Ni yw Cyfoeth Naturiol Cymru. Ni yw’r corff mwyaf a noddir gan Lywodraeth Cymru, ac rydyn ni’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd, natur a llygredd.

Mae’r gwaith a wnawn i warchod a gwella amgylchedd Cymru yn effeithio ar bopeth sydd bwysicaf – ein cymunedau, ein bywyd gwyllt a’n dyfodol.

Ein cenhadaeth

Canolbwyntio ein dyheadau a’n camau gweithredu ar y cyd ar:

drwy reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Ein gwaith

Ar hyn o bryd rydym yn:

Dysgwch fwy yn ein hadroddiad ar berfformiad 2022-23.

Ein diben

Ein diben craidd yw mynd ar drywydd Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR) fel y nodir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  

Rydym yn:

Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn pennu’r hyn y mae am i ni ei gyflawni yn llythyr cylch gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru tymor y Llywodraeth 2022 i 2026.

Mae dogfen fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael ar gais

Diweddarwyd ddiwethaf