y dyfodol.

Darllenwch yr Ymwadiad ar gyfer ein gwasanaeth mapio perygl llifogydd ac erydu arfordirol sy'n berthnasol i'n map risg erydu arfordirol.

Diweddarwyd ddiwethaf