Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi - Canolfan Ymwelwyr Ynyslas, ger Aberystwyth

Beth sydd yma

Beth sydd ar agor

 

 • canolfan ymwelwyr (gall yr amseroedd agor amrywio yn ôl argaeledd staff)
 • llwybrau
 • maes parcio (yn dibynu ar uchder y llanw)
 • toiledau (9am - 5pm)

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

Croeso

Mae Ynyslas yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi sydd wedi’i lleoli hanner ffordd rhwng Aberystwyth a Machynlleth.

Lleolir twyni tywod gwych Ynyslas ar ochr ddeheuol ceg yr aber, a rhain yw’r twyni mwyaf yng Ngheredigion.

Maent yn dangos holl gyfnodau ffurfiant a thyfiant y twyni, o lannau tywodlyd, i raean â llystyfiant, blaendwyni, twyni symudol a thwyni sefydlog.

Maent yn gartref i boblogaeth gyforiog o degeirianau, mwsogl, llys yr afu, ffwng, pryfed a phryfed cop; llawer ohonynt yn rhywogaethau prin, gyda rhai ohonynt ar gael yn unlle arall ym Mhrydain.

Mae’r aber Afon Dyfi yn cynnwys ardaloedd o bwysigrwydd rhyngwladol o safbwynt fflatiau llaid, banciau tywod a morfa heli, ac yn darparu ardaloedd bwydo a chlwydo arbennig i adar dŵr.

Mae baner goch ar gyfer traeth y warchodfa oherwydd bod cerrynt llanw cryf iawn - golyga hyn na chaniateir nofio o gwbl.

Canolfan Ymwelwyr Ynyslas

Mae'r ganolfan ymwelwyr gyda siop fechan yn agor o’r Pasg tan ddiwedd Medi.

Mae ganddi siop bach a thoiledu.

Mae hi'n gwerthu diodydd poeth ac oer a byrbrydau.

Mae'r ganolfan ymwelwyr wedi derbyn achrediad Sicrwydd Ansawdd Atyniad i Ymwelwyr gan Croeso Cymru.  Dyfernir Nod Sicrwydd Ansawdd Croeso Cymru i atyniadau sydd wedi eu hasesu’n annibynnol yn erbyn safonau cenedlaethol Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau Ymwelwyr.

Llwybrau cerdded

Mae llwybr estyllod pren 500 metr o hyd o’r ganolfan ymwelwyr ar draws y twyni i’r traeth ac mae llwybr cregyn o’r ganolfan ymwelwyr i lwybr estyllod ar draws y twyni i’r traeth.

Mae llwybr troed o’r maes carafanau i’r llwybr cregyn lle mae’n ymuno â'r llwybr estyllod.

Mae cylchdaith gerdded ddwyffordd wedi eu marcio ac yn cychwyn o faes parcio’r traeth yn Ynyslas.

Llwybr Twyni

1¼ milltir, 2 gilomedr, hawdd

Ymlwybrwch trwy dwyni, sy’n newid trwy’r amser, ac ar hyd y traeth, gydag arddangosfa ysblennydd o flodau yn y gwanwyn a’r haf, a ffwng lliwgar yn yr Hydref.

Llwybr Ynyslas

2½ milltir, 4 cilomedr, hawdd

Cewch brofi amrywiaeth eang o gynefinoedd gan gynnwys twyni tywod, glan y môr, tir amaeth a morfa heli a golygfeydd godidog o’r aber.

Beth i'w weld yn y Warchodfa Natur Genedlaethol

Mae Ynyslas yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi.

Mae'r warchodfa 2,000 hectar hon hefyd yn cynnwys aber Afon Dyfi a Chors Forchno.

Mae'r dirwedd a’r bywyd gwyllt yn amrywio yn Ynyslas, yn dibynnu ar ba adeg o'r flwyddyn y byddwch yn ymweld – darllenwch ymlaen i gael gwybod beth y dylech gadw llygad amdano.

Y Gwanwyn

Fel mae’r tywydd yn cynhesu, mae blodau’r gwanwyn yn blodeuo yn y twyni a’r hesgen gotwm ar y gyforgors.

Gallwch gael cipolwg ar un o’r niferoedd o ymlusgiaid sy’n byw yma fel y fadfall, madfall y tywod, y neidr ddu a’r neidr fraith. Mae’r wenynen durio wanwynol yn brysur yma yn y gwanwyn hefyd.

Os mai cân yr adar sy’n mynd â’ch bryd yna rydych yn siŵr o fwynhau clywed yr ehedydd, y llinos, y sïff siaff, a thelor yr helyg yn canu. Fin nos gellir clywed gweilch y nos yn canu.

Yr Haf

Daw’r gwanwyn ag arddangosfa amrywiol o flodau i’r warchodfa. Gwelir tegeirian rhuddgoch a thegeirian gwenynog ar ddechrau’r haf yn y llaciau twyni (ardaloedd gwlyb y twyni) ac yna’r tegeirian bera. Mae yna hefyd flodau lliwgar yn y morfa heli, clustog Fair, serenllys y morfa, troellig arfor, ac yna ddiwedd yr haf, caldrist y gors.

Llenwir yr awyr â phili palaod a gwyfynod sy’n hedfan yn y dydd, tra bo gwas y Neidr yn saethu o amgylch y gyforgors.

Gallwch hyd yn oed weld y gweilch a’r dyfrgi ar yr aber.

Yr Hydref

Mae lliwiau’r hydref yn gyfoethog ac amrywiol yn y gyforgors. Mae’n cael ei gwisgo mewn ystod o liwiau rhuddgoch.

Mae ffwng yn cynnwys capiau cwyr, seren y ddaear, coden fwg a ffwng nyth aderyn yn ychwanegu at yr arddangosfa liwgar.

Gellir gweld rhydwyr sy’n ymfudo ar yr aber.

Y Gaeaf

Yn ystod misoedd y gaeaf, mae aber y Ddyfi yn gartref i adar gwyllt y gaeaf, tra ar y traeth, gallwch weld rhydwyr, pibydd y tywod a’r cwtiad aur.

Cadwch eich llygaid ar agor er mwyn gweld yr adar ysglyfaethus dros y gors, yn arbennig y canlynol:

 • barcutiaid coch
 • bwncathod
 • bodaod tinwyn
 • cudyllod bach
 • hebogiaid tramor

Efallai hyd yn oed y cewch gipolwg ar wyddau Bronwyn Yr Ynys Las: dyma’r unig leoliad trwy Gymru a Lloegr y gallwch eu gweld.

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Mae dros 70 o warchodfeydd natur cenedlaethol yng Nghymru.

Mae Gwarchodfeydd Natur Genedlaethol yn lleoedd sydd â rhai o'r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol.

Dysgwch fwy am Warchodfeydd Natur Genedlaethol.

Grwpiau addysgo

Croesewir grwpiau addysgol, ond awgrymir y dylid cysylltu i wneud trefniadau trwy e-bost cyn ymweld.

Cŵn

Cofiwch gadw cŵn dan reolaeth ym mhob rhan a pheidiwch â gadael iddynt redeg ar ôl adar ar hyd llinell y llanw.

Cadwch gŵn ar dennyn o fewn y caeau pori o fis Hydref hyd at ddiwedd mis Mawrth - mae gan yr ardaloedd hyn sydd wedi eu hamgylchynu â ffens giatiau ac arwyddion sy’n dangos fod defaid yn bresennol. 

Defnyddiwch y biniau baw cŵn pwrpasol.

Gwybodaeth ynghylch cyfleuster mynediad

Mae maes parcio bychan ar gyfer ymwelwyr anabl wrth ymyl y brif ffordd mynediad i Ynyslas, 30 metr i’r de o’r traeth.

Mae mynediad o faes parcio ymwelwyr anabl ar hyd trac wyneb caled gyda ramp pren addas ar gyfer cadeiriau olwyn ar gyfer Canolfan Ymwelwyr Ynyslas.

Mae rhan o lwybr y twyni yn addas i gadeiriau olwyn: o’r ganolfan ymwelwyr i gyfeiriad y de am 300m hyd at y prif lac twyni; mae rhiwiau graddol ar hyd y rhan hon.

Mae’n bosib cael mynediad i’r toiledau yng Nghanolfan Ymwelwyr Ynyslas.

Amserau agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen hon i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Mae Canolfan Ymwelwyr Ynyslas yn agored yn ddyddiol o 9am tan 5pm rhwng y Pasg a 22 Medi.

Mae'r gwarchodfa a'r llwybrau cerdded ar agor trwy’r flwyddyn.

Mae'r maes parcio ar agor trwy’r flwyddyn ond mae'n dibynnu ar lefelau llanw uchel.

Mae'r toiledau ar agor o 9 am tan 5 pm.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Ynyslas 1 filltir i’r gogledd o’r Borth.

Mae yn Sir Ceredigion.

Map Arolwg Ordnans

Mae Ynyslas ar fap Arolwg Ordnans (AO) 23.

Cyfeirnod Grid AO yw SN 609 941.

Cyfarwyddiadau

Mae Canolfan Ymwelwyr Ynyslas oddi ar y B4353.

Dilynwch y ffordd ar hyd y twyni a’r cwrs golff i gyrraedd y maes parcio ar y traeth.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Lleolir yr orsaf drênau agosaf yn Borth.

Mae gwasanaeth bws o Aberystwyth i Dre’r-ddôl, sy’n mynd trwy Borth ac Ynyslas.

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Maes parcio

Pris parcio £2.

Mae’ r maes parcio ar y traeth llanw sy’n cael ei orchuddio gan ddŵr y môr ar lanw mawr - sylwch ar amseroedd llanw ar yr arwydd sy’n cael ei arddangos yn y fynedfa.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Ffôn: 01970 872901 neu 0300 065 3000

E-bost: ynyslas@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf